Корпоративен данък в Естония

Данъчно облагане за фирми в Естония - данъчна ставка 0% върху неразпределената печалба

Данък върху печалбата на предприятието или корпоративен данък върху доходите е един от най-важните показатели, характеризиращи атрактивността на една юрисдикция за чуждестранния бизнес и привличането на външни инвестиции.

Естония, малка страна в Северна Европа, привлякла вниманието на множество международни компании и инвеститори благодарение на своята иновативна и предприемаческа среда. Но ключов фактор, способстващ за нейната бизнес привлекателност, е нейната данъчна система. Нека разгледаме защо данъчният климат в Естония се счита за един от най-добрите в Европа.

Как малка страна стана лидер в икономическото развитие и иновациите

Тази европейска страна не само следва тенденциите в дигитализацията – тя ги задава. Пример за това е въвеждането на концепцията e-Residency, която позволява на хора от цял свят да водят бизнес в Европейския съюз, използвайки местните цифрови услуги. Това от своя страна привлече вниманието към други аспекти на бизнес средата в страната, по-специално към нейната данъчна система.

Отворената данъчна политика – ключ към успеха на вашия бизнес!

Изследванията на Световната банка и други международни организации показват, че страните с по-проста и разбираема система на облагане имат по-високи темпове на икономическо развитие и привличат повече чуждестранни инвестиции в своята икономика, отколкото страните с по-сложна и объркана данъчна система.

Местният данъчен климат се отличава със своята простота и иновативен подход. От една страна, прямотата и предвидимостта на данъчните ставки правят финансовото планиране по-прозрачно и разбираемо за предприемачите. От друга страна, уникалните данъчни решения, като необлагането на дивидентите с данък върху личния доход и териториалната данъчна система, предлагат реални икономически предимства за международния и местния бизнес.

Трансформацията на икономиката чрез прогресивни данъчни реформи

Важно е да се отбележи, че успехът на Естония в създаването на благоприятен данъчен климат не е случаен. Той е резултат от съзнателната стратегия на правителството, насочена към привличане на инвестиции и стимулиране на икономическия растеж. Този пример показва как иновациите и прогресивните реформи могат да трансформират икономиката и да създадат среда, благоприятна за бизнеса и инвестициите.

Такъв подход направи страната не само водещ играч в региона на Балтика, но и пример за подражание в света. Благодарение на своята политика, страната привлича вниманието на международни компании, които търсят стабилно, но гъвкаво място за развитие на своя бизнес. Такъв пример доказва, че дори малките страни могат да играят ключова роля в световната икономика, като предлагат иновативни и ефективни решения.

ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА НА ЕСТОНИЯ

#1 място в Индекса на международната данъчна конкурентоспособност

Естония е една от най-комфортните и ефективни юрисдикции в Европа за създаване на фирма и развитие на своя бизнес, тъй като местната система на облагане се отличава със своята простота и прозрачност.

Най-привлекателната данъчна система в света!

През последните 10 години Естония е водеща в Индекса на международната данъчна конкурентоспособност на OECD (1-во място, International Tax Competitiveness Index). Така високата позиция е обусловена преди всичко от факта, че тук се прилага 20% ставка на корпоративния данък, която обхваща само разпределяемата печалба.

Предимствата на данъчния климат в Естония

Освен това, тук има фиксиран 20% данък върху доходите на физически лица, който не се прилага към личния доход под формата на дивиденти. Също така, данъкът върху имущество се налага само под формата на земен данък, който се изчислява на базата на кадастралната стойност на земния участък, а не на базата на реалната стойност на имота. Накрая, в страната действа териториална данъчна система, която напълно освобождава печалбата, получена от предприятия в чужди юрисдикции, от вътрешното облагане.

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК В ЕСТОНИЯ – 0%

Пълно отсъствие на корпоративен данък върху доходите върху неразпределената печалба

В Естония напълно липсва корпоративен данък върху доходите върху неразпределената или реинвестирата печалба. Печалбата, получена в рамките на стопанската дейност, която не е разпределена между основателите под формата на дивиденти, не се облага с корпоративен данък върху доходите.

Основното предимство на бизнес средата и данъчната политика в Естония е прилаганата в страната ставка на корпоративен данък върху неразпределената печалба, която е 0%.

Това означава, че всички доходи, които компанията е акумулирала на своите сметки като натрупвания или е реинвестира допълнително по един или друг начин (покупка на оборудване, разработка на софтуер, инвестиции в ценни книжа или други финансови инструменти и много друго)

ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Корпоративен данък върху доходите при извършване на плащания в полза на основателите

Задължението за плащане на корпоративен данък върху доходите възниква при фирмите само в момента на изплащане на дивиденти или осъществяване на други плащания, несвързани с търговската дейност, в полза на основателите или други трети лица.

Данък върху дивидентите

При разпределянето на печалбата на предприятието между неговите основатели се прилага ставка от 20% (20/80 от брутната сума на плащането), а при редовно изплащане на дивиденти е възможно прилагане на ставка на данъка върху доходите от 14% (14/86 от брутната сума на плащането).

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако желаете да открие фирма в Естония или имате въпроси относно корпоративния данък върху доходите или облагането на печалбата на естонски фирми – смело се обръщайте към нашите консултанти и счетоводители.

Наши специалисти имат над 10 години опит в сферата на данъчното счетоводство и корпоративното право. Заедно с вас ще намерим ефективно решение за изграждането на оптимална корпоративна структура с цел минимизиране на данъчното обременяване на вашата фирма.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.