Rozporządzenie MiCA w sprawie rynku kryptoaktywów

Jakie zmiany niesie dyrektywa MiCA dla firm krypto, inwestorów i twórców wirtualnych aktywów w UE?

W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologia blockchain i koncepcja WEB 3.0 przeszły przez gwałtowny rozwój i przyniosły znaczące zmiany w naszym życiu. Stały się one fundamentem dla rozwoju kryptowalut takich jak Bitcoin czy Ethereum, a także doprowadziły do powstania nowych zjawisk i pojęć, takich jak aktywa wirtualne, tokeny, inteligentne kontrakty, NFT oraz ICO.

Blockchain: rewolucja we współczesnych finansach

Dzięki temu wpływ technologii blockchain jest coraz bardziej odczuwalny z każdym dniem, szczególnie w sektorze finansowym – wiele współczesnych rozwiązań płatniczych i narzędzi inwestycyjnych jest ściśle powiązanych z aktywami wirtualnymi i kryptowalutami. Blockchain zapewnia bezpieczeństwo i transparentność transakcji, eliminuje potrzebę centralizowanych pośredników i otwiera nowe możliwości dla innowacji finansowych, takich jak zdecentralizowane finanse (DeFi) czy cyfrowe giełdy.

Podejście do regulacji aktywów wirtualnych: między innowacją a ochroną inwestorów

Regulacja technologii blockchain i kryptowalut jest złożonym i ciągle ewoluującym procesem – obecne akty prawne i regulacje często nie nadążają za dynamicznie rozwijającym się przemysłem aktywów wirtualnych, fintechu i innowacji finansowych. Regulatorzy na całym świecie starają się znaleźć równowagę między ochroną inwestorów a wsparciem dla innowacji. Różne kraje stosują różnorodne podejścia: niektóre dążą do całkowitego zakazu (jak na przykład Chiny), inne wprowadzają surowe regulacje (jak Stany Zjednoczone), a są też takie, które przyjmują kryptowaluty na poziomie państwowym (jak Salwador).


REGULACJA KRYPTOWALUT W UE

Unia Europejska i pierwsze kroki do wspólnej polityki regulacyjnej rynku aktywów wirtualnych

Do niedawna Unia Europejska nie posiadała jednolitej bazy prawnej regulującej sektor kryptowalut i aktywów wirtualnych — każde państwo członkowskie UE mogło samodzielnie decydować o zasadach działania w tej sferze, co prowadziło do braku spójnego podejścia do regulacji branży technologii blockchain i inwestycji kryptowalutowych.

5AMLD — pierwszy krok do ogólnoeuropejskiego regulowania

W celu zapewnienia harmonizacji jednolitej bazy prawnej oraz ochrony konsumentów i inwestorów, w UE podjęto szereg kroków w kierunku stworzenia spójnej regulacji. W 2019 roku przyjęto piątą dyrektywę dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy (5AMLD), która poszerzyła zakres działań AML/CFT o wymóg regulacji dla platform wymiany kryptowalut oraz dostawców usług portfeli kustodialnych. Zobowiązało to dostawców usług kryptowalutowych do wprowadzenia procedur identyfikacji klientów, monitorowania transakcji i wzmocnienia nadzoru w obszarze zwalczania prania pieniędzy.

Państwa UE: między rygorystyczną kontrolą a umiarkowaną polityką

Jednakże wdrożone środki nie doprowadziły do pełnej harmonizacji w podejściu regulacyjnym państw członkowskich UE względem firm kryptowalutowych i dostawców usług. W niektórych krajach organy nadzorcze stosowały surową politykę (BaFin w Niemczech, FIU w Estonii), podczas gdy inne jurysdykcje charakteryzowały się bardziej umiarkowanym podejściem regulacyjnym (FNTT na Litwie), albo wymagały jedynie złożenia prostego zgłoszenia do rozpoczęcia działalności w obszarze kryptowalut (FAU w Czechach, KAS w Polsce).

MiCa: nowa nadzieja na jednolite regulacje kryptowalutowe

W obliczu braku jednolitej regulacji i ujednoliconego podejścia, co było sprzeczne z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej i tworzyło pewne ryzyka w obszarze AML/CFT, w 2019 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o opracowaniu projektu dyrektywy MiCa, czyli Markets in Crypto-assets, która miałaby zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.


DYREKTYWA MICA

Nowa faza europejskiej regulacji krypto-aktywów: Regulacja Markets in Crypto-assets

Regulacja 2023/1114 dotycząca Markets in Crypto-assets (MiCa) powstała na bazie dyrektyw 2015/849 (4. Dyrektywa AML, 4AMLD) oraz 2018/843 (5. Dyrektywa AML, 5AMLD), jak również rekomendacji Grupy Roboczej ds. Działań Finansowych (FATF). Projekt dyrektywy, opracowany pod egidą Komisji Europejskiej, został zaprezentowany społeczeństwu we wrześniu 2020 roku jako kluczowy element szeroko zakrojonego pakietu regulacji sektora wirtualnych aktywów i finansów cyfrowych.

MiCa: między innowacją a regulacją

Celem regulacji Markets in Crypto-assets jest wprowadzenie do jednolitego systemu prawnego UE pakietu skutecznych środków wspierających potencjał i innowacyjny charakter przemysłu finansów cyfrowych, zapewniając jednocześnie uczciwą konkurencję między firmami krypto przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka finansowego oraz ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT).

Kluczowe zapisy MiCa: od przejrzystości do ochrony konsumentów

Dyrektywa MiCa wprowadza jednolite standardy w następujących obszarach:

a) wymogi dotyczące przejrzystości i ujawniania informacji w odniesieniu do emisji, oferty publicznej i dopuszczania kryptoaktywów do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywami;

b) wymogi dotyczące udzielania zezwolenia dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów, emitentom tokenów powiązanych z aktywami i emitentom tokenów będących e-pieniądzem, sprawowania nad nimi nadzoru, a także dotyczące ich działalności, organizacji i zasad zarządzania nimi;

c) wymogi dotyczące ochrony posiadaczy kryptoaktywów w ramach emisji, oferty publicznej i dopuszczania kryptoaktywów do obrotu;

d) wymogi dotyczące ochrony klientów dostawców usług w zakresie kryptoaktywów;

e) środki zapobiegające wykorzystywaniu informacji poufnych, bezprawnemu ujawnianiu informacji poufnych i manipulacjom na rynku związanym z kryptoaktywami, aby zapewnić integralność rynków kryptoaktywów.

MiCa i Travel Rule: podwójne uderzenie w nieuregulowane obszary

Projekt regulacji Markets in Crypto-assets został przyjęty przez Parlament Europejski 20.04.2023 po kilkuletnim procesie negocjacji i uzgodnień między parlamentarzystami. Wraz z MiCa, pod wpływem FATF, została również przyjęta dyrektywa 2023/1113 TFR (Regulacja dotycząca informacji towarzyszących przelewom środków pieniężnych i niektórych krypto-aktywów), znana również jako regulacja Travel Rule. W ramach tej dyrektywy ustanowiono normy dotyczące informacji, które powinny towarzyszyć transferom środków finansowych i krypto-aktywów w celu umożliwienia skuteczniejszego śledzenia transakcji z wykorzystaniem walut wirtualnych.


TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE REGULACJI MICA

MiCa stanie się obowiązującym prawem w okresie między końcem 2024 a początkiem 2025 roku

Ostateczna wersja regulacji MiCa została opublikowana w czerwcu 2023 roku i oczekuje na finalne zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Przepisy dotyczące stablecoinów, takich jak tokeny referencyjne do aktywów ART i tokeny elektronicznej waluty EMT, wejdą w życie w czerwcu 2024 roku. Regulacje MiCa dotyczące operacji firm krypto (dostawca usług w zakresie kryptoaktywów) zaczną obowiązywać uczestników rynku od stycznia 2025 roku.


ZAKRES STOSOWANIA REGULACJI MICA

Kim są adresaci nowych regulacji MiCa?

Regulacja Markets in Crypto-Assets (MiCa) ma na celu regulowanie działalności dostawców usług w zakresie kryptoaktywów i emitentów krypto-aktywów w Unii Europejskiej. Zatem, MiCa dotyczy przede wszystkim firm kryptograficznych, oferujących usługi związane z wymianą kryptowalut, jak również tych, które zajmują się przechowywaniem i zarządzaniem kryptoaktywami. Ponadto, dyrektywa MiCa obejmie regulacjami emitentów różnych rodzajów tokenów, szczególnie tokenów referencyjnych do aktywów (ART) oraz tokenów elektronicznej waluty (EMT).

Działanie MiCA: Co czeka europejskie przedsiębiorstwa krypto?

Regulacja Markets in Crypto-assets będzie miała istotny wpływ na działalność europejskich giełd kryptowalutowych, kantorów wymiany krypto, dostawców kustodialnych portfeli krypto oraz emitentów różnorodnych tokenów. W rezultacie, dostawcy usług kryptowalutowych będą zobowiązani przestrzegać szeregu standardów i regulacji, w tym wymagań dotyczących licencjonowania swojej działalności, przejrzystości i ujawniania informacji, a także zarządzania ryzykiem i nadzoru korporacyjnego.

Dostawcy Usług Aktywów Krypto (CASP)

Wejście w życie regulacji MiCa na początku 2025 roku wywrze największy wpływ na tę część branży kryptowalutowej, która świadczy usługi związane z krypto-aktywami dla klientów detalicznych, czyli na kantory kryptowalutowe, giełdy i dostawców kustodialnych portfeli krypto.

Dokładniej rzecz biorąc, zgodnie z treścią regulacji Markets in Crypto-assets, pod nowe prawo wpadają następujące obszary działalności firm krypto:

a) zapewnianie przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi w imieniu klientów;

b) prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami;

c) wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;

d) wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

e) wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów;

f) plasowanie kryptoaktywów;

g) przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów;

h) doradztwo w zakresie kryptoaktywów;

i) zarządzanie portfelem kryptoaktywów;

j) świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów;

Regulacje rynku kryptowalut i tokenów (MiCA) stawiają sobie za cel zagwarantowanie ochrony konsumentów na poziomie porównywalnym z ochroną na tradycyjnych rynkach finansowych. Inicjatywy te mają na celu zwiększenie przejrzystości i stabilności rynku aktywów cyfrowych oraz wzmacnianie zaufania do sektora kryptowalut i aktywów wirtualnych.

Emitenci tokenów i aktywów cyfrowych

Regulacja MiCA dąży do zapewnienia, że emitenci aktywów cyfrowych, oferujący publicznie dowolny rodzaj aktywów wirtualnych lub poszukujący możliwości umieszczenia tych aktywów na platformach handlowych, wypełniają wszelkie wymogi dotyczące przejrzystości i ujawniania informacji, chroniąc tym samym interesy inwestorów i zapewniając stabilność rynku.

Tokeny powiązane z aktywami (ART) to rodzaj aktywu cyfrowego, który ma na celu utrzymanie stabilnej wartości, odwołując się do wartości jednej lub kilku walut fiat, które są legalnym środkiem płatniczym, jednego lub więcej towarów, jednego lub więcej aktywów cyfrowych, lub kombinacji tych aktywów.

MiCA zakłada, że emitenci ART spełniają surowe wymogi dotyczące kapitału, zarządzania korporacyjnego i zapewniają przejrzystość w odniesieniu do aktywów podtrzymujących wartość tokenu.

Tokeny będące pieniądzem elektronicznym (EMT) to typ aktywu cyfrowego, którego głównym celem jest wykorzystanie jako środek wymiany, który zakłada utrzymanie stabilnej wartości, odwołując się do wartości waluty fiat, będącej legalnym środkiem płatniczym.

Emitenci EMT muszą spełniać wymagania podobne do tych, które są stawiane tradycyjnym emitentom elektronicznych pieniędzy w Unii Europejskiej, włączając wymogi kapitałowe, licencjonowanie i zarządzanie korporacyjne.

W ten sposób regulatorzy dążą do zapewnienia, że konsumenci i inwestorzy są należycie informowani o ryzykach i charakterystyce każdego typu aktywu cyfrowego, z którymi się zetkną.

Co z tokenami użytkowymi?

Tokeny użytkowe, znane także jako utility tokeny, stanowią specyficzny klas aktywów cyfrowych. Są one tworzone w celu dostarczenia określonej funkcjonalności w ramach danej platformy blockchainowej lub aplikacji.

Zgodnie z regulacjami MiCA, jeśli tokeny użytkowe nie spełniają definicji aktywów cyfrowych, takich jak ART czy EMT, mogą pozostać poza ścisłymi ramami tej regulacji. Niemniej jednak, w zależności od struktury i funkcjonalności tokenu, może on nadal podlegać innym prawom i regulacjom.

Na przykład, jeśli token użytkowy jest sprzedawany jako produkt inwestycyjny lub jeśli jego sprzedaż może być interpretowana jako zbieranie funduszy, regulatorzy mogą traktować je jako papiery wartościowe lub podobne instrumenty finansowe podlegające odpowiednim regulacjom.


WYMAGANIA DLA CASP

Co muszą wiedzieć firmy kryptowalutowe, aby uzyskać licencję CASP w UE?

W kontekście dyrektywy Markets in Crypto-assets (MiCa) ustalono szereg wymagań i kryteriów, którym muszą odpowiadać dostawcy usług związanych z aktywami kryptograficznymi. Ich celem jest zwiększenie przejrzystości i stabilności branży innowacyjnych technologii finansowych Unii Europejskiej.

Licencjonowanie działalności

CASP Wszyscy dostawcy usług CASP oferujący swoje usługi na terenie Unii Europejskiej muszą uzyskać licencję kryptograficzną w odpowiednim państwie członkowskim UE. Przy tym wymagania i procedury uzyskania licencji kryptograficznej mogą różnić się nieco w zależności od kraju, rodzaju świadczonych usług i skali operacji.

Wymagania dotyczące kapitału zakładowego

CASP Zgodnie z regulacjami MiCa w odniesieniu do wysokości kapitału zakładowego CASP zostaną zastosowane zwiększone wymagania, podyktowane przede wszystkim koniecznością gwarancji stabilności usług finansowych i ochrony praw klientów. Zapewniają one również pewien próg wejścia na rynek usług kryptowalutowych, chroniąc branżę przed przypadkowymi i nieprofesjonalnymi dostawcami usług.

50 000 euro dotyczy następujących usług:

   • wykonywanie zleceń w imieniu klientów;
   • plasowanie kryptoaktywów;
   • świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów;
   • przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów;doradztwo w zakresie kryptoaktywów;
   • zarządzanie portfelem kryptoaktywów.

125 000 euro dotyczy następujących usług:

   • zapewnianie przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi w imieniu klientów;
   • wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
   • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa.

150 000 euro dotyczy następujących usług:

   • prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami.

Ponadto, nowości wprowadzają wymaganie posiadania 350 000 euro środków własnych dla emitenta tokenów zabezpieczonych aktywami (ART), którego celem jest zapewnienie niezbędnych rezerw i stabilności finansowej emitenta.

Polityka AML

CASP powinny opracować i wdrożyć skuteczną politykę AML, która ma na celu identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Firmy kryptowalutowe muszą także ustalić wyraźne procedury identyfikacji klientów, prowadzić ciągły monitoring transakcji kryptowalutowych i zgłaszać podejrzane operacje.

Wymagania operacyjne

Dostawcy usług zobowiązani są zatwierdzić i wdrożyć środki zapewniające ciągłość działania biznesu i zarządzanie ryzykiem operacyjnym. CASP muszą opracować procedury dla skutecznego zarządzania ryzykiem IT, w tym ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem.

Informowanie klientów

CASP są zobowiązane do dostarczania klientom informacji o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem w aktywa kryptowalutowe. Dostawcy usług muszą także zapewnić przejrzystość cen i informować o wszelkich opłatach i prowizjach.

Rozwiązywanie konfliktów

CASP muszą posiadać efektywne procedury umożliwiające szybkie rozwiązywanie konfliktów między klientami a dostawcami usług bez konieczności odwoływania się do sądu.

Przechowywanie danych Firmy kryptowalutowe są zobowiązane do zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych osobowych klientów i przestrzegania wszystkich wymogów ochrony danych zgodnie z RODO (GDPR).

Bezpieczeństwo aktywów klientów

Dostawcy usług kryptowalutowych są zobowiązani do oddzielenia środków klientów od własnych środków firmy. Muszą także podjąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektronicznych portfeli oraz innych narzędzi do przechowywania aktywów cyfrowych.

Wymagania wobec kierownictwa

Kierownicy i wyżsi urzędnicy włączeni w strukturę organizacyjną CASP muszą wykazywać się odpowiednim poziomem doświadczenia i profesjonalizmu, a także posiadać nienaganną reputację biznesową.

Szkolenie personelu

CASP muszą zapewniać regularne szkolenia swojemu personelowi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Zrozumienie i ścisłe przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych wymagań jest kluczowym czynnikiem dla sukcesu działalności firm kryptowalutowych na terenie UE. W warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku aktywów kryptograficznych, zgodność z dyrektywą MiCA gwarantuje przejrzystość, bezpieczeństwo i zaufanie ze strony klientów i regulatorów.


WYMAGANIA WOBEC ICO

ICO pod lupą organów regulacyjnych: Kluczowe wymogi i normy

W Unii Europejskiej przyjęto dyrektywę MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), aby zapewnić jednolite ramy regulacyjne dla aktywów kryptograficznych. W ramach tej dyrektywy określono również specyficzne wymagania dotyczące ICO (Initial Coin Offerings), które są metodą pozyskiwania inwestycji poprzez emisję nowych walut cyfrowych lub tokenów.

Oto kluczowe wymogi dotyczące ICO według dyrektywy MiCA:

Dokument Informacyjny (Whitepaper)

Każde ICO powinno opracować dokument informacyjny, zwanym „whitepaper”, który musi być przejrzysty i nie wprowadzać inwestorów w błąd oraz zawierać wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych inwestorów. Dokument ten powinien przedstawiać dane o emitowanym tokenie, szczegóły techniczne, informacje o emitencie, opis projektu, potencjalne ryzyka i inne istotne kwestie.

Procedury KYC (Know Your Customer)

Organizatorzy ICO muszą stosować procedury identyfikacji i weryfikacji swoich klientów zgodnie z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT).

Przejrzystość działania

Organizatorzy ICO zobowiązani są zapewnić transparentność, udostępniając informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania środków, postępu projektu oraz jego perspektyw rozwoju.

Informacja o ryzyku

Uczestnicy ICO powinni otrzymać wyraźne informacje o wszystkich potencjalnych ryzykach związanych z inwestycjami w kryptoaktywa, w tym o możliwości utraty wszystkich zainwestowanych środków.

Segregacja środków

Środki uzyskane w ramach ICO powinny być przechowywane osobno od funduszy organizatorów ICO, co zapewnia transparentność i solidną ochronę interesów inwestorów.

Marketing i reklama

Wszelkie materiały promocyjne i kampanie marketingowe związane z ICO muszą być uczciwe, nie wprowadzać w błąd i odpowiadać treści dokumentu informacyjnego.

Obowiązek sprawozdawczości

Organizatorzy ICO mogą być zobowiązani do regularnego raportowania postępów w realizacji projektu i alokacji pozyskanych funduszy.

Te wymagania mają na celu ochronę inwestorów, zapewnienie przejrzystości i wzmocnienie zaufania do sektora kryptoaktywów. Warto jednak pamiętać, że planując ICO lub inwestując w nie, zawsze zaleca się konsultacje z prawnikami specjalizującymi się w tej dziedzinie.


ORGANY REGULACYJNE I NADZORCZE

Od ESMA po organy krajowe: odpowiedzialności w świecie kryptowalut

Regulacja MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) stanowi strukturę prawnych uregulowań sektora kryptoaktywów w Unii Europejskiej. Celem MiCA jest zapewnienie ochrony inwestorów, stabilności rynkowej oraz zapobieganie wykorzystywaniu aktywów cyfrowych do prania pieniędzy czy finansowania działań terrorystycznych.

Zgodnie z MiCA, kluczowym organem regulacyjnym i nadzorczym dla kryptoaktywów na poziomie UE jest Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Ponadto, istnieje szereg organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich UE, które odpowiadają za wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem dyrektywy na poziomie lokalnym.

Oto główne zadania i uprawnienia ESMA oraz krajowych organów regulacyjnych w ramach MiCA:

Licencjonowanie

ESMA oraz krajowe organy regulacyjne są odpowiedzialne za przyznawanie, odnawianie i cofanie licencji dostawcom usług związanych z kryptoaktywami (CASP).

Nadzór

ESMA oraz lokalne organy nadzorcze prowadzą stały nadzór nad działalnością licencjonowanych CASP, aby upewnić się, że przestrzegają one wszystkich wymogów MiCA oraz zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). W przypadku naruszeń MiCA, regulatorzy mogą nakładać sankcje na CASP, aż do cofnięcia licencji.

Ochrona inwestorów

Organu regulacyjne zobowiązane są upewnić się, że CASP zapewniają inwestorom niezbędne informacje, gwarantują przejrzystość oraz podejmują działania w celu ochrony aktywów swoich klientów.

Współpraca i koordynacja

ESMA współpracuje z organami krajowymi w celu wymiany informacji i zapewnienia zharmonizowanego podejścia do regulacji branży kryptoaktywów w UE.

Opracowywanie standardów

ESMA ma możliwość tworzenia technicznych standardów oraz wytycznych, które ułatwiają stosowanie i interpretację przepisów MiCA.

Te organy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i zaufania do rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej. MiCA dostarcza im narzędzi i uprawnień niezbędnych do skutecznego wypełniania tej roli.


ZAKOŃCZENIE

Podsumowanie: co nas czeka?

Nowelizacja regulacji AMLD5 to kolejny krok w kierunku uregulowania rynku kryptoaktywów w UE. Dzięki niej, Unia Europejska ma na celu zwiększenie ochrony inwestorów, wzmocnienie przejrzystości i odporności rynku kryptowalut oraz zwalczanie możliwych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. W dobie wzmożonego zainteresowania cyfrowymi walutami i technologią blockchain, wdrożenie takich środków regulacyjnych jest nie tylko wskazane, ale staje się kluczowym elementem stabilnego rozwoju ekonomicznego.

Nowe wyzwania dla branży kryptowalut

Niemniej jednak, zwiększone obciążenia administracyjne, spowodowane koniecznością przestrzegania nowych standardów i wymagań, wymagają szczególnej uwagi. Przedsiębiorstwa działające w obszarze kryptoaktywów napotkają na zaostrzone wymogi dotyczące identyfikacji klientów, procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, kapitału własnego, struktury korporacyjnej, a także audytu i sprawozdawczości finansowej.

Pokonywanie biurokratycznych przeszkód

Dostawcy usług kryptoaktywnych będą musieli przejść przez skomplikowany proces licencyjny, który wymaga istotnego wkładu czasowego i finansowego. Może to spowolnić i skomplikować rozwijanie nowych projektów, podnieść koszty operacyjne przedsiębiorstw oraz wymagać wsparcia specjalistycznych usług IT, prawnych i konsultingowych, aby właściwie przestrzegać wprowadzanych norm regulacyjnych.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące nowelizacji AMLD5 lub poszukujesz doradztwa w zakresie regulacji rynku kryptoaktywów, nasz zespół jest gotowy udzielić wsparcia.

Doceniamy Twój zainteresowanie i zapewniamy profesjonalne podejście do każdego zapytania. Zapraszamy do kontaktu!

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.