Krüptolitsents EL-is

Euroopa Liidu normatiivide õiguslik baas võimaldab luua tõhusaid korporatiivseid lahendusi krüptoraha vahetusega tegelevate firmade, krüptoraha börsi, ICO ja muu suunaga plokiahela idufirmade jaoks.

Taotlege krüptoraha litsentsi ja integreerige oma krüptoäri EL-i õigusruumi kõige kiiremal viisil. Maksumus alates 3500 eurost.

Me spetsialiseerume krüpto ettevõtete ja plokiahela projektide nõustamisele ning juriidilisele toele alates 2017. aastast ning pakume abi krüptolitsentsi taotlemisel ja VASP-autoriseerimisel Euroopas.

Alustage Euroopa krüptolitsentsi taotlemise protsessi juba täna! Küsi pakkumist

Krüptolitsents ja VASP-autoriseerimine Euroopas

Krüptorahade, tokenite ja plokiahela tehnoloogiate reguleerimine EL-is

Meie meeskond spetsialiseerub krüptoprojektide ja plokiahela idufirmade haldamisele Euroopa Liidu territooriumil alates 2017. aastast. Selle aja jooksul oleme loonud vajaliku õigusliku aluse, rajanud sisemise finants- ja IT-alase taristu, välja töötanud ja juurutanud tõhusad AML/KYC algoritmid, aidanud saada krüptolitsentsi või loa töötamiseks krüptorahadega ning aidanud edukalt käiku lasta plokiahela projekte EL-i õigusruumis meie enam kui 300 kliendi jaoks.

Jälgime väga tähelepanelikult viimaseid uudiseid krüptorahade ja plokiahela tehnoloogiate arendamise valdkonnas ning oleme alati kursis kõikide seaduste ja AML/CFT rahvusvaheliste standardite muudatustega. Meie konsultandid, juristid ja finantsistid suudavad lahendada ka kõige keerulisemaid ja ebastandardsemaid ülesandeid ning on alati valmis uuteks väljakutseteks.

KRÜPTOLITSENTSI SAAMINE EUROOPAS

Kui soovite luua oma plokiahela-projekti ja hakata osutama krüptoraha vahetuse teenuseid oma klientidele Euroopa territooriumil (eelkõige Euroopa Liidus), tuleb teil kindlasti mõelda krüptorahade ja virtuaalsete varade valdkonna reguleerimisele ning vajadusele saada teie projekti jaoks krüptolitsents VASP tegevusega tegelemiseks konkreetses Euroopa jurisdiktsioonis.

Antud hetkeks ei ole kõik Euroopa riigid veel välja töötanud ja juurutanud krüptovahetusega tegelevate ettevõtete ja krüptobörside reguleerimise ja kontrolli põhimõtteid, ning paljudes EL-i riikides on krüptoraha valdkond ikka veel hallis tsoonis. Täna on VASP tegevus krüptoraha vahetamiseks ja hoidmiseks ning vastav registreerimine või litsentsi saamine reguleeritud seadusandlikul tasemel Euroopa järgmistes riikides: Bulgaaria, Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Poola, Portugal, Slovakkia, Tšehhi, Eesti.

Meie ettevõte pakub võimalust registreerida oma krüptoäri ja alustada krüptoraha vahetusteenuse pakkuja tegevust Euroopa erinevates riikides. Viime läbi teiega individuaalse nõustamise, analüüsime teie plokiahela eeldatavaid ärivõimalusi ja eripärasid ning pakume teile kõige paremat ja ratsionaalsemat lahendust krüptolitsentsi saamiseks või VASP registreerimiseks ning teie krüptoäri edukaks alustamiseks EL-i territooriumil.

PARIMAD JURISDIKTSIOONID KRÜPTOÄRIDE LOOMISEKS EUROOPAS

Täna kõige tõhusamateks ja nõutumateks jurisdiktsioonideks krüptoettevõtte registreerimiseks ja krüptoraha vahetusega ja hoidmisega seotud äritegevuse alustamiseks, millele tasub tähelepanu pöörata, on järgmised riigid:

Kui teile pakuvad huvi eespool kirjeldatud Euroopa krüptolitsentsi saamise võimalused VASP tegevusega tegelemiseks, võtke palun ühendust meie konsultantidega telefoni või e-posti teel või täites alljärgneva vormi. Me ise võtame teiega ühendust ja räägime läbi kõik teid huvitavad teemad, tutvustame teile litsentsi taotlejale esitatavaid nõudeid, esitame teile samm-sammult litsentsi protsessi kirjelduse ja valmistame teie jaoks ette individuaalse hinnapakkumise.

MIS ASJAD ON VIRTUAALSED VARAD, KRÜPTORAHAD JA TOKENID?

ICO buumist ja krüptorahade tähtsuse märkimisväärsest suurenemisest kaasaegses finantssüsteemis tingitud huvitõusu tõttu krüptoraha varade vastu tegi sõltumatu valitsuste vaheline organisatsioon FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) 2018. a oktoobris olulised täiendused oma juhenditesse ja soovitustesse seoses võitlusega rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, mille järel AML/CFT muutus virtuaalvarade ja krüptorahadega seotud finantstegevuse lahutamatuks osaks.

Samal aastal kinnitas Euroopa Parlament AML 5. direktiivi (2018/843), mis täiendas sellel hetkel olemasolevaid EL-i regulatsioone finantsvaldkonnas ja AML/CFT protseduure mõistega „virtuaalraha“ (virtual currency).

 • Õigusaktid:
  • Euroopa Parlamendi ja EL-i Nõukogu direktiiv 2015/849 (AML 4. direktiiv, 4AMLD)
  • Euroopa Parlamendi ja EL-i Nõukogu direktiiv 2018/843 (AML 5. direktiiv, 5AMLD)
  • Euroopa Parlamendi ja EL-i Nõukogu määruse projekt 2020/593 (krüptovarade turgude määrus, MiCA)
  • AML/CFT aktid, riiklikud riskihinnangud (NRA) ja muud EL-i liikmesriikide regulatsioonid
  • FATF regulatsioonid, juhendid ja standardid
 • Virtuaalvara – (virtual asset) defineeritakse kui väärtuste või varade digitaalset väljendust, mis võib olla kauplemise objektiks ja käibel olla digitaalsel kujul ning mida kasutatakse maksmise või investeerimise eesmärgil, kuid samas see ei ole fiat-valuutade, väärtpaberite või teiste klassikaliste finantsvarade digitaalne esitlus.

Lähtudes eeltoodust võib virtuaalsete väärtuste hulka lisada selliste digitaalsete varade klasse nagu krüptorahad (cryptocurrency) ja tokenid (token), sh investeerimistokenid (security token), varadega tagatud tokenid (asset-backed tokens), mõned teenindavad tokenid (utility token), unikaalsed tokenid (non-fungible token) ja seda nimekirja saab jätkata.

MILLISEID TEENUSEID SAAB OSUTADA KRÜPTOETTEVÕTE JA VASP?

FATF ja AML 5. direktiivis märgitud klassifikatsioonide kohaselt on teenuste osutajaks virtuaalvarade valdkonnas (virtual asset service provider, VASP) mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega, osutab teenuseid või teeb toiminguid teise füüsilise või juriidilise isiku huvides järgmistes valdkondades:

 • Crypto vs fiat exchange service

  Vahetus virtuaalsete varade (krüptorahad, tokenid jms) ja fiat-valuutade (klassikaline raha) vahel

 • Crypto vs crypto exchange service

  Ühe või mitme virtuaalse vara liigi vahetus teiste virtuaalsete varade vastu

 • Execution of crypto transfers

  Virtuaalsete varade ülekannet defineeritakse kui tehinguid teise füüsilise või juriidilise isiku nimel, mille raames toimub virtuaalse vara liikumine ühelt aadressilt või kontolt teisele.

 • Custodian virtual currency wallet service

  Vastava IT-lahenduse või muu teenuse tehnoloogilise mehhanismi abil krüptoraha ja muude virtuaalsete varade hoidmise ja/või haldamise teenuste osutamine koos kliendi täieliku õigusega kontrollida ja käsutada virtuaalsed varasid.

 • Initial Coin Offering (ICO)

  Virtuaalsete varade (krüptoraha, tokenid jms) kliendi (emitendi) nimel esmase pakkumise ja/või paigutamisega seotud teenuste osutamine.

Lähtudes eeltoodust on võimalik VASP litsentsi omades luua nii kitsalt suunatud krüptovahetus või teenus, mis võimaldab kasutada hallatavat krüptorahakotti, aga ka täisväärtuslikku krüptoraha börssi suure funktsioonide valikuga.

KRÜPTOETTEVÕTETE, KRÜPTORAHA VAHETAJATE JA VASP-i REGULATSIOON EL-is

FATF soovitustega määrati nõuded, mille kohaselt virtuaalvaradega seotud teenusepakkujate tegevus pidi olema reguleeritud, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamine (AML/CFT), lisaks ka litsentsitud või registreeritud ning nende tegevusele pidid laienema efektiivsed riigipoolse kontrolli ja järelevalve tõhusad süsteemid.

AML-i 5. direktiiviga (2018/843) määrati kõikidele EL-i liikmetele kohustus reguleerida virtuaalvarade ja krüptorahade valdkonda kohaliku seadusandluse tasemel ning tagada VASP-i, krüptoraha vahetajate ja muude krüptoraha valdkonnas tegutsejate registreerimine või litsentsimine. Seega hakkasid EL-i liikmesriigid samm-sammult andma plokiahela ärile võimaluse ametlikult registreerida oma tegevus ja saada litsentse krüptorahade vahetamiseks või hoidmiseks (krüptolitsentsid ja VASP-i litsentsid).

2022. a seisuga ei ole kõik EL-i liikmesriigid täitnud direktiivi ettekirjutust ja ei ole ette näinud võimalust saada litsents töötamiseks krüptorahadega. VASP-i tegevust juba reguleeriva Euroopa jurisdiktsiooni all puuduvad ühtsed standardid krüptoäri reguleerimiseks ja järelevalveks. Näiteks Saksamaal reguleerib krüptoraha vahetajate tööd finantsregulaator BaFin ja sellistele ettevõtetele esitatakse väga tõsiseid nõudeid, samal ajal kui Tšehhis tegeleb krüptorahaga seotud tegevuse registreerimisega Ärilitsentside register, ning sisuliselt erinõuded VASP-i suhtes praktiliselt puuduvad.

PEAMISED NÕUDED KRÜPTORAHAGA TEGELEVATELE ETTEVÕTETELE

AML-i 5. direktiiviga (2018/843) kehtestati põhinõuded VASP-i virtuaalvarade teenusepakkujatele, määrati kindlaks krüptoraha vahetajate, krüptoraha börsi ja muude krüptorahaga seotud projektide teenuste osutamise tingimused ja kohustused seoses AML/KYC nõuete täitmisega

Krüptoraha ettevõtetele esitatavad nõuded võivad mingil määral erineda sõltuvalt konkreetsest jurisdiktsioonist, kuid enamasti peavad krüptoraha teenusepakkujad vastama järgmisetele kriteeriumitele:

 • Ettevõtte tegevisikud

  Krüptorahaga tegeleva ettevõtte direktoritel, asutajatel ja kasusaajatel peab olema laitmatu ärimaine ning neil ei tohi olla kriminaalkaristust, mille kinnituseks on vajalik esitada karistatuse puudumise tõend. Mõnedes jurisdiktsioonides kehtib nõue, et direktor peab olema kohalik.

 • MLRO / AML-ohvitser

  Krüptorahaga tegelev ettevõte peab kaasama pädeva AML-ohvitseri (Compliance Officer) või MLRO (Money Loundering Reporting Officer), et kommunikeerida ja teavitada regulaatorit kahtlastest tehingutest.

 • AML/CFT sisepoliitika ja riskide juhtimine

  Krüptorahadega tegelevad ettevõtted peavad välja töötama ja juurutama oma tõhusad AML/CFT meetmed, mis muu hulgas peavad sisaldama ja reguleerima järgmisi asjaolusid:

  • kliendi isiku tuvastamise protseduurid
  • ettevaatusabinõude, põhimõtete Know Your Customer (KYC) ja Due Diligence kohaldamine
  • klientide tehingute skriinimise ja monitoorimise kord
  • rahvusvaheliste finantssanktsioonide ja piiravate meetmete kohaldamise kord
  • riskihindamine AML/CFT valdkonnas ja tuvastatud riskide haldamise ja vähendamise poliitika
  • teavituste ja teabe kontrollorganitesse esitamise kord
  • sisekontrolli läbiviimine ettevõtte tegevuse vastavuse seisukohalt AML/CFT standarditele
 • Kohustus teavitada kontrollorganeid kahtlastest tehingutest

  Krüptorahaga tegelevad ettevõtted on kohustatud teavitama järelevalve asutusi kahtlastest tehingutest (suspicious transactions) ja ebastandardsetest ülekannetest (unusual transactions) ning igati kaasa aitama asjaolude väljaselgitamisele seoses kuritegevusega või rahapesu ja terrorismi rahastamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise katsetega.

 • Teabe säilitamise kohustus

  Kõik VASP-id, krüptoraha börsid ja krüptoraha vahetajad on kohustatud säilitama andmeid klientide ja nende poolt tehtud ülekannete kohta konkreetse jurisdiktsiooni AML-akti tasemel määratud kindla tähtaja jooksul (tavaliselt vähemalt 5 aastat).

Konkreetse Euroopa jurisdiktsiooni tasemel VASP-i suhtes kohaldatavad seadused võivad kehtestada täiendavaid nõudmisi põhikirjakapitali minimaalsele suurusele, nõuda kohaliku büroo olemasolu ja tingimuseks seada, et ettevõtte direktor ja/või MLRO võetakse tööle ettevõtte registreerimisriigi alaliste elanike seast.

KRÜPTOÄRI ARVELDUSKONTOD JA MAKSELAHENDUSED

VASP-i, krüptoraha börsi või krüptoraha vahetaja edukaks toimimiseks on vajalik majanduskonto olemasolu jooksvate kulude tasumiseks, arvelduskonto tehingute tegemiseks klientidega ja korporatiivkonto olemasolu mõnel suuremal ja usaldusväärsel krüptoraha börsil teie projekti likviidsuse tagamiseks.

Kuna krüptoraha äri on seotud suurte riskidega AML/KYC kontekstis, siis kaugeltki mitte iga pank või maksesüsteem ei sobi selle valdkonna esindajatele maksete vastuvõtmise ja saatmise teenuste osutamiseks. Meie konsultandid ja spetsialistid on alati valmis pakkuma teile oma abi, et luua tõhus makse taristu teie krüptoraha idufirma jaoks – aitame teil avada arvelduskonto pankades ja EMI/PSP makseinstitutsioonides ning loome teile korporatiivkontod kõige levinumatel krüptoraha börsidel.

AML/CFT NÕUSTAMINE PLOKIAHELA PROJEKTIDE JAOKS

AML/CFT nõuete järgimise kohustus on peamine tegur Euroopa iga krüptorahaga tegeleva ja VASP-i ettevõtte tegevuses. Lisaks ettevõttes tõhusate sisereeglite ja AML/CFT algoritmide (teoreetiline komponent) väljatöötamisele ja juurutamisele omavad äärmiselt tähtsat rolli ka need tööriistad ja kanalid, mille abil hakkab ettevõte reaalses elus täitma oma kohustusi klientide ning nende poolt tehtud tehingute tuvastamisel ja kontrollimisel (praktiline komponent).

Juhul kui teie krüpto-idufirma plaanib hakata pakkuma oma teenuseid suurele klientide hulgale ja edukalt konkureerima EL-i krüptoraha teenuste turul, on eluliselt vajalik juurutada kaasaegseid IT-süsteeme, et automatiseerida ja suurendada protsesside tõhusust klientide isiku tuvastamiseks, klientide kontrollimiseks sanktsiooninimekirjade ja riikliku taustaga isikute (PEP) nimekirjade alusel, skriiningu ja monitooringu toimingute tegemiseks ning teie ettevõtte klientide krüptoraha ülekannete ja krüpto-rahakottide kontrollimiseks (SumSub, Crystal, Chainalysis ja muud).

Meie konsultandid ja juristid on valmis osutama teile kvalifitseeritud abi AML/CFT dokumentide ja krüptorahaga tegeleva ettevõtte sise-eeskirjade väljatöötamisel ning ettevõtte tegevuses kõige innovatiivsemate IT-lahenduste juurutamisel, mis hakkavad täielikult vastama kõikidele seaduse nõuetele ja kajastama teie krüptoprojekti ärimudeli kõiki eripärasid.

RAAMATUPIDAMISTEENUSED KRÜPTOETTEVÕTTE JA VASP-i JAOKS

Krüptoraha ettevõtted peavad pöörama erilist tähelepanu korrektsele raamatupidamise korraldamisele ettevõtte siseselt, et iga hetk saaks tutvuda tõese teabega projekti likviidsuse kohta ja saada ülevaade ettevõtte käsutuses olevate omavahendite ja klientide varadest.

Krüptorahaga tegeleva ettevõtte raamatupidamine ja virtuaalsete varade arvestus on üsna uued ja pidevalt arenevad finants- ja raamatupidamisarvestuse suunad. Meie raamatupidajad spetsialiseeruvad krüptoraha projektide ja plokiahela idufirmade haldamisele alates 2017. aastast. Selle ajaga oleme kogunud hindamatu kogemuse ja välja töötanud oma juhised krüptorahade ja virtuaalsete varade arvestamiseks. Lisaks täiendame pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jälgime tähelepanelikult finants- ja plokiahela maailma kõige päevakajalisemaid uudiseid.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Meie spetsialistide pikaajaline kogemus ja pädevus võimaldavad kõige kiiremini viia teie plokiahela idufirma või krüptoraha börsi Euroopa Liidu õigusruumi.

Individuaalse nõustamise ja Euroopa krüptolitsentsi taotlemise pakkumise saamiseks palume ühendust võtta meie asjatundjatega telefoni või e-posti teel või jätta oma teade meie veebilehel.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.