Roczne sprawozdanie dla estońskiej firm

Przygotowanie i składanie rocznych sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Estonii

Jedną z kluczowych specjalizacji naszej firmy w ramach świadczenia usług księgowych jest przygotowanie rocznych sprawozdań. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie i profesjonalną wiedzę w tej dziedzinie, co pozwala nam efektywnie radzić sobie z wszelkimi zadaniami związanymi ze sprawozdawczością finansową. Nasze indywidualne podejście do każdego klienta gwarantuje nie tylko dokładne spełnienie standardów i wymagań, ale także maksymalną informatywność i użyteczność sprawozdań dla biznesu.

W tym artykule skupimy się na kwestiach związanych z przygotowaniem i składaniem rocznych sprawozdań, a także omówimy kluczowe aspekty i zaoferujemy przydatne porady.

CO TO JEST ROCZNE SPRAWOZDANIE?

Jakie elementy zawiera roczne sprawozdanie księgowe?

Przygotowanie i składanie sprawozdania za rok obrotowy jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów prawnych i przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Estonii.

Sprawozdanie za rok obrotowy jest składane do Rejestru Handlowego i wszelkie informacje zawarte w sprawozdaniu stają się publiczne – każdy zainteresowany ma możliwość i pełne prawo zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym każdego przedsiębiorstwa.

Głównym celem wprowadzenia obowiązku corocznego przygotowywania i składania w Rejestrze Handlowym sprawozdań finansowych jest zapewnienie organom państwowym i innym zainteresowanym podmiotom obiektywnej i wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej i wynikach działalności gospodarczej firmy.

Roczne sprawozdanie powinno ściśle odpowiadać ustalonym zasadom i standardom, prezentując kompletny i dokładny obraz finansowy organizacji.

Ważne jest, aby odzwierciedlało rzeczywisty stan finansowy, wyniki działalności i zmiany w stabilności finansowej firmy za okres sprawozdawczy, zapewniając przy tym przejrzystość i wiarygodność przedstawionych informacji dla akcjonariuszy, inwestorów i organów regulacyjnych.

Sprawozdanie firmy musi zawierać następujące pozycje:

Bilans przedsiębiorstwa

Bilans przedstawia informacje o stanie finansowym przedsiębiorstwa na ostatni dzień roku obrotowego (zwykle 31 grudnia), w tym dane o aktywach, zobowiązaniach i kapitale własnym firmy.

Sprawozdanie z zysków i strat

Skonsolidowane sprawozdanie przychodów i kosztów przedsiębiorstwa za okres sprawozdawczy (rok), odzwierciedlające wskaźniki ekonomiczne firmy, w tym przychody, koszty, zysk lub stratę.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje ruch środków pieniężnych przedsiębiorstwa za okres sprawozdawczy, w tym wpływy gotówki i innych zbywalnych aktywów, a także płatności dokonywane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, które są rozdzielane według grup zgodnie z ich celami i przeznaczeniem (działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa).

Sprawozdanie ze zmian kapitału własnego

W sprawozdaniu ze zmian kapitału własnego odzwierciedlane są ruchy i transformacje w kapitale własnym firmy, które miały miejsce w ciągu roku sprawozdawczego, w tym wkłady do kapitału zakładowego przedsiębiorstwa lub wypłaty na rzecz uczestników firmy, zysk lub strata, oraz inne znaczące okoliczności i dane, które miały wpływ na wielkość kapitału własnego przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

W zależności od specyfiki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, roczne sprawozdanie finansowe powinno zawierać pewne dodatkowe informacje. Co najmniej do rocznego sprawozdania należy dołączyć następujące dodatki:

a) sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa – tekstowe opis działalności firmy i jej dalszych planów, a także wskazanie innych znaczących okoliczności mających szczególne znaczenie w kontekście posiadanych sprawozdań rocznych;

b) wskazanie standardu sprawozdawczości finansowej, który był stosowany przy przygotowaniu rocznego sprawozdania;

c) zasady rachunkowości stosowane przy przygotowaniu rocznego sprawozdania;

d) wyjaśnienia i uzupełnienia odnoszące się do istotnych pozycji, pozycji i zmian w głównych sprawozdaniach i ich zmianach za okres sprawozdawczy.

Przy przygotowaniu rocznych sprawozdań stosowane są standardy oparte na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), dostosowane do lokalnych wymagań regulacyjnych. Te standardy mają na celu zapewnienie przejrzystości, porównywalności i wiarygodności informacji finansowej prezentowanej przez firmy z różnych sektorów gospodarki.

ZEROWE SPRAWOZDANIE

Czy należy składać roczne sprawozdanie, jeśli działalność nie była prowadzona?

Obowiązek przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy prowadziły one aktywną działalność gospodarczą w ciągu roku obrotowego, czy z jakiegokolwiek powodu pozostawały bez działalności.

W przypadku całkowitego braku jakiejkolwiek działalności gospodarczej (ani w banku, ani w kasie gotówkowej nie było żadnych transakcji księgowych) należy przygotować i złożyć w Rejestrze Handlowym sprawozdanie zerowe.

TERMINY SKŁADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ

Do kiedy należy złożyć roczne sprawozdanie?

Roczne sprawozdanie należy przygotować, zatwierdzić i złożyć w Rejestrze Handlowym w ciągu pół roku (6 miesięcy) po zakończeniu roku obrotowego. W związku z tym, jeśli rok obrotowy przedsiębiorstwa jest zbieżny z rokiem kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia), ostateczny termin składania rocznego sprawozdania finansowego to 30 czerwca.

Co się stanie, jeśli nie złożysz rocznego sprawozdania na czas?

Jeśli roczne sprawozdanie nie zostanie złożone w wyznaczonym terminie, Rejestr Handlowy ma prawo nałożyć na firmę kary pieniężne. Zazwyczaj, w ramach pierwszego ostrzeżenia, Rejestr Handlowy daje firmie dodatkowy termin (najczęściej 30 dni) na złożenie rocznego sprawozdania. Następnie, jeśli firma zignoruje to polecenie, może zostać nałożona kara w wysokości do 3200 euro (zazwyczaj 200-300 euro). Ostatecznie, jeśli ani polecenia, ani kary nie przyniosą skutku, Rejestr Handlowy może rozpocząć procedurę przymusowej likwidacji firmy.

Ostatnio Rejestr Handlowy zaczął zwracać szczególną uwagę na przedsiębiorstwa, które nie wypełniają swojego obowiązku składania sprawozdań finansowych do organów państwowych. W związku z tym, liczba wydanych przez Rejestr Handlowy nakazów i nałożonych kar wzrosła wielokrotnie. Dlatego zalecamy nie zwlekać z przygotowaniem i składaniem rocznych sprawozdań oraz przestrzegać wszystkich terminów.

JAK ZŁOŻYĆ ROCZNE SPRAWOZDANIE?

Jakie są sposoby składania rocznego sprawozdania w Rejestrze Handlowym?

Domyślnie roczne sprawozdanie jest składane do organów państwowych w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego portalu Rejestru Handlowego. Aby umożliwić księgowemu dostęp do specjalizowanego środowiska internetowego w celu wypełnienia formularzy i przygotowania rocznego sprawozdania do złożenia, a także późniejszego podpisania sprawozdania finansowego przez dyrektora firmy (członka zarządu), musi on posiadać ważny podpis elektroniczny (ID-karta, Mobiil-ID lub e-Residency).

W wyjątkowych przypadkach, gdy wszyscy dyrektorzy firmy są nerezidentami, którzy nie posiadają estońskiego kodu osobistego i prawa do podpisu elektronicznego, dozwolone jest składanie rocznego sprawozdania, podpisanego własnoręcznie i dostarczonego do Rejestru Handlowego jako zeskanowana kopia podpisanego sprawozdania. W takim przypadku księgowy wstępnie wypełni wszystkie niezbędne formularze, wygeneruje znormalizowany formularz sprawozdania i samodzielnie dostarczy do Rejestru Handlowego skanowany egzemplarz rocznego sprawozdania z podpisem dyrektora firmy.

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Otrzymaj ofertę cenową na przygotowanie rocznego sprawozdania już dziś!

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu i składaniu rocznego sprawozdania dla swojego przedsiębiorstwa, śmiało zwróć się do naszych księgowych. Aby ocenić zakres pracy i przygotować ofertę cenową, potrzebujemy krótki opis działalności przedsiębiorstwa, a także wyciągi ze wszystkich transakcji bankowych i gotówkowych, jeśli takie istnieją.

Zazwyczaj nasi księgowi są w stanie przygotować i sprawdzić roczne sprawozdanie w ciągu około tygodnia. Koszt usług księgowych w takim przypadku zaczyna się od 150 euro.

Thank you!

Your enquiry was successfully recieved!
Our consultants will contact you in the nearest time.