AML/CFT poliitika

Eesti Firma OÜ üldpõhimõtted rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud tegevuses (AML/CFT)

Eesti Firma OÜ on litsentseeritud äriühingute teenuste pakkuja (TCSP). Meie tegevusloa number on FIU000144. Tegevusluba on välja antud meie emaettevõtte Ühinenud Õigusbürood OÜ nimele ja see laieneb täielikult Eesti Firma OÜ tegevusele. Eesti Firma OÜ tegevuse üle teostab järelevalvet Rahapesu Andmebüroo (RAB).

Eesti Firma OÜ, olles äriühingute teenuste pakkuja, on kohustatud isik Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning Rahvusvaheliste sanktsioonide seaduse kontekstis. See tähendab, et oma tegevuse ja klientidele teenuste osutamise raames peame järgima “Tunne oma klienti” (“KYC”) põhimõtet ja rakendama tõhusaid hoolsusmeetmeid.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine on meetmete kogum, mis on suunatud kuritegeliku tulu legaliseerimise ja terroristlike organisatsioonide finantstoetuse ebaseaduslike tegevuste ennetamisele ja peatamisele.

Rahapesu tõkestamine mängib võtmerolli majandussüsteemi stabiilsuse ja läbipaistvuse tagamises. Rakendatavad meetmed aitavad ära hoida kuritegevust, toetavad finantstehingute seaduslikkust ja aitavad kaasa üldisele avalikule turvalisusele ja sotsiaal-majanduslikule heaolul

Peamised AML/CFT ja KYC meetmed

Nõuetekohaste meetmete tagamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks ning rahvusvaheliste sanktsioonide piirangute järgimiseks rakendab Eesti Firma OÜ muu hulgas järgmisi protseduure ja hoolsusmeetemeid:

Kliendi ja tema esindajate isikusamasuse tuvastamine;

Teabe kogumine kliendi ja tema (kavandatud) tegevuse kohta;

Kliendist arusaamine, mh tema omandistriktuurist ja pakutavate teenuste kasutamise eesmärkidest;

Tegelike kasusaajate (UBO) kindlakstegemine;

Kontroll, kas klient on riikliku taustaga isik (PEP);

Kontroll, kas klient on kantud rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirja.

Kliendipoolne koostöö on KYC ja AML/CFT protseduuride lahutamatu osa. Täpse info esitamine ja valmisolek igatepidi toetada hoolsusmeetmete tõhusust aitavad tugevdada vastastikust usaldust ja luua läbipaistvat ja turvalist majanduskeskkonda.

Keelatud kliendisuhted

Eesti Firma OÜ ei osuta teenuseid ega loo ärisuhteid järgmiste isikutega:

isiku suhtes ei ole võimalik rakendada seadusega nõutavaid hoolsusmeetmeid;

isiku puhul on kahtlus, et tema tegeleb või on muul viisil seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega;

isiku kapitalist rohkem kui 10 protsenti moodustavad esitajaaktsiad või muud esitajaväärtpaberid;

isiku suhtes on põhjendatud kahtlus, et tema tegevus on või võib olla ebaseaduslik;

isiku suhtes on põhjendatud variisiku või fiktiivsuse kahtlus;

isik on pärit või tugevalt seotud suure riskiga kolmanda riigiga (EL määrus 2016/1675).

Kliendiandmete säilitamine

Kehtiva õiguse kohaselt peame säilitama kogu info, mida me oleme saanud klientidelt, kogu ärisuhete kestuse vältel ning veel 5 aastat pärast koostöö lõppu. Kogutud informatsiooni hoiame turvaliselt ning ei avalda seda kolmandatele isikutele.

Eesti Firma OÜ võib klientidelt saadud teavet avaldada ainult (a) lepingulistele partneritele AML/CFT kohustuste täitmiseks, (b) riigi- ja järelevalveasutustele seadusega ettenähtud juhtudel või (c) kohtulahendi alusel.

 

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.