Elatis lapsele

Lastele Makstav Elatis: Laste Õigused ja Vanemate Kohustused

Eesti Firma on spetsialiseerunud õigusteenuste osutamisele, mis on seotud elatise maksmisega, selle sissenõudmise, suurendamise ja vähendamisega. Pakume teile põhjalikku tuge selles valdkonnas: alates esialgsetest konsultatsioonidest ja dokumentatsiooni hoolikast ettevalmistamisest kuni klientide huvide esindamiseni kohtus.

Eesti Firma – kvalifitseeritud perekonnaõiguse juristid

Meie büroo juristidel on sügavad teadmised perekonnaõigusest ja nad teevad kõik endast oleneva klientide õiguste ja huvide kaitsmiseks kõige delikaatsemates küsimustes.

Meie eesmärk on tagada klientidele mitte ainult õiguslik tugi, vaid ka mõistmine kõigist perekonnaõigusega seotud protsessidest, aidates saavutada õiglasi ja jätkusuutlikke lahendusi.

MIS ON ELATIS?

Lapsele makstavad alimendid: vanemate finantskohustus

Elatis on rahaline toetus, mida üks vanematest (tavaliselt lapsega eraldi elav) maksab teisele vanemale või lapse hooldajale lapse materiaalsete vajaduste katmiseks. Need maksed on mõeldud kattma eluaseme, toidu, riietuse, meditsiiniteenuste, hariduse ja muude vajaduste kulud, mis on vajalikud lapse eest hoolitsemiseks ja tema arenguks.

Milleks maksta elatist?

Lapsele makstava elatise peamine eesmärk on tagada lapse materiaalne heaolu vanemate lahutusest hoolimata. On oluline märkida, et ülalpidamine peab olema piisav lapse normaalseks füüsiliseks, psühholoogiliseks ja sotsiaalseks arenguks ning vastama toetust pakkuvale vanemale tema elustandardi ja sissetulekuga.

ELATISE SUURUS

Kuidas arvutada lapsele makstavate alimentide summat?

Seadusandlus näeb ette, et lapsele makstava elatise suurus ei tohi olla väiksem kui perekonnaseaduse § 101-s määratud miinimum. Seadus ei määra konkreetset summat, kuid kehtestab alimentide suuruse arvutamise korra, mis lähtub igal aastal muutuvatest muutujatest ja uuendatakse igal aastal 1. aprillil.

Minimaalne elatise summa aastateks 2023-2024 – 260,33 eurot

Minimaalse summa arvutamiseks kasutatakse keerulist valemit, mis sisaldab muutujaid, mis sõltuvad Statistikaameti avaldatud tarbijahinnaindeksist ja eelmise aasta keskmisest brutopalgast (võetakse arvesse majanduslikku olukorda riigis ja uuendatakse igal aastal 1. aprillil).

Täpse elatise summa arvutamiseks võite kasutada spetsiaalset kalkulaatorit.

Oluline on märkida, et seadusega kehtestatud minimaalne elatise summa võib igal aastal 1. aprillil muutuda sõltuvalt majanduslikust olukorrast, inflatsioonist ja muudest muutujatest. See asjaolu automaatselt suurendab makstavat summat – elatisemaksja peab ette nägema ja jälgima võimalikke muutusi ning viivitamatult rakendama uusi makseid.

ELATISE MAKSMISE KOHUSTUS

Ülalpidamise kohustus: mida peab teadma iga vanem?

Elatise maksmise kohustus on seadusest tulenev kohustus ühel või mõnel juhul mõlemal vanemal tagada oma alaealisele lapsele materiaalne tugi, mis tuleneb perekonnaseadusest ja on lahutamatu osa vanemate kohustustest.

Elatisemaksja on kohustatud regulaarselt maksma kindlaksmääratud summa raha või andma materiaalset tuge lapse põhivajaduste rahuldamiseks. See kohustus võib tekkida vanemate eraldi elamise korral või muudes olukordades, kui vanemad ei ela koos ja üks neist peab tagama lapsele finantsilise toe.

Elatise maksmise kohustuse täitmata jätmine võib kaasa tuua tõsiseid õiguslikke tagajärgi, sealhulgas hooldusõiguse kaotamise ja isegi kriminaalse vastutuse, kui alimente maksmisest hoitakse pahatahtlikult kõrvale.

Lapse ülalpidamiskulude jagamine vanemate vahel

Vanemad on kohustatud toetama last võrdselt, lähtudes ühise toetamise põhimõttest. See põhimõte tähendab, et mõlemad vanemad vastutavad ühiselt oma lapse materiaalse ja finantsilise heaolu eest, isegi kui nad elavad eraldi. Siiski on eraldi elav vanem kohustatud katma lapse vajadused peamiselt rahaliselt, samas kui lapsega koos elaval vanemal on õigus panustada lapse ülalpidamisse kaudselt (toit, riided, ravimid, kommunaalkulud jne).

Alimentide maksmise kord

Elatis võib maksta vabatahtlikult otse lapsega koos elavale vanemale. Seda lähenemist nimetatakse vabatahtlikuks elatise kokkuleppeks. Sellisel juhul võivad vanemad ise kokku leppida alimentide summa ja tingimused ilma kohtu või riigiasutuste sekkumiseta.

Kui vanemad ei suuda vabatahtlikult kokku leppida ülalpidamise suuruses ja tingimustes, võib üks pooltest pöörduda kohtusse hagiga elatise nõudes. Sel juhul arvestab kohus asjaolusid ja teeb otsuse alimentide suuruse ja maksmise tingimuste kohta.

ELATISE VÄLJANÕUDMINE

Kuidas esitada elatise nõuet?

Elatis on lapse tingimusteta õigus ja kui seda ei maksta, on lapse kasvataval vanemal õigus ja isegi kohustus pöörduda kohtusse oma lapse seaduslike huvide kaitsmiseks.

Elatise väljanõudmise kohtumenetlus

Kui pooled ei suuda kokku leppida väljamaksete summas ja tingimustes või kui üks pooltest ei täida oma kohustusi, võib teine pool pöörduda kohtusse alimentide küsimuse lahendamiseks. Kohtumenetlus elatise nõudes hõlmab järgmisi etappe:

Hagi esitamine

Elatise saaja (tavaliselt lapse vanem või hooldaja) esitab kohtule hagiavalduse, milles taotleb elatise suuruse kindlaksmääramist ja maksmise kohustuse kehtestamist.

Kohtuasja arutelu

Kohus korraldab istungi, kus pooled esitavad oma argumendid ja tõendid.

Kohtuotsuse väljakuulutamine

Pärast kõigi tõendite ja argumentide kaalumist teeb kohus otsuse alimentide suuruse ja maksmise tingimuste kohta.

Otsuse täitmine

Pärast kohtuotsuse tegemist on maksmisele kohustatud isik kohustatud maksma alimente vastavalt kohtu poolt kehtestatud tingimustele. Kui maksmiskohustuslane ei täida oma kohustusi, võib õigustatud isik pöörduda kohtutäituri poole otsuse sundtäitmiseks.

Kohtumenetlus tagab elatise saaja õigusliku kaitse ja tagab õiglase lahenduse lapse finantsilise toe küsimusele.

Riiklik elatisabi

Kui lapsele ei maksta alimente, on tal õigus saada riigilt elatisabi. Riiklik abi summas kuni 200 eurot kuus on ette nähtud lastele, kelle vanem või vanemad ei täida nende ülalpidamiskohustusi.

Elatise abi taotlust saab esitada ainult siis, kui on algatatud kohtumenetlus alimentide väljanõudmiseks või käib täitemenetlus kohtutäituri juures.

ELATISE SUURENDAMINE

Kuidas suurendada alimente?

Perekonnaseaduse kohaselt võib kohtuotsusega esialgu kindlaks määratud elatise summat üle vaadata ja suurendada. Selline vajadus tekib tavaliselt siis, kui lapse vajadused suurenevad, mis võib olla seotud vanusega, hariduskulude kasvuga, meditsiiniteenuste, erialaste tegevuste või üldiste elutingimuste muutumisega.

Elatise suuruse muutmise protsessi alustamiseks peab suurendamisest huvitatud pool esitama kohtule hagi. Oluline on esitada veenvad tõendid, mis kinnitavad asjaolude muutumist, mis on seotud lapse vajaduste suurenemisega.

ELATISE VÄHENDAMINE

Kuidas vähendada elatist?

Perekonnaseaduse kohaselt võib kohtuotsusega kindlaks määratud elatise summat üle vaadata ja vähendada teatud asjaolude korral. Üheks selliseks asjaoluks on elatist maksva vanema töövõimetus. Töövõimetus võib oluliselt vähendada tema finantsvõimalusi ja seega ka võimet täita elatise maksmise kohustusi samas ulatuses kui varem.

Teine elatise summa muutmise põhjus võib olla perekondlike asjaolude muutumine, näiteks kui elatist maksval vanemal tekib teine laps või ülalpeetav. Perekonnaseaduse kohaselt tuleb elatist maksta, arvestades kõigi vanema ülalpeetavate laste vajadusi. Kui elatise nõudmine varasemas suuruses põhjustab teise lapse materiaalse puuduse, võib kohus otsustada elatise vähendamise.

Elatise summa muutmise protsessi alustamiseks peab vanem esitama kohtule vastava avalduse, lisades tõendid oma finantsolukorra või perekondlike asjaolude muutumise kohta.

MIKS PÖÖRDUDA EESTI FIRMA POOLE?

Eesti Firma OÜ – teie õiguslik partner perekonnaasjades

Eesti Firma on teie usaldusväärne partner elatise küsimuste lahendamisel. Pakume terviklikku lähenemist õiguslikule toetusele elatisega seotud asjades, hõlmates kõiki etappe alates esialgsest konsultatsioonist kuni aktiivse esindamiseni kohtus.

Kogenud elatise juristid

Meie meeskond koosneb kogenud juristidest, kes on spetsialiseerunud perekonnaõigusele ja käsitlevad teie juhtumit põhjalikult, valmistavad ette kõik vajalikud dokumendid ja esindavad teie huve tõhusalt elatise väljanõudmisel.

Esialgsest konsultatsioonist kuni kohtuotsuseni

Aitame teid mitte ainult orienteeruda perekonnaseaduse keerukustes, vaid pakume ka tuge vaidluste lahendamisel, aidates saavutada õiglase ja seadusliku lahenduse.

Pöördudes Eesti Firmasse, võite olla kindel, et teie õigused ja huvid on kaitstud parimal viisil igasugustes elatise küsimustes.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Saage professionaalset õigusabi elatise küsimustes juba täna!

Kui olete silmitsi raskustega elatise maksmise või sissenõudmise küsimustes, on meie juristide meeskond valmis pakkuma teile oma professionaalset abi.

Meie firma kogenud juristid on spetsialiseerunud keerukatele elatisega seotud küsimustele, sealhulgas kohtumenetlusele. Mõistame, kui oluline on omada usaldusväärset tuge nendes tundlikes küsimustes, ja tagame individuaalse lähenemise ja tõhusad õiguslikud lahendused igale kliendile.

Eesti Firma: Teie usaldusväärsed õiguslikud abilised elatise küsimustes!

Meie spetsialistidel on sügavad teadmised ja aastatepikkune kogemus perekonnaõiguse valdkonnas, sealhulgas elatise küsimustes. Tagame konfidentsiaalsuse, tähelepaneliku suhtumise teie probleemidesse ja püüdleme tagama maksimaalse mugavuse ja kindlustunde teie õigusküsimuste lahendamisel.

KKK | Korduma Kippuvad Küsimused

Oleme siin koondanud vastused kõige sagedamini esitatavatele küsimustele, mis on seotud elatise sissenõudmise, arvutamise ja maksmisega. See jaotis on kasulik nii neile, kes on kohustatud maksma alimente, kui ka neile, kes seda saavad.

Meie eesmärk on pakkuda teile üksikasjalikku ja kasulikku teavet, mis aitab teil orienteeruda elatise küsimustes ja mõista oma õigusi ning kohustusi. Ärge laske õiguslikel küsimustel jääda vastuseta.

 • Kes võivad nõuda elatist?

  Elatis võib nõuda alla 18-aastased lapsed või need lapsed, kes pärast täisealiseks saamist jätkavad õpinguid koolis või ülikoolis, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

 • Millised on peamised alimentide sissenõudmise põhimõtted Eestis?

  Peamised põhimõtted seisnevad selles, et elatis määratakse kohtu poolt ja on ette nähtud laste rahaliseks toetamiseks ja põhivajaduste rahuldamiseks.

 • Kuidas arvutatakse elatise suurus?

  Seaduse kohaselt ei tohi elatise suurus olla väiksem kui Perekonnaseaduse § 101-s määratud miinimumsumma, mis arvutatakse tarbijahinnaindeksi ja keskmise brutopalga alusel.

 • Kas alimentide suurust saab muuta?

  Jah, elatise suurust võib kohus muuta finantsolude või lapse vajaduste muutumise korral.

 • Kui kaua tuleb maksta elatist?

  Alimente makstakse tavaliselt kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kuid see võib pikeneda, kui täisealine laps jätkab õpinguid koolis, tehnikumis või ülikoolis.

 • Mis juhtub, kui elatist ei maksta?

  Ülalpidamiskohuslane võib sattuda kriminaalvastutusele ja/või alustada võla sundtäitmist kohtutäituri kaudu.

 • Kas alimente võib maksta otse lapsele?

  Eratjuhtudel, mis on määratud kohtu poolt, võib alimente maksta otse lapsele, kuid tavaliselt makstakse see ühele vanematest.

 • Kas vanemate kooselu mõjutab alimentide suurust?

  Vanemate kooselu ja lapsega ühise majapidamise pidamine on oluline asjaolu, mida kohus kindlasti arvestab alimentide määramisel.

 • Kas elatisest võib kokku leppida väljaspool kohtut?

  Jah, vanemad võivad sõlmida elatise kokkuleppe notari juures.

 • Millised tõendid on vajalikud elatise sissenõudmiseks?

  On vaja üksikasjalikult kirjeldada ja selgitada lapse finantsolukorda ja vajadusi.

 • Millised õigused on alimente maksval vanemal?

  Alimente maksval vanemal on õigus osaleda lapse elus ja suhelda temaga ning saada teavet tema heaolu kohta.

 • Kas elatisest võib loobuda?

  Elatisest ei saa mingil juhul loobuda, kuna see ei vasta lapse huvidele. Ainus, mida lapsega elav vanem saab teha, on mitte kasutada lapse õigust alimentide sunniviisilisele sissenõudmisele.

 • Millised on reeglid alimentide maksmisel, kui last kasvatatakse ühiselt?

  Ühise kasvatamise korral võib alimente vähendada või tühistada sõltuvalt asjaoludest.

 • Kas uus abielu mõjutab elatise tasumise kohustusi?

  Uus abielu iseenesest ei mõjuta väljamaksete summasid, välja arvatud juhul, kui on muutunud finantsolukord ja potentsiaalsete ülalpeetavate laste arv, kellel on õigus saada ülalpidamist.

 • Kas alimendid võivad olla määratud naturaalses vormis?

  Harvadel juhtudel võib elatis olla määratud naturaalses vormis, kuid selline mudel peab vastama lapse huvidele ja olema kinnitatud kohtu poolt.

 • Kuidas toimub elatise määramise otsuse vaidlustamine?

  Alimentide määramise otsust saab vaidlustada kõrgemal kohtuastmel seaduses sätestatud tähtaegade jooksul.

 • Millised lisakulud võivad olla kaasatud alimentidesse?

  Elatisele võivad lisanduda kulud haridusele, meditsiiniteenustele ja muudele lapse erivajadustele.

 • Kuidas toimub elatise sissenõudmine, kui vanem hoidub maksmisest?

  Sellistel juhtudel võib pöörduda kohtutäituri poole sunniviisilise sissenõudmise jaoks, sealhulgas nõude esitamiseks võlgniku vara ja sissetulekute vastu.

 • Kas elatise suurus võib olla suurem kui seadusega kehtsetatud miinimum?

  Jah, alimentide suurust võib kohus suurendada sõltuvalt asjaoludest, lapse vajadustest ja vanemate finantsolukorrast.

 • Kas ühe vanema võlad mõjutavad elatise suurust?

  Vanema võlad ei ole aluseks väljamaksete suuruse muutmisele.

 • Kas elatist saab maksta, kui laps elab välismaal?

  Jah, alimente võib maksta lapsele, kes elab välismaal, tingimusel, et järgitakse rahvusvahelisi kokkuleppeid ja seadusi.

 • Kas elatist on võimalik saada vanemalt, kes elab välismaal?

  Jah, on olemas rahvusvahelised kokkulepped, mis võimaldavad nõuda elatist välismaal elavalt vanemalt.

Loodame, et see KKK oli kasulik ülalpidamiskohustuste põhiaspektide selgitamisel. Pidage meeles, et iga juhtum on unikaalne ja kui teil on täiendavaid küsimusi või vajate konkreetsemat õiguslikku abi, soovitame tungivalt pöörduda kvalifitseeritud juristi poole.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.