Grāmatvedības pakalpojumi Igaunijā

Mūsu uzņēmums specializējas korporatīvo un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā Igaunijas uzņēmumiem, kā arī nodokļu un finanšu konsultāciju sniegšanā. Mūsu grāmatvežiem un juristiem ir daudzu gadu pieredze un viņi ir kompetenti vissarežģītāko problēmu risināšanā.

Mēs vienmēr esam informēti par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un sasniegumiem grāmatvedības un nodokļu jomā Igaunijā un ES.

Tikai inovatīva pieeja un tikai mūsdienīgākie grāmatvedības IT risinājumi. Vairāk par 1000 sekmīgi iesniegto gada pārskatu. Vairak, nekā 50 gadu mūsu darbinieku apvienotā pieredze grāmatvedības un korporatīvo tiesību jomā.

Mēs nodrošināsim profesionālu grāmatvedības atbalstu Jūsu uzņēmumam Pasūtiet tagad

UZSKAITE UN GRĀMATVEDĪBA IGAUNIJĀ

Profesionāli grāmatveži un uzticama grāmatvedība Igaunijas uzņēmumiem

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu visiem Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem ir pienākums veikt grāmatvedības uzskaiti un noteiktajā kārtībā iesniegt valstij standartizētus pārskatus par savu saimniecisko darbību. Šīs prasības mērķis ir nodrošināt valsti ar aktuāliem datiem par valstī strādājošo uzņēmumu saimnieciskajiem rādītājiem un finansiālo stāvokli.

Mēs piedāvājam tikai kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus dažādu nozaru un biznesa uzņēmumiem, tostarp inovatīviem uzņēmumiem, e-komercijai, IT uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem un kriptovalūtu projektiem. Mēs piedāvājam tikai tos risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem efektīvi īstenot savas idejas un attīstīt biznesa projektus.

 • Mēs esam ērti!

  Mēs piedāvājam saviem klientiem iespēju pieslēgties un izmantot bezmaksas tiešsaistes grāmatvedības sistēmu, kas ļauj ātri un ērti izrakstīt rēķinus saviem darījuma partneriem un sekot līdzi sava uzņēmuma finanšu rādītājiem.

 • Mēs esam uzticami!

  Mūsu speciālisti spēj atrisināt daudzveidīgus un sarežģītus grāmatvedības uzdevumus. Mēs garantējam maksimālu ātrumu, pareizību un precizitāti savā darbā, kā arī pilnīgu konfidencialitāti attiecībās ar klientu. Turklāt, mūsu darbinieku riski un profesionālā atbildība ir apdrošināti par summu 50 000 EUR.

 • Mēs esam efektīvi!

  Mēs vienkāršojam uzskaites procesu, nezaudējot kvalitāti. Mūsu uzņēmums izmanto jaunāko un modernāko grāmatvedības programmatūru un tehnoloģiskos risinājumus, lai automatizētu uzskaites un datu apstrādes procesu.

Mēs parūpēsimies par visiem nepieciešamajiem darbiem, kas saistīti ar Jūsu uzņēmuma grāmatvedību – no primāro datu vākšanas un to analīzes līdz nodokļu un finanšu pārskatu sagatavošanai un komunikācijai ar valsts iestādēm. Piemēram, mūsu sniegto grāmatvedības pakalpojumu saraksts ietver sekojošo:

 • Grāmatvedība un nodokļu uzskaite
 • Nodokļu pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošana un iesniegšana
 • Darbs ar personālu, algu kārtošana
 • Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas
 • Grāmatvedības ierakstu atjaunošana
 • Klienta interešu pārstāvība nodokļu iestādēs


GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI IGAUNIJĀ: DARBA UZSĀKŠANA

Mēs piedāvājam profesionālu grāmatvedības un juridisko atbalstu biznesa projektiem, kuri ir sākotnējā attīstības stadijā vai vēlas atjaunot savus iekšējos procesus. Mēs analizēsim paredzamās biznesa plūsmas, pārrunāsim ar Jums iespējamās nianses nodokļu un grāmatvedības jomā un sagatavosim efektīvu iekšējo infrastruktūru, lai Jūsu uzņēmuma ienākšana tirgū pilnībā atbilstu Jūsu cerībām.

 • Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas

  Nodokļu un grāmatvedības konsultāciju pakalpojumu paketes galvenais mērķis ir palielināt grāmatvedības un nodokļu uzskaites efektivitāti. Papildus iepriekšminētajam, mūsu grāmatveži un juristi sniegs kvalificētu palīdzību Jūsu uzņēmuma labākā biznesa modeļa izvēlē un palīdzēs sakārtot Jūsu uzņēmuma iekšējos procesus, lai turpmākā saimnieciskā darbība un tās atsevišķās sastāvdaļas kļūtu pēc iespējas saprotamākas, pārskatāmākas un paredzamākas.

 • Uzskaites sistēmas organizēšana

  Pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir svarīgi pārrunāt visas iespējamās gaidāmo uzskaites procesu nianses un detalizēti vienoties par visām turpmākajām darbībām, tostarp par primārās dokumentācijas iesniegšanas formātu un termiņiem. Uzņēmuma ietvaros būtu jāizstrādā un jāpieņem arī iekšējās grāmatvedības noteikumi un instrukcijas, tostarp grāmatvedības reģistru uzturēšanas kārtība, saimniecisko darījumu fiksēšanas un uzskaites noteikumi, primāro dokumentu uzskaites un glabāšanas principi, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanas kārtība pārskata dokumentācijā, kapitāliekārtu uzskaites un inventarizācijas veikšanas kārtība, pārskatu sastādīšanas kārtība un citi ar grāmatvedību saistīti apstākļi.

 • Sākuma bilances sagatavošana

  Visiem uzņēmumiem pirms aktīvas darbības fāzes uzsākšanas jāsagatavo un jāsastāda sākuma bilance, kurā atspoguļoti uzņēmuma aktīvi, pašu kapitāls un iespējamās saistības brīdī tieši pirms darbības uzsākšanas. Sākuma bilance ir atskaites punkts grāmatvedības procesa organizēšanai un katra uzņēmuma finanšu rezultātu noteikšanai.

 • PVN maksātāja numura iegūšana Igaunijā

  Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs vai PVN maksātāja numurs tiek piešķirts uzņēmējam, pamatojoties uz Nodokļu un muitas pārvaldē iesniegtu pieteikumu. Pienākums reģistrēties kā PVN maksātājs rodas, ja uzņēmuma ar PVN apliekamais apgrozījums vienā saimnieciskajā gadā pārsniedz 40 000 EUR. Ja apliekamais apgrozījums vēl nav pārsniedzis iepriekš noteikto slieksni, bet uzņēmums ir tieši uzsācis saimniecisko darbību un PVN numura iegūšana ir saprātīgs solis, ņemot vērā biznesa modeļa specifiku un paredzamās projekta biznesa plūsmas, uzņēmējam ir tiesības brīvprātīgi reģistrēties kā PVN maksātājs.

 • EORI numura iegūšana

  EORI numurs (Komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma) izmanto uzņēmēju identificēšanai, veicot muitas procedūras, un ir obligāts uzņēmumiem, kas nodarbojas ar importa, eksporta vai tranzīta pārvadājumiem. EORI numuru izsniegšanu koordinē Nodokļu un muitas pārvalde.


FINANŠU PĀRSKATI

Finanšu pārskati ir sistematizēts un vienots datu un informācijas kopums par uzņēmuma finansiālo stāvokli, finanšu rezultātiem un finanšu stāvokļa izmaiņām. Finanšu pārskatu iesniegšanas mērķis ir sniegt valdībai, biznesa partneriem un plašākai sabiedrībai objektīvu un ticamu informāciju par uzņēmuma finanšu rezultātiem.

Finanšu pārskatiem jābūt sagatavotiem profesionāli un tiem jāatbilst vispārpieņemtiem ticamības, konsekvences, salīdzināmības, objektivitātes u.c. principiem. Mūsu speciālisti Jums piedāvās pilnu grāmatvedības pakalpojumu klāstu, kā arī gada pārskatu un citu finanšu pārskatu sagatavošanas pakalpojumus, ņemot vērā visas Jūsu uzņēmuma biznesa procesu nianses un īpatnības.

 • Gada pārskatu iesniegšana

  Finanšu pārskatu sagatavošana un iesniegšana par finanšu gadu ir obligāta visiem Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem. Gada pārskats tiek iesniegts Komercreģistrā sešu mēnešu laikā pēc uzņēmuma finanšu gada beigām. Gada pārskatam jāatbilst noteiktajiem noteikumiem un standartiem, tajā jāiekļauj bilance, darbības pārskats (paskaidrojuma piezīmes), peļņas un zaudējumu aprēķins un naudas plūsmas pārskats.

 • Gada pārskats par nulls bilanci

  Saimnieciskās darbības neesamība neatbrīvo uzņēmumu no pienākuma iesniegt valstij gada pārskatu. Gadījumā, ja pārskata periodā pilnībā nav veikta saimnieciskā darbība, ir jāsagatavo un jāiesniedz gada pārskats par nulles bilanci.

 • Starpperioda finanšu pārskatu sagatavošana

  Starpposma finanšu pārskati ir finanšu pārskati par periodu, kas nav uzņēmuma finanšu gads (par konkrētu mēnesi vai ceturksni). Visbiežāk starpposma pārskata sagatavošana ir nepieciešama, ja šis pārskats ir jāsniedz partneriem un darījumu partneriem, slēdzot svarīgus līgumus vai saņemot aizdevumus un līzingu, kā arī iekšējos biznesa procesos, lai fiksētu starpstāvokli vai noteiktu uzņēmuma sezonas finanšu rādītājus.

 • Statistikas pārskatu iesniegšana

  Igaunijas Statistikas pārvalde apkopo dažādus datus par uzņēmumu darbību, to statusu vai finansiālajiem rādītājiem, lai sniegtu valstij, sabiedrībai vai pilnvarotām organizācijām objektīvu un ticamu informāciju par Igaunijas ekonomikas attīstību. Pētījumos ir iesaistīti uzņēmumi, kas sniedz datus un informāciju, kas ļaus labāk izprast un novērtēt aplūkojamo sociālo parādību. Nepārtrauktās izpētes laikā tiek apkopoti dati no visiem attiecīgās mērķa grupas uzņēmumiem. Dati tiek nodoti Statistikas pārvaldei, aizpildot attiecīgās anketas eSTAT elektroniskajā vidē.

 • Finanšu pārskatu pārskatīšana un koriģēšana

  Mūsu grāmatvežiem ir nepieciešamā kompetence un pieredze, lai uzraudzītu uzņēmumu finansiālo stāvokli un darbības rezultātus, meklētu un labotu kļūdas un neprecizitātes, pārbaudītu izmantotās aprēķinu metodes un sniegtu datus pārskatos, saskaņotu rezultātus ar Komercreģistrā iepriekš iesniegtajiem datiem.


NODOKĻU UZSKAITE

Nodokļu pārskatu iesniegšana un to sagatavošana ir pasākumu kopums, kurā standartizētas deklarācijas, kas satur informāciju par uzņēmuma finanšu rezultātiem par noteikto laika periodu, kā arī informācija par attiecīgo valsts nodokļu aprēķināšanu un samaksu, tiek iesniegta nodokļu iestādēm iepriekš noteiktajā termiņā.

Mūsu speciālistu komandas prioritāte ir vienkāršot mūsu klienta saimnieciskās darbības datu vākšanas un apstrādes procesu, izmantojot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un nodrošinot maksimālu efektivitāti nodokļu atskaišu iesniegšanā kontrolējošajām iestādēm.

 • Ienākuma nodokļa deklarāciju iesniegšana

  Uzņēmumiem, kuri izmaksā algu saviem darbiniekiem vai veic citus ar nodokli apliekamus maksājumus privātpersonām, ir jādeklarē (TSD deklarācija) un jāmaksā valstij ienākuma un sociālais nodoklis, kā arī jāveic iemaksas bezdarba apdrošināšanas fondā un, ja nepieciešams, arī jāveic iemaksas obligātajā fondētajā pensijā par saviem darbiniekiem. Gadījumā, ja pārskata periodā nav veikti ar ienākuma nodokli apliekamie maksājumi, TSD deklarācija nav jāiesniedz.

 • Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja deklarāciju iesniegšana

  Uzņēmējiem, kas reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji, ir jāiesniedz Nodokļu un muitas pārvaldē kopsavilkuma dati (KMD deklarācija) par savas saimnieciskās darbības apgrozījumu un importu (tostarp par apgrozījumu un importu, kas aplikts ar nulles vai samazināto likmi) un jāietur maksājamais PVN un jāpārskaita līdzekļi par labu valstij. PVN pārskats jāiesniedz arī tad, ja uzņēmums pārskata periodā (mēnesī) nav veicis nekādas darbības.

 • Deklarāciju par apgrozījumu iesniegšana Eiropas Kopienā

  Ja ar nodokli apliekamais uzņēmums (PVN maksātājs) pārskata periodā (mēnesī) piegādājis preces vai sniedzis pakalpojumus gan tieši, gan trīspusēju darījumu ietvaros saviem darījumu partneriem, kas reģistrēti kā PVN maksātāji citās ES dalībvalstīs, tad šajā gadījumā papildus PVN deklarācijai Igaunijas nodokļu iestādēm jāiesniedz ES iekšējā apgrozījuma pārskats (VD deklarācija).

 • MOSS, OSS un IOSS deklarāciju sagatavošana un iesniegšana

  Speciālā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) kārtība elektroniskajiem pakalpojumiem, kas sniegti ar nodokli neapliekamām personām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir MOSS (Mini One Stop Shop), kas ļauj pakalpojuma sniedzējam ar savas valsts nodokļu iestāžu starpniecību deklarēt un samaksāt citā ES dalībvalstī maksājamo pievienotās vērtības nodokli. Šo procedūru var attiecināt arī uz citiem pakalpojumiem, ko sniedz ar nodokli neapliekamām personām no dalībvalstīm, kuru apgrozījums notiek pakalpojuma saņēmēja dalībvalstī, līdz preču tālpārdošanai Kopienā un atsevišķos gadījumos preču pārdošanai ar interneta veikala OSS (One Stop Shop) starpniecību, kā arī no ārpuskopienas valstīm ievestu preču tālpārdošanai tiek ieviesta jauna speciāla nodokļu pimērošanas kārtība – IOSS (Import One Stop Shop).

 • Nodokļu deklarāciju pārbaude un koriģēšana

  Mūsu speciālisti ir kvalificēti un pieredzējuši nodokļu deklarāciju pārbaudē un iespējamo nepilnību konstatēšanā, kas ietekmē maksājamā nodokļa aprēķinu. Ja, pārskatot nodokļu deklarācijas, tiek konstatētas kļūdas vai nepilnības, iesniegtās deklarācijas ir jālabo un deklarācijā jāievada pareizi dati, kā arī jāsamaksā no tā izrietošie nodokļi un soda naudas. Savlaicīgi veiktās izmaiņas nodokļu deklarācijās paglābs uzņēmumu no iespējamām soda naudām un citām nepatikšanām.

Ja uzņēmums veic maksājumus darbiniekiem, kuri dzīvo un strādā ārzemēs un tajā pašā laikā nav Igaunijas nodokļu rezidenti (piemēram, ārštata darbinieki), uzņēmumam šādi maksājumi nav jādeklarē Nodokļu un muitas pārvaldē un jāmaksā nodokļi Igaunijas Valsts kasei. Darbiniekiem-nerezidentiem, kas strādā uzņēmumā ārpus Igaunijas, ir jādeklarē savi ienākumi nodokļu iestādēs savā nodokļu rezidences valstī.

Ne visiem uzņēmumiem ir jāreģistrējas kā PVN maksātāji un jāiesniedz tieši vai netieši ar to saistīti pārskati. Precīzs ar PVN apliekamo apgrozījumu veidojošo preču un pakalpojumu saraksts, kā arī noteikumu izņēmumi atrodami Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

AUDITS

Audits ir uzņēmuma finanšu pārskatu un grāmatvedības principu papildu pārbaude; visbiežāk tiek auditēts uzņēmuma gada finanšu pārskats.

Audita mērķis ir nodrošināt uzņēmuma saimnieciskās situācijas un finanšu darbības rezultātu, tajā skaitā Komercreģistrā un Nodokļu un muitas pārvaldei iesniegto datu, precizitāti un caurskatāmību.

Gada pārskats ir jāauditē uzņēmumiem, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:

а) vismaz divi no šādiem rādītājiem pārsniedz noteiktās robežvērtības:

 • • ieņēmumi vai ienākumi no pārdošanas pārsniedz 4 miljonus EUR
 • • aktīvu uzskaites vērtība pārsniedz 2 miljonus EUR
 • • darbinieku skaits uzņēmumā pārsniedz 50

b) vismaz viens no šādiem rādītājiem pārsniedz noteiktās robežvērtības:

 • • ieņēmumi vai ienākumi no pārdošanas pārsniedz 12 miljonus EUR
 • • aktīvu uzskaites vērtība pārsniedz 6 miljonus EUR
 • • darbinieku skaits uzņēmumā pārsniedz 180

Auditu veic specializēta auditorfirma vai neatkarīgs zvērināts revidents. Audita ietvaros tiek pārbaudīta visa finanšu, grāmatvedības un cita būtiska dokumentācija, kā arī tiek pārbaudīti uzņēmuma darbības procesi. Pamatojoties uz audita rezultātiem, tiek sagatavots atbilstošs slēdziens par uzņēmuma finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību.

Mūsu uzņēmumam ir pieredze auditu un pārbaužu organizēšanā un atbalstīšanā dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumiem. Mūsu eksperti veiks iepriekšēju konsultāciju, sniegs sākotnējo novērtējumu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un grāmatvedības uzskaites ticamību, sniegs konsultācijas un, ja nepieciešams, ierosinās grāmatvedības principu korekcijas, kā arī organizēs auditu un pavadīs Jūs visa procesa garumā.

DARBS AR PERSONĀLU

HR ierakstu pārvaldība ir viens no svarīgākajiem biznesa procesiem uzņēmumos, kuros strādā darbinieki. Šis process regulē darba attiecības starp darba devēju un darbinieku, nosaka viņu tiesības un pienākumus, nodrošina ar darbinieku darbu saistīto dokumentu apriti un arhivēšanu. Visu piemērojamo darba tiesību prasību ievērošana ir darba devēja tiešais un vissvarīgākais pienākums.

Personāla uzskaites ārpakalpojumi palīdzēs izvairīties no neparedzētiem sarežģījumiem un samazināt riskus, kas saistīti ar darba likumdošanas niansēm, kā arī nodrošinās savlaicīgu un pareizu maksājumu aprēķinu darbiniekiem un nodokļu atskaišu iesniegšanu pārvaldes iestādēm.

Mēs sniedzam pilnu cilvēkresursu un personāla vadības pakalpojumu klāstu, tostarp:

 • Algu uzskaite un vadība.
 • Atvaļinājuma naudas, ceļa izdevumu, slimības naudas, prēmiju, virsstundu kompensācijas u.c.>
 • Darbinieku reģistrācija Nodokļu un muitas pārvaldes Nodarbinātības reģistrā
 • Nerezidentu darba ņēmēju oficiālā reģistrācija
 • Darba līgumu, neizpaušanas līgumu (NDA), darba aprakstu u.c. sastādīšana
 • Juridiskās konsultācijas par darba tiesībām un darba strīdu risināšanu

SAZINIETIES AR MUMS

Lai saņemtu personalizētu grāmatveža konsultāciju vai padomu par Igaunijas nodokļiem un grāmatvedību un individualizētu piedāvājumu par grāmatvedības atbalstu jūsu uzņēmumam, lūdzu, sazinieties ar mūsu ekspertiem pa tālruni, e-pastu vai izmantojot atsauksmju veidlapu mūsu vietnē.

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI IGAUNIJĀ: CENAS

Zemāk ir norādītas grāmatvedības pakalpojumu cenas ar iekļautu 20% PVN. Visas cenas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Katram klientam mēs sagatavojam individuālu piedāvājumu, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu, paredzamo primārās dokumentācijas daudzumu un kvalitāti un citus svarīgus apstākļus.

 • Pakalpojumu veids
  Cena
 • Gada pārskata iesniegšana (cena no)
  150 
 • Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumam bez PVN maksātāja numura (cena mēnesī no)
  75 
 • Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumam ar PVN maksātāja numuru (cena mēnesī no)
  150 
 • Grāmatvedības vai nodokļu konsultācijas (par 1 darba stundu)
  75 
 • Klienta interešu pārstāvēšana Nodokļu un muitas pārvaldē (par 1 darba stundu)
  100 
 • PVN maksātāja numura iegūšana
  300 
 • EORI numura iegūšana
  100 

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.