MiCA diretiiv (Markets in Crypto-Assets)

Kuidas mõjutab MiCA direktiiv ELis krüptoettevõtteid, investoreid ja virtuaalvääringute arendajaid?

Viimase kümnendi jooksul on plokiahela tehnoloogiad ja WEB 3.0 kontseptsioon teinud tohutu hüppe ja toonud meie ellu märkimisväärseid uuendusi. Need on saanud aluseks krüptovaluutadele nagu Bitcoin ja Ethereum ning toonud kaasa selliste uute nähtuste ja mõistete ilmumise nagu virtuaalvääringud, tokenid, nutilepingud, NFT-d ja ICO-d.

Plokiahel: revolutsioon kaasaegses finantsmaailmas

Seega tuntakse plokiahela tehnoloogia mõju iga päevaga aina rohkem, eriti finantsteenuste valdkonnas. Paljud kaasaegsed makselahendused ja investeerimisvahendid on tihedalt seotud virtuaalvääringute ja krüptorahaga. Plokiahel tagab tehingute läbiviimise turvalisuse ja läbipaistvuse, kõrvaldab vajaduse kesksete vahendajate järele ja avab uusi võimalusi finantsuuendusteks nagu detsentraliseeritud finantsteenused (DeFi) ja digitaalsed börsid.

Virtuaalvääringute reguleerimise lähenemisviis: innovatsiooni ja investorite kaitse vahel

Plokiahela tehnoloogiate ja krüptoraha reguleerimine on keeruline ja pidevalt arenev protsess. Praegused õigusaktid ja määrused lihtsalt ei jõua järele kiiresti arenevatele virtuaalvääringute, fintechi ja finantsinnovatsiooni sektoritele. Regulaatorid üle maailma püüavad leida tasakaalu investorite kaitse ja innovatsiooni toetamise vahel. Riigid suhtuvad sellesse erinevalt: mõned püüavad keelata (näiteks Hiina), teised rangelt reguleerida (USA), ning on ka riike, mis omaks võtavad krüptorahad riiklikul tasandil (El Salvador).


VIRTUAALVÄÄRINGUTE REGULEERIMINE EL-IS

EL ja esimesed sammud ühtse poliitika poole krüptoraha turu reguleerimisel

Senini ei olnud Euroopa Liidus ühtset normatiivi krüptovaluutade ja virtuaalvääringute reguleerimiseks. Iga EL-i liikmesriik määratles seda valdkonda iseseisvalt, mis tõi kaasa erinevaid lähenemisi plokiahela tehnoloogiate ja krüptoinvesteeringute reguleerimisel.

5AMLD – samm EL-i ühtse reguleerimise suunas

Tarbijate ja investorite kaitsmise eesmärgil ning õigusraami ühtlustamiseks võeti EL-is vastu mitmeid meetmeid. 2019. aastal võeti vastu viies rahapesu vastu võitlemise direktiiv (5AMLD), mis laiendas AML/CFT meetmete rakendusala krüptovaluuta vahetusplatvormidele ja teenusepakkujatele ning krüpto-raha hoiustamise teenuse pakkujatele. See tõi kaasa krüptoraha teenusepakkujatele klientide tuvastamise, tehingute jälgimise ja rahapesu tõkestamise kontrolli suurendamise.

EL-i riigid: range kontrolli ja mõõduka poliitika vahel

Vaatamata eelpoolnimetatud meetmetele, ei olnud EL-i liikmesriikide reguleerimispraktika krüptoraha osas ühtne. Mõnedes riikides (nagu BaFin Saksamaal, FIU Eestis) kehtestati range regulatsioon, samal ajal kui teistes (FNTT Leedus) oldi mõõdukamad või piirduti lihtsa teavitamisega virtuaalvääringute teenuste osutamisel (FAU Tšehhis, KAS Poolas).

MiCa: uus lootus ühtsele krüptoregulatsioonile

Arvestades EL-i põhimõtete ja AML/CFT valdkonna riskidega, otsustati 2019. aastal Euroopa Komisjoni tasandil välja töötada MiCa ehk Krüptovarade turgude direktiiv, mida kohaldatakse kõigis EL-i liikmesriikides.


MICA DIREKTIIV

Krüptovarade turgude regulatsioon: Uus peatükk Euroopa krüpto-regulatsioonis

Regulatsioon 2023/1114 Markets in Crypto-assets (MiCa) loodi tuginedes direktiividele 2015/849 (4. AML direktiiv, 4AMLD) ja 2018/843 (5. AML direktiiv, 5AMLD) ning Financial Action Task Force (FATF) soovitustele. Direktiivi projekti tekst, mis töötati välja Euroopa Komisjoni järelevalve all, tutvustati avalikkusele esmakordselt 2020. aasta septembris kui keskne osa virtuaalvääringute ja digitaalse finantssektori regulatsioonipaketist.

MiCa: tasakaalu otsimas innovatsiooni ja regulatsiooni vahel

Markets in Crypto-assets regulatsiooni eesmärgiks on luua EL-i õigussüsteemi raames tõhusad meetmed digitaalsete finantsturgude potentsiaali ja innovatsiooni toetamiseks, tagades samal ajal õiglase konkurentsi krüptoettevõtete vahel ning vähendades finants- ja AML/CFT riske.

MiCa peamised sätted: läbipaistvusest tarbijakaitsele

MiCa direktiiv kehtestab ühtsed standardid järgmistel teemadel:

a) krüptovara emiteerimise, avaliku pakkumise ja krüptovara kauplemisplatvormil kauplemisele võtmise läbipaistvuse ja avalikustamise nõuded;

b) krüptovarateenuse osutajatele, varapõhiste tokenite emitentidele ja e-raha tokenite emitentidele tegevusloa andmise ja nende järelevalve, samuti nende tegevuse, korralduse ja juhtimise nõuded;

c) nõuded krüptovara omanike kaitsele krüptovara emiteerimisel, avalikul pakkumisel ja kauplemisele võtmisel;

d) nõuded krüptovarateenuse osutaja klientide kaitsele;

e) meetmed krüptovaraga seotud siseteabe alusel kauplemise, siseteabe ebaseadusliku avalikustamise ja turuga manipuleerimise vältimiseks, et tagada krüptovaraturgude terviklus.

MiCa ja Travel Rule: topeltlöök reguleerimata alale

Krüptovarade turgude regulatsiooni projekt võeti Euroopa Parlamendis vastu 20.04.2023 pärast mitmeaastast kooskõlastusprotsessi ja läbirääkimisi parlamendiliikmete vahel. MiCa mõjul ja FATF-i mõjutusel võeti samuti vastu 2023/1113 TFR direktiiv (fondide ja teatud krüptovaraga tehtavate ülekannetega kaasneva info kohta), mis on tuntud ka kui Travel Rule regulatsioon. See kehtestab standardnõuded teabele, mis peab kaasas käima rahaliste vahendite ja krüptovara ülekannetega, et võimaldada virtuaalsete valuutade tehingute efektiivsemat jälgimist.


MICA REGULATSIOONI JÕUSTUMINE

MiCA sätted jõustuvad ajavahemikul 2024. aasta lõpp kuni 2025. aasta algus.

MiCA lõplik regulatsiooni versioon avaldati 2023. aasta juunis, pärast seda, kui see oli lõplikult kinnitatud Euroopa Komisjoni poolt. Direktiivi sätted stabiilsete müntide, nagu varapõhiste tokenite ART ja elektroonilise raha tokenite EMT osas, jõustuvad 2024. aasta juunis. MiCA sätted krüptoettevõtete tegevuse reguleerimiseks muutuvad turuosaliste jaoks kohustuslikuks 2025. aasta jaanuaris.


MILLELE KEHTIB MICA REGULATSIOON?

MiCA mõjupiirkonnas: Keda reguleerib uus direktiiv?

Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulatsioon on mõeldud krüptovara teenuste pakkujate ja krüptovara emitentide tegevuse reguleerimiseks Euroopa Liidus. Seega hõlmab MiCA eelkõige krüptoettevõtteid, mis pakuvad erinevaid virtuaalvääringutega seotud teenuseid, samuti neid, kes pakuvad krüptovara hoiustamise ja haldamise teenuseid. Lisaks reguleerivad MiCA sätted erinevate tokenite emitente, eriti varapõhised tokeneid (ART) ja elektroonilise raha tokeneid (EMT).

MiCA rakendamisel: Mis ootab ees Euroopa krüptoettevõtteid?

Markets in Crypto-assets regulatsioon mõjutab oluliselt Euroopa krüptobörside, krüptovahetuste, krüptorahakottide pakkujate ja erinevate tokenite emitentide tegevust. Selle tulemusena peavad krüptoteenuse pakkujad järgima mitmeid norme ja reegleid, sealhulgas oma tegevuse litsentseerimise, läbipaistvuse ja teabe avalikustamise nõudeid, samuti riskijuhtimise ja ettevõtte juhtimise nõudeid.

Krüptoettevõtted (CASP ehk Crypto-Asset Service Providers)

MiCA regulatsiooni sätete jõustumine 2025. aasta alguses mõjutab enim seda osa krüptoraha tööstusest, mis pakub jaeklientidele krüptovaraga seotud teenuseid, näiteks virtuaalvääringute vahetusi, krüptobörse ja krüptorahakottide teenuseid.

Täpsemalt öeldes hõlmab Markets in Crypto-assets direktiivi tekst järgmisi krüptoettevõtete tegevusvaldkondi (krüptovarateenused):

a) krüptovara hoidmine ja haldamine kliendi nimel;

b) krüptovara kauplemisplatvormi korraldamine;

c) krüptovara vahetamine raha vastu;

d) krüptovara vahetamine muu krüptovara vastu;

e) krüptovaraga seotud korralduste täitmine kliendi nimel;

f) krüptovara pakkumise korraldamine;

g) krüptovaraga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine kliendi nimel;

h) krüptovara kohta nõu andmine;

i) krüptovaraportfelli valitsemine;

j) krüptovaraülekande teenuse osutamine kliendi nimel;

Markets in Crypto-assets (MiCa) regulatsioon on loodud tagamaks jaeklientidele kaitsetaset, mis on võrreldav traditsioonilistel finantsturgudel pakutavaga. Uute meetmete eesmärk on tagada krüptovara turu läbipaistvus ja stabiilsus ning suurendada usaldust krüptoraha ja virtuaalvääringute sektori vastu.

Krüptovara ja tokenite emitendid

MiCA soovib tagada, et krüptovara emitendid, kes pakuvad üldsusele erinevaid virtuaalvääringuid või otsivad võimalusi selliste krüptovarade paigutamiseks kauplemisplatvormidele, järgiksid kõiki läbipaistvuse ja teabe avalikustamise nõudeid, kaitstes investorite huve ja turu stabiilsust.

ART ehk varapõhine token on krüptovara liik, mille eesmärk on säilitada stabiilne väärtus, järgides mõnda muud väärtust või õigust või nende kombinatsiooni, sealhulgas üht või mitut ametlikku vääringut.

MiCA eeldab, et ART-i emitendid järgivad ranget kapitali, ettevõtte juhtimise nõudeid ning tagavad läbipaistvuse seoses varadega, mis määravad tokeni väärtuse.

EMT ehk elektroonilise raha token on krüptovara liik, mille eesmärk on säilitada stabiilne väärtus, järgides ühe ametliku vääringu väärtust, mis on seaduslik maksevahend.

EMT emitendid peavad vastama nõuetele, mis on sarnased traditsioonilistele elektroonilise raha emitentidele Euroopa Liidus, sealhulgas kapitali, litsentsimise ja ettevõtte juhtimise nõuetele.

Seega soovivad regulaatorid tagada, et tarbijad ja investorid oleksid korralikult teavitatud iga krüptovara tüübi riskidest ja omadustest, millega nad tegelevad.

Mis on utility tokenitega?

Utility-tokenid ehk kasutustokenid on krüptovara eriline klass. Need on loodud kindla funktsionaalsuse pakkumiseks teatud plokiahela platvormil või rakenduses.

MiCA regulatsiooni kohaselt, kui utility-tokenid ei vasta krüptovara määratlustele, nagu ART või EMT, võivad nad jääda selle reguleerimisala alt välja. Siiski võib tokeni struktuuri ja funktsionaalsuse põhjal see kuuluda teiste seaduste ja määruste alla.

Näiteks, kui utility-tokeni müüakse investeerimistoote või rahastamisena, võivad regulaatorid käsitleda neid väärtuspaberitena või sarnaste finantsinstrumentidena, mis vajavad asjakohast reguleerimist.


CASP-i NÕUDED

Mida peaksid krüptovarateenuste pakkujad teadma CASP litsentsi saamiseks EL-is?

Markets in Crypto-assets (MiCa) direktiivis on määratletud mitmed nõuded ja kriteeriumid, millele krüptovara teenuste pakkujad peavad vastama, et suurendada innovatiivsete finantstehnoloogiate tööstuse läbipaistvust ja stabiilsust Euroopa Liidus.

CASP tegevuse litsentseerimine

Kõik Euroopa Liidus oma teenuseid pakkuvad CASP-id peavad taotlema krüptolitsentsi vastavas ELi liikmesriigis. Samal ajal võivad krüptolitsentsi taotlemise nõuded ja protseduurid erineda sõltuvalt riigist, pakutavate teenuste tüübist ja tehingute mahust.

Krüptovarateenuste pakkuja põhikapitali nõuded

MiCa määruste kohaselt kehtivad CASP-i põhikapitalile kõrgemad nõuded. Need nõuded tulenevad peamiselt vajadusest tagada finantsteenuste stabiilsus, kaitsta klientide õigusi ja luua krüptovara teenuste turule sisenemise teatav barjäär, kaitstes tööstust juhuslike ja ebaerialaste teenusepakkujate eest.

50 000 eurot on kohaldatav järgmiste teenuste suhtes:

   • krüptovara kohta nõu andmine;
   • krüptovaraga seotud korralduste täitmine kliendi nimel;
   • krüptovara pakkumise korraldamine;
   • krüptovaraga seotud korralduste vastuvõtmine ja edastamine kliendi nimel;
   • krüptovaraülekande teenuse osutamine kliendi nimel;
   • krüptovaraportfelli valitsemine.

125 000 eurot on kohaldatav järgmiste teenuste suhtes:

   • krüptovara vahetamine raha vastu;
   • krüptovara vahetamine muu krüptovara vastu;
   • krüptovara hoidmine ja haldamine kliendi nimel.

150 000 eurot on kohaldatav järgmiste teenuste suhtes:

   • krüptovara kauplemisplatvormi korraldamine.

Lisaks on uue regulatsiooniga kehtestatud 350 000 euro suurune omavahendite nõue varapõhiste tokenite (ART) emitentidele, mille eesmärk on tagada emitendi vajalikud reservid ja finantsstabiilsus.

AML-poliitika

Krüptovarateenuste osutajad peavad koostama ja rakendama tõhusa AML-poliitika, et tuvastada, hinnata ja hallata rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Krüptofirmad peavad kehtestama kliendi tuvastamise kindlad protseduurid, pidevalt jälgima krüptotehinguid ning teatama kahtlastest tehingutest.

Operatsioonilised nõuded

Teenusepakkujad peavad heaks kiitma ja rakendama äritegevuse järjepidevuse ja operatsiooniliste riskide juhtimise meetmeid. CASP-id peavad looma IT-riskide, sealhulgas küberturvalisuse riskide, juhtimise protseduurid.

Klientide informeerimine

Teenusepakkujad peavad klientidele andma teavet kõigi krüptovara investeerimisega seotud riskide kohta. Teenuseosutajad peavad tagama hinnakujunduse läbipaistvuse ning andma teavet kõikide tasude ja lisatasude kohta.

Konfliktide lahendamine

CASP-idel peab olema tõhusad protseduurid klientide ja teenusepakkujate vaheliste konfliktide kiireks lahendamiseks ilma kohtusse pöördumise vajaduseta.

Andmete hoidmine

Krüptoettevõtted peavad tagama klientide isikuandmete turvalise säilitamise ning järgima kõiki andmekaitse nõudeid vastavalt GDPR-le.

Klientide varade turvalisus

Krüptovarateenuse pakkujad peavad hoidma eraldi klientide ja ettevõtte vahendeid. Nad peavad ka rakendama meetmeid elektrooniliste rahakottide ja muude digitaalsete varade hoiustamise vahendite turvalisuse tagamiseks.

Nõuded juhtkonnale

CASP-i organisatsioonilisse struktuuri kuuluvad juhtfiguurid ja kõrgemad spetsialistid peavad omama asjakohast kogemust, professionaalsust ning laitmatu ärialase mainet.

Töötajate koolitus

CASP-id peavad tagama oma töötajate regulaarse koolitamise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, riskijuhtimise ja küberturvalisuse valdkonnas.

Kõigi ülaltoodud nõuete mõistmine ja järgimine on krüptoettevõtete eduka toimimise võtmeks ELis. Pidevalt areneva krüptovara turu tingimustes tagab MiCA direktiivi järgimine läbipaistvuse, turvalisuse ja klientide ning reguleerivate asutuste usalduse.


NÕUDED ICO JAOKS

Regulaatorite tähelepanu all: ICO põhinõuded

ELis väljatöötatud krüptovarade puudutav direktiiv MiCA loodi ühtse reguleerimise lähenemisviisi loomiseks. Selle direktiivi raames on kehtestatud ka konkreetseid nõudeid ICO-le (Initial Coin Offerings), mis on uute krüptovarade või tokenite väljaandmise kaudu investeeringute kaasamise meetod.

Siin on MiCA direktiiviga kehtestatud põhinõuded ICO-le:

Valge raamat (Whitepaper)

Iga ICO peab koostama “valge raamatu” (või sarnase dokumendi), mis peab olema selge, mitte eksitav ja sisaldama kõiki potentsiaalsetele investoritele vajalikke andmeid. Valge raamat peaks sisaldama teavet väljastatud tokeni, selle tehniliste üksikasjade, emitendi, projekti, riskide ja teiste oluliste aspektide kohta.

Kliendi tuvastamine ja kontroll (KYC)

ICO korraldajad peavad läbi viima kliendi tuvastamise ja kontrolli protseduure vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetele (AML ja CFT).

Läbipaistvus

ICO korraldajad peavad tagama läbipaistvuse ja teabe esitamise investeeringute kogumise ja kasutamise, samuti projekti edenemise ja selle arengu väljavaadete kohta.

Riskiteabe esitamine

ICO osalejad peavad olema selgelt teavitatud kõigist krüptovaradesse investeerimisega seotud potentsiaalsetest riskidest, sealhulgas asjaolust, et nad võivad kaotada kõik oma investeeringud.

Vara eraldamine

ICO raames kaasatud vahendid tuleb hoida eraldi ICO korraldajate omadest, tagamaks läbipaistvust ja investorite huvide kindlat kaitset.

Turundus ja reklaam

Kõik ICO-ga seotud reklaammaterjalid ja turunduskampaaniad peavad olema ausad, mitte eksitavad ja vastama valge raamatu sisule.

Aruandlus

ICO korraldajatel võib olla kohustus esitada regulaarseid aruandeid projekti teostamise ja kaasatud vahendite kasutamise kohta.

Need nõuded on mõeldud investorite kaitsmiseks, läbipaistvuse tagamiseks ja krüptovara sektori usalduse tugevdamiseks. Siiski tuleks meeles pidada, et ICO planeerimisel või sellesse investeerimisel on alati soovitatav konsulteerida selles valdkonnas asjatundlike juristidega.


JÄRELEVALVE JA REGULEERIVAD ASUTUSED

Alates ESMA-st kuni rahvuslike asutusteni: kes mida krüptovara maailmas reguleerib?

MiCA direktiiv (Markets in Crypto-Assets Regulation) on raamistik krüptovara reguleerimiseks ELis. MiCA peamiseks eesmärgiks on investorite kaitse, turgude stabiilsuse tagamine ning krüptovara kasutamise vältimine raha pesemiseks või terrorismi rahastamiseks.

MiCA alusel on krüptovara peamine regulaator ja järelevalveorgan ELi tasandil Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA). Kuid ELi liikmesriikides on ka rida rahvuslikke reguleerijaid, kes rakendavad ja kontrollivad seda direktiivi kohalikul tasandil.

Siin on ESMA ja rahvuslike reguleerijate peamised kohustused ja volitused MiCA raames:

Litsentsimine

Nii ESMA kui rahvuslikud reguleerijad vastutavad krüptovarateenuste pakkujatele (CASP) litsentside väljastamise, uuendamise ja tagasivõtmise eest.

Järelevalve

ESMA ja kohalikud reguleerivad asutused teostavad pidevat järelevalvet litsentseeritud CASP-tegevuse üle, et tagada MiCA ja rahapesu tõkestamise (AML) ning terrorismi rahastamise vastu (CFT) suunatud regulatsioonide järgimist. Rikkumiste korral võivad järelevalveasutused määrata sanktsioone, sealhulgas litsentsi tühistamise.

Investorite kaitse

Reguleerijad tagavad, et CASP võimaldab investoritele vajalikku teavet, tagab läbipaistvuse ja võtab meetmeid oma klientide varade kaitsmiseks.

Koostöö ja koordineerimine

ESMA teeb koostööd rahvuslike järelevalveasutustega, et vahetada teavet ja tagada krüptovara sektori reguleerimisel ELis ühtlustatud lähenemisviisi.

Standardite väljatöötamine

ESMA võib koostada tehnilisi ja regulatiivseid norme ning soovitusi MiCA nõuete rakendamise ja tõlgendamise abistamiseks.

Need järelevalveasutused ja reguleerijad on olulised krüptovara turu stabiilsuse ja usaldusväärsuse tagamisel ELis. MiCA annab neile vahendid ja volitused selle rolli tõhusaks täitmiseks.


JÄRELDUS

Lõppkokkuvõte: mis edasi?

MiCA direktiiv on märgilise tähtsusega samm krüptovara reguleerimisel ELi territooriumil. Euroopa Liidu eesmärgiks on tagada selle abil  investorite kaitse, suurendada krüptovara turu läbipaistvust ja stabiilsust ning hoida ära rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud potentsiaalsed riske. Arvestades krüptoraha ja plokiahela kasvavat populaarsust, muutub selliste reguleerivate meetmete kohandamine ja rakendamine mitte ainult soovitavaks, vaid ka stabiilse majandusarengu vajalikuks osaks.

Uued väljakutsed virtuaalvääringute sektorile

Kuid administratiivne koormus, mis on tingitud uute standardite ja nõuete järgimise vajadusega, vajab erilist tähelepanu. Krüptovara sektoris tegutsevad ettevõtted peavad silmitsi seisma rangemaks muudetud nõuetega klientide tuvastamise, rahapesu vastaste protseduuride, omakapitali ja ettevõtte struktuuri, samuti auditi ja finantsaruandluse suhtes.

Bürokraatlike takistuste ületamine

Paljud teenusepakkujad peavad läbima litsentseerimisprotsessi, mis nõuab olulisi ajalisi ja rahalisi ressursse. See võib aeglustada ja muuta keerukaks uute projektide käivitamist, tõsta ettevõtete tegevuskulusid ja nõuda erialase IT-, juriidilise ja nõustamisteenuste olemasolu vastavalt kehtestatavatele reguleerimisnormidele.


VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on küsimusi MiCA direktiivi kohta või vajate nõu krüptovara reguleerimise alal, on meie meeskond valmis teid aitama.

Hindame teie huvi ja tagame iga päringu suhtes professionaalse lähenemise. Ärge kartke pöörduda!

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.