Gada pārskats Igaunijas uzņēmumam

Igaunijā reģistrēto uzņēmumu gada finanšu pārskatu sagatavošana un iesniegšana

Mūsu kompānijas viens no galvenajiem specializācijas virzieniem, sniedzot grāmatvedības pakalpojumus, ir gada pārskatu sagatavošana. Mūsu komanda ir plaši pieredzējusi un profesionāli kompetenta šajā jomā, kas ļauj mums efektīvi tikt galā ar jebkurām ar finanšu pārskatiem saistītām uzdevumiem. Mūsu individuālā pieeja katram klientam garantē ne tikai pārskatu precīzu atbilstību visiem standartiem un prasībām, bet arī to maksimālu informativitāti un noderīgumu biznesam.

Šajā rakstā mēs koncentrēsimies uz jautājumiem, kas saistīti ar gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī apspriedīsim galvenos aspektus un piedāvāsim noderīgus ieteikumus.

KAS IR GADA PĀRSKATS?

Kas ietilpst gada grāmatvedības pārskatā?

Pārskata sagatavošana un iesniegšana par saimnieciskā gada darbību ir obligāta visām juridiskajām personām un uzņēmumiem, kas reģistrēti un veic savu darbību Igaunijas teritorijā.

Saimnieciskā gada pārskats tiek iesniegts Tirdzniecības reģistrā, un visa pārskatā iekļautā informācija kļūst publiski pieejama – ikviens interesents var iepazīties ar jebkura uzņēmuma finanšu pārskatu.

Galvenais mērķis, kāpēc ir noteikts pienākums katru gadu sagatavot un iesniegt Tirdzniecības reģistrā finanšu pārskatu, ir nodrošināt valsts iestādēm un citām ieinteresētajām personām objektīvu un patiesu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimnieciskās darbības rezultātiem.

Gada pārskats ir jāsagatavo stingri ievērojot noteiktos noteikumus un standartus, atspoguļojot pilnu un precīzu uzņēmuma finansiālo ainu.

Ir svarīgi, lai tas atspoguļo reālo finansiālo situāciju, darbības rezultātus un izmaiņas finansiālajā stabilitātē par pārskata periodu, nodrošinot tajā pašā laikā informācijas pārredzamību un patiesumu akcionāriem, investoriem un regulatīvajām iestādēm.

Uzņēmuma pārskatam obligāti jāietver šādas pozīcijas:

Uzņēmuma bilance

Bilancē tiek atspoguļota informācija par uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pēdējo saimnieciskā gada dienu (parasti 31. decembrī), ieskaitot datus par īpašumu, parādsaistībām un pašu kapitālu.

Peļņas un zaudējumu aprēķins

Konsolidētais uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu pārskats par atskaitāmo periodu (gadu), atspoguļojot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, ieskaitot ieņēmumus, izdevumus, peļņu vai zaudējumus.

Naudas plūsmas pārskats

Naudas plūsmas pārskats atspoguļo uzņēmuma naudas līdzekļu kustību par atskaitāmo periodu, ieskaitot naudas ieņēmumus un citus konvertējamus aktīvus, kā arī uzņēmuma izdarītos maksājumus komerciālās darbības ietvaros, kas tiek sadalīti pēc to mērķiem un nozīmes (komerciālā, investīciju un finanšu darbība).

Pārskats par pašu kapitāla izmaiņām

Pārskatā par pašu kapitāla izmaiņām tiek atspoguļotas kustības un transformācijas uzņēmuma pašu kapitālā, kas notikušas atskaitāmajā periodā, ieskaitot ieguldījumus uzņēmuma pamatkapitālā vai izmaksas, kas veiktas uzņēmuma dalībnieku labā, peļņu vai zaudējumus, kā arī citus nozīmīgus apstākļus un datus, kas ietekmējuši pašu kapitāla apmēru.

Papildu informācija

Atkarībā no uzņēmuma komerciālās darbības īpatnībām, gada finanšu pārskatam jāiekļauj noteikta papildu informācija. Vislabākajā gadījumā pie gada pārskata jāpievieno šādi pielikumi:

a) uzņēmuma darbības ziņojums – tekstuāls uzņēmuma darbības un tā turpmāko plānu apraksts, kā arī norāde uz citiem nozīmīgiem apstākļiem, kas ir īpaši svarīgi gada pārskata kontekstā;

b) finanšu pārskata standarta norāde, kas tika izmantots gada pārskata sagatavošanai;

c) grāmatvedības principi, kas tika izmantoti gada pārskata sagatavošanai;

d) skaidrojumi un precizējumi par nozīmīgām pozīcijām, pantiem un galveno pārskatu izmaiņām par pārskata periodu.

Gada pārskatu sagatavošanā tiek izmantoti standarti, kas balstīti uz Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), kuri ir pielāgoti vietējām normatīvajām prasībām. Šie standarti ir vērsti uz finanšu informācijas pārredzamības, salīdzināmības un uzticamības nodrošināšanu dažādu ekonomikas sektoru uzņēmumiem.

NULLES PĀRSKATS

Vai jums ir jāiesniedz gada pārskats, ja darbība netika veikta?

Pienākums sagatavot un iesniegt gada finanšu pārskatu attiecas uz visiem uzņēmumiem, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums veica aktīvu ekonomisko darbību saimnieciskajā gadā vai kādu iemeslu dēļ nebija darbības.

Ja juridiskajai personai nav bijusi nekāda ekonomiskā darbība (ne bankā, ne skaidras naudas kasē nav bijusi neviena grāmatvedības operācija), ir jāsagatavo un jāiesniedz Tirdzniecības reģistrā nulles pārskats.

GADA PĀRSKATA IESNIEGŠANAS TERMINS

Līdz kuram datumam jāiesniedz gada pārskats?

Gada pārskats jāsagatavo, jāapstiprina un jāiesniedz Tirdzniecības reģistrā pusgada (6 mēnešu) laikā pēc saimnieciskā gada beigām. Tātad, ja uzņēmuma saimnieciskais gads sakrīt ar kalendāro gadu (no 1. janvāra līdz 31. decembrim), tad gada finanšu pārskata iesniegšanas galējais termiņš ir 30. jūnijs.

Kas notiks, ja gada pārskats netiks iesniegts laikā?

Ja gada pārskats netiks iesniegts noteiktajā termiņā, Tirdzniecības reģistrs var uzlikt uzņēmumam soda sankcijas. Parasti Tirdzniecības reģistrs pirmajā brīdinājumā dod uzņēmumam papildu termiņu (bieži vien 30 dienas) gada pārskata iesniegšanai. Ja uzņēmums ignorēs norādīto norādījumu, var tikt uzlikts sods līdz 3200 eiro (bieži vien 200-300 eiro). Galu galā, ja ne norādījumi, ne soda sankcijas nedod nekādu efektu, Tirdzniecības reģistrs var uzsākt uzņēmuma piespiedu likvidācijas procedūru.

Pēdējā laikā Tirdzniecības reģistrs ir pievērsis īpašu uzmanību uzņēmumiem, kas nepilda savu pienākumu iesniegt finanšu pārskatu valsts iestādēm. Tādējādi Tirdzniecības reģistra izdotās norādes un noteiktie sodi ir pieauguši daudzkārt. Tāpēc mēs iesakām nevilcināties ar gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu, un pildīt visus pienākumus laikā.

KĀ IESNIEGT GADA PĀRSKATU?

Kādus veidus var izmantot, lai iesniegtu gada pārskatu Tirdzniecības reģistrā?

Pamatojoties uz noteikumiem, gada pārskats tiek iesniegts valsts iestādēm elektroniski, izmantojot Tirdzniecības reģistra tiešsaistes portālu. Lai nodrošinātu grāmatvedim piekļuvi specializētājā interneta vidē formu aizpildīšanai un gada pārskata sagatavošanai iesniegšanai, kā arī vēlākai finanšu pārskata parakstīšanai no uzņēmuma direktora (valdes locekļa), tam ir jābūt derīgai elektroniskajai parakstam (ID-kartei, Mobiil-ID vai e-Residency).

Izņēmuma gadījumos, ja visi uzņēmuma direktori ir nerezidenti, kuriem nav Igaunijas personu koda un tiesību uz elektronisko parakstu, ir atļauts iesniegt gada pārskatu, to parakstot manuāli un iesniedzot Tirdzniecības reģistrā skenētu parakstītā pārskata kopiju. Šādā gadījumā grāmatvedis iepriekš aizpilda visas nepieciešamās formas, ģenerē standartizētu pārskata formu un iesniedz Tirdzniecības reģistrā skenētu gada pārskata kopiju ar uzņēmuma direktora parakstu savā vārdā.

VAJADZĪGA PALĪDZĪBA?

Saņemiet cenu piedāvājumu gada pārskata sagatavošanai jau šodien!

Ja jums ir nepieciešama palīdzība gada pārskata sagatavošanā un iesniegšanā jūsu uzņēmumam, droši vērsieties pie mūsu grāmatvežiem. Lai novērtētu gaidāmo darbu un sagatavotu cenu piedāvājumu, mums ir nepieciešams īss uzņēmuma darbības apraksts, kā arī bankas un skaidras naudas kases operāciju izraksti, ja tādi ir.

Parasti mūsu grāmatveži spēj sagatavot un pārbaudīt gada pārskatu aptuveni vienas nedēļas laikā. Grāmatvedības pakalpojumu izmaksas šajā gadījumā sākas no 150 eiro.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.