Kasutajatingimused

Enne meie teenuste kasutamist tutvuge kindlasti selle teabega.

Tere tulemast veebilehele eestifirma.ee (“Veebileht”), mida haldab Eesti Firma OÜ (“Teenuse osutaja”, “meie”, “meid” või “meie oma”). Need kasutajatingimused (“Tingimused”) reguleerivad teie Veebilehe ja Teenuse osutaja poolt pakutavate teenuste kasutamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, ettevõtete registreerimist, valmisfirmade müüki, raamatupidamisteenuseid, teiminguid tegevuslubadega, õigusalaseid teenuseid, ärinõustamist a muid sarnaseid teenuseid (“Teenused”).

Teenuste või Veebisaidi kasutamisel nõustute järgima nimetatud Tingimusi. Kui te ei nõustu nende Tingimustega, ei tohiks te Veebilehe ega Teenuseid kasutada.

Teenuste kasutamine

Kasutusõigus: Te peate olema vähemalt 18-aastane ja olema teovõimeline ning suutma sõlmida võlaõiguslike lepinguid, et kasutada meie Teenuseid.

Keelatud tegevused: Te nõustute mitte:

 • Kasutama Teenuseid ebaseaduslikel eesmärkidel või rikkuma kohaldatavaid seadusi.
 • Esitama vale või eksitavat teavet seoses Teenuste kasutamisega.
 • Tegelema pettuse, eksitava või kahjuliku tegevusega.

Ainult äriliseks kasutamiseks: Kasutades meie Teenuseid, tunnistate ja nõustute, et:

 • Te kasutate Teenuseid ainult ärikliendina, mitte tarbijana. See tähendab, et teie Teenuste kasutamine toimub ärilistel, ettevõtluslikel või professionaalsetel eesmärkidel.
 • Te ei ole õigustatud tarbijakaitsele ega garantiidele, mis kehtivad tarbijatele vastavalt kohaldatavatele seadustele.
 • Teenused ja kõik seotud tehingud toimuvad B2B (ärilt ärile) kontekstis ning kõik tarbijatele kohaldavad garantiid, õigused ja õiguskaitsevahendid tarbijakaitseseaduste kohaselt on kindlalt välistatud.
 • Te võtate endale kõik äririskid, mis kaasnevad Teenuste kasutamisega. See hõlmab, kuid ei piirdu, rahaliste, õiguslike ja tururiskidega. Te kinnitate, et Teenuse osutaja ei vastuta ühegi ärikahju või -kahjustuse eest, mida võite Teenuste kasutamise tõttu saada.

Kasutaja avaldused ja garantiid

Kasutades Veebilehe ja Teenuseid, kinnitate ja garanteerite, et:

 • Te ei ole variisik: Te ei tegutse teise isiku või organisatsiooni huvidel variisikuna ega kanna mingeid rolle, sealhulgas variidirektori, variaktsionäri või muid sarnaseid rolle.
 • Te ei ole PEP: Te ei ole riikliku taustaga isik (PEP) vastavalt kohaldatavale rahapesu tõkestamise seadusle.
 • Sanktsioonid: Te ei kuulu ühegi valitsuse, rahvusvahelise organisatsiooni või regulatiivse organi kehtestatud majanduslike või kaubandussanktsioonide, embargode või piirangute alla.
 • Tulu seaduslikkus: Kõik Teenuste soetamisega või selle raames kasutatavad rahalised vahendid pärinevad seaduslikest allikatest ja ei ole seotud kuritegeliku või ebaseadusliku tegevusega.
 • Kõrge riskiga riigid: Te ei tegutse ega tegele äritegevusega kõrge riskiga kolmandates riikides, mille on määranud ELi pädevad asutused.
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine: Teenused, mida te soetate, ei ole mõeldud rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamiseks.

Hinnad ja maksed

 • Hinnad: Meie Teenuste maksumus on märgitud Veebilehel või kokkulepitud eraldi lepingutes. Hinnad võivad muutuda ja Teenuste maksumusele võivad lisanduda kohaldatavad maksud, tasud või lõivud, mida nõuavad vastavad õigusaktid, asutused ja mis lisatakse kogusummale, kui ei ole märgitud teisiti.
 • Maksed: Makse tingimused lepitakse kokku lepingu sõlmimise käigus. Maksed tuleb sooritada täies ulatuses ja õigeaegselt, et vältida Teenuste katkestamist või lõpetamist.
 • Tagasimaksepoliitika: Teenuse osutaja poolt saadud makseid ei tagastata. Klientide poolt tasutud summasid saab kasutada muude Teenuste tellimiseks Teenuse osutajalt. Teenuse osutaja hoiab kliendi makstud summad deponeerituna ja neid saab kasutada ühe aasta jooksul alates makse sooritamise kuupäevast.

Vastutuse välistamine ja vastutuse piiramine

 • Vastutuse välistamine: Teenuseid osutatakse tingimusel “nagu on” ja “kui saadaval”. Me ei anna Teenuste osas.mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid. Kohaldatava õiguse ulatuses välistame kõik garantiid, sealhulgas otseseid ega kaudsed garantiid sobivuse kohta konkreetseks eesmärgiks.
 • Vastutuse piiramine: Teenuse osutaja, tema sidusettevõtted ja nende juhid, töötajad või esindajad ei vastuta mingil juhul kahjude eest, mis on juhuslikud, erilised või kaudsed ja tulenevad teie poolt meie Teenuste kasutamisest. Teenuse osutaja kogu vastutus teie ees mis tahes juhul ei tohi ületa summat, mille olete maksnud Teenuste eest.
 • Kahjude hüvitamine: Te nõustute hüvitama kahjusid, kaitsma ja hoidma Teenuse osutajat, tema sidusettevõtteid ja nende juhte, töötajaid või esindajaid mis tahes nõuetest, kohustustest, kahjudest, kuludest või kulutustest, sealhulgas mõistlikest advokaaditasudest, mis tulenevad teie Teenuste kasutamisest või teie poolt antud Tingimuste rikkumisest.

Muud sätted

 • Intellektuaalne omand: Kogu Veebilehel olev sisu ja materjalid, sealhulgas tekst, graafika, logod ja pildid, on Teenuse osutaja või tema sisu tarnijate omand ning kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi seadustega. Te ei tohi kasutada Veebisaidi sisu ilma meie eelneva kirjaliku loata.
 • Konfidentsiaalne teave: Iga teie või meie poolt Teenustega seoses edastatud teave, mis on märgitud konfidentsiaalseks või mida mõistlikult peetakse konfidentsiaalseks, loetakse “Konfidentsiaalseks teabeks”.
 • Konfidentsiaalsuse tagamine: Mõlemad pooled nõustuvad kasutama Konfidentsiaalset teavet ainult nende Tingimuste kohaselt võetud kohustuste täitmiseks ja kaitsma Konfidentsiaalset teavet loata kasutamise, juurdepääsu või avalikustamise eest samasuguse hoolikusega, nagu nad kaitsevad oma konfidentsiaalset teavet.
 • Kohaldatav seadus: Need Tingimused reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 • Tingimuste muutmine: Jätame endale õiguse antud Tingimusi igal ajal muuta. Mis tahes muudatused jõustuvad kohe pärast nende postitamist Veebilehele. Teenuste edasine kasutamine pärast Tingimuste muudatusi tähendab teie nõustumist uute Tingimustega.
 • Kontaktandmed: Kui teil on nende Tingimuste või Teenuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@eestifirma.ee.

Lõppsätted

Antud Tingimused moodustavad täieliku kokkuleppe teie ja Teenuse osutaja vahel Teenuste kasutamise osas ning asendavad kõik varasemad kokkulepped, olgu need kirjalikud või suulised.

 

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.