Perekonnaõigus

Perekonnaõiguse juristid: abielu lahutus, ühisvara jagamine, elatis, suhtluskord lastega

Kui te olete silmitsi õiguslike raskustega, mis on seotud perekonnaõigusega – olgu see lahutus, ühisvara jagamine, elatis, laste hooldusõigused või muud küsimused – on Eesti Firma meeskond valmis pakkuma teile kvalifitseeritud õigusabi.

Meie missioon on pakkuda mitmesuguseid õigusteenuseid, eksperttasemel õigusnõustamist ja klientide huvide kaitsmist mitmekülgsetes ja keerukates olukordades, mis on seotud perekonnaasjadega.

Eesti Firma: teie usaldusväärne perekonnaõiguse jurist

Me hindame me oma klientide usaldust ja püüdleme selle poole, et meie pakutav õigusabi oleks võimalikult tõhus ja asjakohane. Meie juristid valdavad mitte ainult perekonnaõiguse nüansse, vaid omavad ka vajalikke teadmisi ja oskusi, et tegelda tundlike eraelu küsimustega.

Personaalse lähenemisega tundlikele küsimustele

Me mõistame täielikult, et iga perekonnaõiguse juhtum on unikaalne ja nõuab individuaalset lähenemist. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu teie juhtumi detailidele, püüdes saavutada mitte ainult õiguslikku täpsust, vaid ka mõista emotsionaalseid ja inimlikke aspekte, mis tihti kaasnevad perekondlike vaidluste ja erimeelsustega.

Nõistamisest kohtuni: aastatepikkune kogemus perekonnaasjades

Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus perekonnaasjades ning nad jälgivad pidevalt seadusandluse muudatusi, et pakkuda teile kõige ajakohasemat ja tõhusamat õigusabi. Oleme uhked, et saame pakkuda teile laiaulatuslikku tuge – alates nõustamisest ja strateegilisest planeerimisest kuni kohtus esindamise või kohtuväliste läbirääkimiste pidamiseni.

Valides meie õigusbürood valite mitte ainult perekonnaõiguse juriste, vaid ka partnereid, kes on valmis seisma teie poolel ja kaitsma teie huve kõrgeima professionaalsuse ja hoolivuse tasemega.

PEREKONNAÕIGUSE ALUSED

Abielust hooldusõigusteni: kõik, mida peate teadma perekonnaõigusest

Perekonnaõigust reguleerib mitu seadusandlikku akti, millest keskseim on Perekonnaseadus, mis käsitleb laia valikut küsimusi, mis on seotud perekondlike suhetega, sealhulgas abielu, lahutus, laste hooldusõigused ja eestkoste, elatis, ühisvara jagamine ja muu.

Abielu sõlmimine

Eestis on abielu kahe täisealise isiku vaheline õigussuhe, mis võib eksisteerida nii eri- kui samasooliste paaride vahel. Abielu tähendab võrdseid õigusi ja kohustusi abikaasade vahel ning toob kaasa õigusi ja kohustusinii isiklikes suhetes kui ka ühisvara ja pärandi küsimustes.

Abielu sõlmimine nõuab teatud protseduuride ja formaalsuste järgimist, mis on kehtestatud seaduse tasandil, sealhulgas registreerimist vastavates riigiasutustes. Juhul kui välismaalane, kellel puudub Eestis elamisluba ja alaline elukoht, soovib siin abielu sõlmida, on vajalik kohtu luba.

Abielu lahutus

Abielu lahutamise protsess võib algatada perekonnaseisuametis mõlema abikaasa ühisavalduse alusel või ühepoolselt kohtus hagi alusel. Lahutusprotseduur hõlmab lisaks abielu lõpetamisele ka selliste küsimuste lahendamist nagu ühisvara jagamine, laste elukoha määramine, elatise määramine jms.

Lahutusprotsessi kestel on mõlemal poolel õigus saada õigusabi oma seaduslike huvide kaitsmiseks. Seega hõlmab abielu lahutusprotsess mitte ainult formaalset abielu lõpetamist, vaid ka sellega seotud küsimuste põhjalikku lahendamist, tagades õiglase ja lugupidava lähenemise kõigi osapooltele.

Ühisvara jagamine

Abielus koos soetatud vara jagamine on perekonnaõiguse võtmeaspekt, mis ilmneb abielu lahutamisel. See protsess hõlmab abielu jooksul soetatud vara jaotamist. On oluline märkida, et ühisvara jagamisel arvestatakse mitte ainult vallas- ja kinnisvara, vaid ka võlgasid ja muid kohustusi.

Ühisvara jagamise eesmärk on saavutada õiglus ja võrdsus osapoolte vahel. Protseduur võib toimuda nii poolte vastastikusel kokkuleppel, mille kinnitab ja kiidab heaks notar, kui ka kohtu lahendi baasil vaidluste või erimeelsuste korral. Protsessi oluline osa on ühiselt soetatud varade väärtuse hindamine ja nende õiglane jaotamine vastavalt kehtivatele seadustele ja abieluvara lepingutele, kui neid on.

Elatis lapsele

Elatised on rahalised väljamaksed, mis on ette nähtud lapse materiaalsete vajaduste rahuldamiseks pärast vanemate lahutust või juhul, kui vanemad elavad eraldi. Need maksed aitavad katta lapse toidu, hariduse, meditsiiniteenuste, riietuse ja muude põhivajadustega seotud kulusid.

Elatise definitsioon on määratud Perekonnaseaduse § 101 alusel ja selle suurus sõltub nii Eesti makromajanduslikest näitajatest (tarbijahinnaindeks, keskmine brutopalk) kui ka lapse tegelikest vajadustest. Elatist tuleb maksta kuni lapse täisealiseks saamiseni või erijuhtudel, isegi kauem, kui täisealine laps jätkab oma haridustee. Elatise eesmärk on tagada lapsele stabiilne ja väärikas materiaalne toetus, sõltumata vanemate omavahelistest suhetest.

Lapse hooldusõigused

Lapse hooldusõigused tähendavad juriidilist vastutust ja õigust hoolitseda lapse eest, sealhulgas otsuste tegemise õigust lapse kasvatuse, hariduse, tervishoiu ja üldise heaolu küsimustes. Vanemate lahuselu korral muutub hooldusõiguse määramine lapse tuleviku jaoks võtmetähtsusega küsimuseks.

Hooldaja või eestkostja omab õigust teha lapse elus olulisi otsuseid ja kannab vastutust tema füüsilise ja emotsionaalse heaolu eest.

Kohtud laste hooldusõiguse asjade üle otsustamisel lähtuvad eelkõige laste huvidest, arvestades paljusid tegureid, sealhulgas vanemate võimet pakkuda stabiilset ja soodsat keskkonda lapse kasvatamiseks. Hooldusõiguste jaotus vanemate vahel võib hõlmata erinevaid variante, alates täielikust hooldusest ühe vanema poolt kuni ühise hoolduseni, kus mõlemad vanemad osalevad võrdselt lapse elus.

Suhtlusõigus lapsega

Suhtlusõigus lapsega juriidilises kontekstis viitab reeglite ja tingimuste kehtestamisele, mille alusel vanemad, kes elavad eraldi, saavad säilitada suhtlust ja emotsionaalset sidet oma lastega. Suhtluskord määratakse tavaliselt vanemate kokkuleppel või vaidluste korral kohtulahendiga.

Suhtluskorra kehtestamise peamine eesmärk on tagada lapse huvid, toetada tema emotsionaalset heaolu ja hoida stabiilsed suhted mõlema vanematega.

Isaduse tuvastamine

Isaduse tuvastamine on juriidiline protsess, mille eesmärk on mehe ametlik tunnustamine lapse isana. See protsess on oluline nii juriidiliste sugulussuhete määratlemiseks kui ka hooldus-, elatise- ja pärandiküsimuste reguleerimiseks. Isaduse tuvastamine võib toimuda vaikimisi, kui laps on sündinud abielu kestel, või kohtu kaudu juhtudel, kui laps on sündinud väljaspool abielu või isaduse vaidlustamise korral.

Protsess võib hõlmata DNA-testi teostamist, mis kinnitab mehe ja lapse suguluse. Isaduse tuvastamisel on olulised tagajärjed, sealhulgas kohustused lapse ülalpidamiseks ja kasvatamiseks ning lapse õigused pärandile. See mängib ka võtmerolli emotsionaalsete ja psühholoogiliste sidemete tugevdamisel isa ja lapse vahel.

Eesti Vabariigi perekonnaõigus on mitmetasandiline süsteem, mis reguleerib peresuhteid alates abielu sõlmimisest kuni selle lahutamiseni, samuti tagab laste ja abikaasade õiguste ja huvide kaitse. See süsteem püüdleb tasakaalu poole juriidiliste normide ja osapoolte isiklike huvide vahel, tagades õiglase lahenduse isegi kõige keerukamates ja delikaatsemates olukordades.

Perekonnaõiguse põhiaspektide mõistmine aitab kodanikel paremini mõista oma õigusi ja kohustusi ning vajadusel pöörduda professionaalse juriidilise abi poole.

EESTI FIRMA: TEIE PEREKONNAÕIGUSE JURIST

Teie Partnerid Pereasjades: Kogenud Juristid ja Õigusnõustajad

Oleme uhked, et oleme kogenud spetsialistid perekonnaõiguse valdkonnas. Aastatepikkuse praktika jooksul oleme omandanud põhjalikke teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad meil edukalt lahendada erinevaid perevaidlustega seotud juhtumeid, pakkudes klientidele usaldusväärset ja kvaliteetset juriidilist tuge.

Meeskond, mis on valmis lahendama igasuguseid perekonnavaidlusi

Meie meeskonda kuuluvad kogenud juristid, kes on spetsialiseerunud erinevatele perekonna]iguslikele küsimustele, sealhulgas abielu ja lahutus, hooldusõiguste ja eestkostega seotud küsimused, ühisvara jagamine, samuti paljud muud aspektid, mis on seotud perekondlike suhetega ja kohustustega.

Rohkem kui lihtsalt juristid: probleemi mõistmine ja toetus

Mõistame, et perekonnavaidlused on sageli emotsionaalselt keerukad ja nõuavad erilist lähenemist. Püüdleme pakkuda mitte ainult esmaklassilist juriidilist abi, vaid pöörame erilist tähelepanu iga juhtumi inimlikule aspektile, tagades klientidele tuge ja mõistmist igas protsessi etapis.

Tõhusad lahendused keerulistele perekonnaõiguse küsimustele

Aastate jooksul oleme teeninud maine kui usaldusväärsed õiguseksperdid, kes suudavad leida paindlikke ja tõhusaid lahendusi kõige keerukamates ja delikaatsemates olukordades. Toetudes meie rikkalikule kogemusele ja professionaalsusele, püüdleme tagama parima võimaliku tulemuse igale meie kliendile.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Küsige õigusabi perekonnaõiguse asjades juba täna

Kui seisate silmitsi õiguslike raskustega, mis on seotud perekonnaõigusega – olgu see abielu lahutus, ühisvara jagamine, elatise nõudmine, laste hooldusõigused või muud sarnased küsimused – Eesti Firma meeskond on valmis pakkuma teile kvalifitseeritud õigusabi.

Meie kogenud juristid on spetsialiseerunud perekonnaõiguse küsimustele, sealhulgas keerukatele juhtumitele, mis nõuavad delikaatset lähenemist ja sügavat seaduste mõistmist. Mõistame, kui oluline on omada usaldusväärset toetust nendes tundlikes küsimustes, ja oleme pühendunud pakkuma igale kliendile tähelepanu ja tõhusaid õiguslikke lahendusi.

Eesti Firma: usaldusväärne abiline perevaidluste lahendamisel

Meie meeskonnal on ulatuslikud teadmised perekonnaõiguse valdkonnas ja aastatepikkune kogemus, mis võimaldab edukalt lahendada isegi kõige keerukamaid ülesandeid. Me garanteerime konfidentsiaalsuse, tähelepaneliku suhtumise teie probleemidesse, tagamaks maksimaalse mugavuse ja kindlustunde igasuguste perevaidlustega seotud küsimuste lahendamisel.

KKK | Korduma Kippuvad Küsimused

Tere tulemast Eesti Firma poolt pakutavasse perekonnaõiguse Korduma Kippuvate Küsimuste (KKK) sektsiooni. Siin oleme kokku kogunud kõige levinumad küsimused, mida meie kliendid esitavad seoses abielu, lahutuse, elatise, eestkoste ja teiste perekonnaõiguse põhiaspektidega.

Meie eesmärk on pakkuda teile selget ja täpset teavet perekonnaõiguse kohta, et aidata teil paremini mõista oma õigusi ja kohustusi. Loodame, et need vastused on teile kasulikud teie praeguses või tulevases õigusprotsessis.

 • Kas ma saan lahutada abielu, kui mu abikaasa on selle vastu?

  Jah, saate algatada abielu lahutuse kohtu kaudu, isegi kui teie abikaasa on selle vastu. Protsess hõlmab kohtumenetlust.

 • Kuidas määratakse elatise suurus?

  Elatise suurus määratakse kohtu poolt, võttes arvesse lapse vajadusi ja maksevõimelise vanema finantsvõimalusi.

 • Kui kaua kestab abielu lahutuse protsess?

  Lahutusprotsessi kestus sõltub juhtumi keerukusest, kuid tavaliselt võtab see aega mitu kuud kuni aasta.

 • Kas ma saan vaidlustada elatise suurust?

  Jah, saate vaidlustada elatise suurust kohtus, kui arvate, et see ei vasta teie finantsvõimalustele või lapse vajadustele.

 • Kuidas toimub ühiselt soetatud vara jagamine?

  Ühiselt soetatud vara jagamine toimub kas poolte vastastikusel kokkuleppel või kohtu kaudu, kui pooled ei suuda kokkuleppele jõuda.

 • Millised on isa õigused lapsega suhtlemiseks pärast lahutust?

  Isal on õigus suhelda lapsega pärast lahutust, mille korra määravad kas vanemate kokkulepe või kohtuotsus.

 • Mis on ühine hooldusõigus lapse üle?

  Ühine hooldusõigus tähendab, et mõlemal vanemal on võrdsed õigused ja kohustused lapse kasvatamisel ja hooldamisel pärast lahutust.

 • Kas vanavanematel on õigus nõuda suhtlemist lastelastega pärast vanemate lahutust?

  Jah, vanavanematel võib olla õigus nõuda suhtlemist lastelastega, kuid see õigus vaadatakse kohtus üle lapse huvidest lähtuvalt.

 • Kuidas toimub isaduse tuvastamine?

  Isaduse tuvastamine võib toimuda vaikimisi (kui laps on sündinud abielus) või toimuda kohtumenetluse kaudu (kui laps on sündinud väljaspool abielu).

 • Kuidas saan vaidlustada isaduse?

  Isaduse vaidlustamiseks tuleb esitada kohtusse hagi ja tavaliselt läbida DNA-testimise protseduur.

 • Kuidas muuta hooldusõiguse tingimusi pärast lahutust?

  Hooldusõiguse tingimuste muutmiseks pärast lahutust tuleb esitada kohtule vastav avaldus ja põhjendus muudatuste kohta.

 • Mida teha, kui endine abikaasa ei maksa elatist?

  Sellisel juhul võib pöörduda kohtusse nõudega elatise väljanõudmiseks.

 • Kas üks vanematest võib pärast lahutust lapsega teise riiki kolida?

  Lapsega teise riiki kolimine on võimalik ainult teise vanema nõusolekul või kohtuotsuse alusel.

 • Kuidas toimub võlgade jagamine lahutuse korral?

  Abielu ajal kogunenud võlad jagatakse tavaliselt abikaasade vahel vastavalt nende osale ühiselt soetatud varas.

 • Millised on minu õigused, kui ma ei olnud ametlikus abielus?

  Ametlikus abielus mitte olnud abikaasade õigused võivad olla piiratud, eriti varaliste küsimuste osas.

 • Kas elatist saab aja jooksul ümber hinnata?

  Jah, elatist saab ümber hinnata, kui ühe vanema finantsolukord või lapse vajadused muutuvad.

 • Milliseid dokumente on vaja lahutuse vormistamiseks?

  Lahutuse vormistamiseks on vaja abikaasade isikut tõendavaid dokumente, abielutunnistust, laste ja vara kohta sõlmitud kokkulepet, kui see on olemas.

 • Kui kaua kehtib elatisvõlg?

  Elatisvõlg kehtib kuni lapse täisealiseks saamiseni või kauem, kui laps jätkab õpinguid.

 • Mis juhtub ühisvara jagamisel lahutuse korral, kui puudub abieluvaraleping?

  Sellisel juhul jagatakse abielu jooksul soetatud vara tavaliselt võrdselt abikaasade vahel.

 • Kuidas määratakse, kelle juurde jäävad lapsed pärast lahutust?

  See määratakse vanemate kokkuleppe või kohtuotsuse alusel, lähtudes lapse huvidest.

 • Milliseid tegureid võtab kohus arvesse hooldusõiguse määramisel lastele?

  Kohus võtab arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas iga vanema võimet tagada lapsele soodne keskkond, lapse kiindumust mõlemasse vanemasse ja vanemate laste arvamust.

 • Kuidas tagatakse elatise maksmise otsuse täitmine?

  Elatise maksmise otsuse mittetäitmist võib kaasa tuua kohtuliku sissenõudmise või muud õiguslikud tagajärjed.

 • Kas laps saab ise valida, kummaga vanemast pärast vanemate lahutust elada?

  Lapse arvamus võib olla arvesse võetud, sõltuvalt tema east ja küpsusest, kuid lõpliku otsuse teeb kohus.

 • Millised õigused on vanavanematel suhtlemisel lastelastega pärast nende vanemate lahutust?

  Vanavanematel võib olla õigus suhelda lastelastega, kuid see õigus vaadatakse kohtus üle lapse huvidest lähtuvalt.

 • Kas ma saan muuta abieluvaralepingu tingimusi pärast abielu sõlmimist?

  Jah, abieluvaralepingu tingimusi saab muuta mõlema poole vastastikusel kokkuleppel ja järgneval notariaalsel registreerimisel.

Loodame, et see KKK sektsioon aitas teil paremini mõista perekonnaõiguse peamisi aspekte. Kui teil tekib lisaküsimusi või vajate personaalset õigusnõustamist, on meie Eesti Firma meeskond alati valmis pakkuma professionaalset tuge ja lahendusi, mis on kohandatud teie ainulaadsele olukorrale.

Võtke meiega ühendust, et saada täiendavat abi või konsultatsiooni, ja me oleme rõõmuga valmis aitama teid teie perekonnaõigusega seotud küsimustes.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.