Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruande (aastaaruanne) koostamine ja esitamine on kohustuslik kõikidele ettevõtjatele, kes on registreeritud ja tegutsevad Eestis. Aastaaruanne esitatakse Äriregistrile ja kogu aruande teave avalikustatakse ning igal soovijal on õigus tutvuda mistahes ettevõtte finantsaruannetega.

Iga-aastase finantsaruannete koostamise ja Äriregistrile esitamise kohustuse kehtestamise peamine eesmärk on anda riigiasutustele ja kolmandatele isikutele objektiivset ja usaldusväärset teavet ettevõtja finantsolukorrast ja majandustegevusest.

Millest koosneb raamatupidamise aastaaruanne?

Majandusaasta aruanne peab vastama kehtestatud reeglitele ja nõuetele ning sisaldama järgmist teavet.

Ettevõtte bilanss

Bilansis kajastub teave ettevõtja finantsseisundist majandusaasta viimase päeva (vaikimisi 31. detsembri) seisuga, sh andmed ettevõtja varast, kohustustest ja omakapitalist.

Kasumiaruanne

Tulude ja kulude koondaruanne aruandlusperioodi (aasta) kohta, mis kajastab ettevõtja majandusnäitajaid, sh tulusid, kulusid, kasumit ja kahjumit.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtja sissetulekuid ja väljaminekuid aruandlusperioodil, sh raha ja muude konverteeritavate varade laekumine ning ettevõtja tehtud väljamaksed äritegevuse raames, mida liigitatakse nende eesmärkide ja otstarbe alusel (äri–, investeerimis– ja finantstegevus).

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastatakse muutusi ettevõtja omakapitalis aruandlusperioodil, sh sissemaksed ettevõtja põhikirjakapitali või maksed äriühingu osanikele, kasum või kahjum ning muud olulised omakapitali suurust mõjutavad andmed ja asjaolud.

Lisateave

Sõltuvalt ettevõtja äritegevuse omapärast peab aasta finantsaruanne sisaldama kindlat täiendavat teavet. Aastaaruandele tuleb lisada vähemalt järgmised lisad:

 • ettevõtja tegevusaruanne – ettevõtja tegevuse ja edasiste plaanide kirjeldus, tuues välja ka muud aruande kontekstis olulise tähtsusega asjaolud;
 • selgitused, millisest finantsaruande standardist lähtuti aastaaruande koostamisel;
 • aastaaruande koostamisel kasutatud raamatupidamise põhimõtted;
 • selgitused ja täpsustused põhiaruannete oluliste kirjete ja nende muutmise kohta aruandeperioodil.

Nullaruanne

Iga-aastane finantsaruandluse (aastaaruandlus) kohustus laieneb kõikidele ettevõtjatele sõltumata sellest, kas ettevõtja viis läbi aktiivset majandustegevust majandusaastal või oli mingil põhjusel tegevusetu.

Kui ettevõtjal puudus mistahes majandustegevus (pangas ega sularahakassas ei toimunud ühtegi raamatupidamise toimingut), tuleb koostada ja esitada Äriregistrile nullaruanne.

Majandusaasta aruande esitamise tähtajad

Aastaaruanne tuleb koostada, kinnitada ja esitada Äriregistrile poole aasta (6 kuu) jooksul pärast majandusaasta lõppu. Seega kui ettevõtja majandusaasta ühtib kalendriaastaga (1. jaanuar kuni 31. detsember), siis finantsaastaaruande esitamise tähtpäev on 30. juuni.

Kui aastaaruanne ei ole esitatud määratud tähtpäevaks, on Äriregistril õigus ettevõtjat trahvida. Reeglina määrab Äriregister pärast esimest hoiatust ettevõtjale täiendava tähtaja (enamasti 30 päeva) aastaaruande esitamiseks. Kui ettevõtja eirab talle tehtud ettekirjutusi, võidakse talle määrata trahv kuni 3200 eurot (enamasti 200–300 eurot). Kui ettekirjutused ning trahvid ei ole mingit mõju avaldanud, võib Äriregister algatada ettevõtja kohta sundlõpetamise menetluse.

Viimasel ajal on Äriregister hakanud pöörama erilist tähelepanu ettevõtjatele, kes ei täida oma kohustusi riigiorganitele finantsaruandluse esitamisel. Nii on Äriregistri ettekirjutuste ja määratud trahvide arv tõusnud kümneid kordi. Seoses sellega soovitame tungivalt mitte viivitada aastaaruandlusega ning täita oma kohustusi tähtaegselt.

Kuidas esitada majandusaasta aruanne?

Aastaaruanne esitatakse riigiorganitele elektrooniliselt e-äriregistri aruandluskeskkonna kaudu. Raamatupidajale antakse vormide täitmiseks ja aastaaruande esitamise ette valmistamiseks ligipääs aruandluskeskkonnale. Seejärel allkirjastab ettevõtja või äriühingu juht (juhatuse liige) finantsaruande. Nendeks toiminguteks on vajalik kehtiv digiallkiri (isikutunnistus, Mobiil-ID või e-residentsus).

Kui  ettevõtja või kõik äriühingu liikmed on mitteresidendid, kellel pole Eesti isikukoodi ja digiallkirja õigust, võib aastaaruande allkirjastada käsitsi ning esitada Äriregistrile allkirjastatud aruande skannitud koopia. Sel juhul täidab raamatupidaja kõik vajalikud vormid, loob aruande standardvormi ning esitab aastaaruande skannitud koopia ettevõtja või äriühingu juhi allkirjaga Äriregistrile iseseisvalt enda nimel.

Kas teil on vaja koostada aastaaruanne?

Kui vajate abi aastaaruandlusega, pöörduge julgelt meie raamatupidajate poole. Eelseisva töö hindamiseks ja hinnapakkumise koostamiseks saatke meile ettevõte tegevuse lühikirjeldus ja olemasolul väljavõtted kõikidest tehingutest pangas või  sularahakassa kaudu.

Tavaliselt jõuavad meie raamatupidajad koostada ja kontrollida aastaaruande ligikaudu ühe nädalaga. Raamatupidamise teenuste hind algab sel juhul 150 eurost. Teiste raamatupidamisteenustega on teil võimalik tuttvuda meie kodulehe teemalehel.

Kontaktisik Eestis

2018. aasta alguses jõustusid Eestis äriseadustiku muudatused, mis kohustasid kõiki mitteresidentidest ettevõtjaid nimetama oma ettevõttes ametisse kohaliku kontaktisiku, kellele oleks võimalik kätte toimetada ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente ja teateid.

Kontaktisiku institutsiooni loomise vajadus tekkis seoses sellega, et Eestist oli saanud mitteresidentide seas üsna populaarne jurisdiktsioon oma ettevõtte registreerimiseks ning välismaalaste loodud Eesti ettevõtete arv oli ületanud mitmekümne tuhande piiri. Kuna selliste äriühingute tegelik seos Eestiga ei pruugi olla enamat kui minimaalne, oli riigiasutuste, vastaspoolte ja mitteresidentide ettevõtete võimalike võlausaldajate jaoks vajalik tagada katkematud sidekanalid nende ettevõtetega ning võimalus edastada teateid, tahteavaldusi ja muud olulist kirjavahetust mitteresidentidest ettevõtete juhtorganitele ja juhtidele.

Seega vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku §-le 63¹:

 1. Ettevõtja võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (edaspidi kontaktisik). Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.
 2. Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Kontaktisiku mõiste käibelevõtmise eesmärgiks on täielikult seadustada ning juurutada meie õigusruumis võimalus, et Eestis registreeritud äriühingut juhitakse täielikult välismaalt ja kõik juriidilise isiku juhtorganid asuvad välisriigis.

Kontaktisiku volitused

Kontaktisik on ühel või teisel määral ettevõtte esindaja ning tema andmed kantakse ettevõtte registrikaardile. Samas on kontaktisiku esindusfunktsioon puhtpassiivne: kontaktisikul on üksnes õigus võtta vastu ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente. Kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel õiguslikult tähenduslikke toiminguid.

Samas tuleb märkida, et kehtivate õigusaktide kohaselt võrdsustatakse mis tahes teadete või dokumentide edastamine kontaktisikule sisuliselt nende materjalide üleandmisega ettevõtte juhatusele ja tegevjuhtidele. Samuti muutuvad kontaktisiku määramisel tema kontaktandmed ettevõtte ametlike kontaktandmete osaks ning kontaktisiku aadressist saab ka mitteresidendi ettevõtte ametlik aadress.

Kas on võimalik luua ettevõte ilma kontaktisikuta?

Kui mitteresident soovib Eestis ettevõtet registreerida, kontrollitakse kontaktisiku olemasolu nii notari etapis kui ka Eesti äriregistris ettevõtte registreerimise avalduse läbivaatamise käigus. Kui tuvastatakse, et kontaktisik tuleb ametisse määrata, aga seda ei ole tehtud, annab äriregister tähtaja puuduse kõrvaldamiseks ning enne kontaktisiku määramist ettevõtet ei registreerita.

Juhul kui tuvastatakse, et äriühingul on kohustus määrata kontaktisik, kuid seda on mingil põhjusel eiratud või on varem määratud kontaktisik ennast taandanud, on äriregistril õigus teha ettevõttele ettekirjutus ja kohustada teda määrama endale kontaktisiku ning ettekirjutuse täitmata jätmise korral on äriregistril õigus äriühingut trahvida või algatada juriidilise isiku sundlikvideerimise menetlus.

Kes võib olla kontaktisikuks?

Seadus sätestab, et mitte igaühel ei ole õigust hakata mitteresidendi ettevõtte kontaktisikuks. Võimalike kontaktisiku kandidaatide ringi kitsendamise eesmärgiks oli anda kontaktisiku teenuste osutamise õigus ainult selliste kutsealade esindajatele, kellele vaikimisi kehtivad kõrgendatud kvalifikatsiooni- ja hoolsusnõuded ning kes näevad seadusandja ja üldsuse silmis üheselt välja kui usaldusväärsed isikud.

Seega võivad kehtivate õigusaktide kohaselt kontaktisiku teenust osutada eelkõige notarid, advokaadid, audiitorid või tegevusluba omavad äriühingute registripidajad.

Kontaktisiku teenuse tellimine

Meie ettevõttel on olemas riiklik, Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud äriühingute registripidaja tegevusluba number FIU000144 ning meil on seaduslik õigus osutada oma klientidele kontaktisiku teenust.

Kontaktisiku teenuse hind on 150 eurot aastas.

Täpsemat teavet esindusteenuste ja virtuaalkontori teenuse osutamise kohta Eestis leiate meie kodulehe teemalehelt. Kui soovite tellida meie ettevõttelt kontaktisiku teenust, võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või täites meie kodulehel vastava vormi.

Ettevõte Euroopas − miks just Eestis?

Soovite alustada äritegevust ja registreerida oma ettevõtte Eestis? Esmajärjekorras soovitame teil kaaluda võimalust avada oma ettevõte just nimelt Eestis, kuivõrd selles jurisdiktsioonis on hulgaliselt eeliseid, mis tõstavad Eesti teiste Euroopa Liidu riikide seast selgelt esile. 

2021. aasta lõpus oli Eestis registreeritud 241 181 ettevõtet, kusjuures 24 779 neist (umbes 10%) olid asutatud viimase aasta jooksul. Arvestades Eesti elanikkonna arvu (1,3 miljonit inimest), näitavad need arvud ilmekalt, et Eesti on välisriikide äriringkondades populaarne sihtmaa, kui tahetakse vähendada jurisdiktsiooniga seotud ja muid riske ning optimeerida oma ettevõtte maksukomponenti.

Järgnevalt vaatleme kümmet kõige olulisemat põhjust, miks tasub registreerida oma ettevõte ja käivitada oma äri just Eestis.

 1. Eestis puudub täielikult tulumaks jaotamata kasumilt. See tähendab, et kõik Eesti ettevõtted on vabastatud ettevõtte tulumaksust seni, kuni pole vastu võetud dividendide väljamaksmise otsust ja kogunenud tulud ei ole ettevõtte osanike vahel ära jaotatud. See eelis võimaldab Eestis registreeritud ettevõtetel vabalt kapitali koguda ning ettevõtte vahendeid paigutada ja investeerida, ilma et tuleks maksta mingeid ettevõttemakse.
 2. Eesti hoiab rahvusvahelises maksualase konkurentsivõime indeksis (ingl k International Tax Competitiveness Index) esikohta, sest Eestis on väga mugav ja läbipaistev maksusüsteem. Maksude arvestuse, deklareerimise ja tasumise süsteem on lihtne, mugav ja maksimaalselt automatiseeritud. Kõik õigusaktid ja maksualased määrused on kirjutatud lihtsas ja arusaadavas keeles, kogu ettevõtjale vajalik teave on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti veebilehelt ning samuti on maksuameti töötajad alati lahked ja abivalmis.
 3. Eestis on ülimalt hea ärikliima ja väga mugav keskkond äritegevuse arendamiseks. Mitte ilmaasjata pole Eesti mitmesugustes rahvusvahelistes reitingutes juhtpositsioonil: majandusvabaduse indeksis (ingl k Index of economic freedom) 7. kohal ja äritegevuse lihtsuse indeksis (ingl k Ease of Doing Business Index) 18. kohal.
 4. Erinevalt paljudest teistest Euroopa jurisdiktsioonidest pole Eestis ettevõtte registreerimisel vaja teha osakapitali sissemakset, mis teeb ettevõtte asutamise protseduuri lihtsaks ja liigse bürokraatia vabaks.
 5. Alates aastast 2004 kuulub Eesti Euroopa Liitu ning on ühtse tolliliidu (ingl k European Union Customs Union) täieõiguslik liige, mis tähendab, et kaubandustegevus on üle kogu ELi vabastatud igasugustest tollimaksudest ja piirangutest.
 6. Aastast 2014 käivitati Eestis välismaalaste jaoks e-Residendi programm, mis võimaldab mitteresidentidel anda digiallkirju, mis on aktsepteeritavad nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. E-residendiks olemine ja digiallkirja andmise võimalus võimaldab mitteresidentidel kasutada mitmesuguseid internetipõhiseid riigiteenuseid, sealhulgas elektroonilist äriregistrit, mille kaudu saab ettevõtte kiiresti ja mugavalt registreerida ning korraldada selle edasist juhtimist.
 7. Eesti ettevõtte nimele saab kiiresti ja mugavalt avada arvelduskonto sellistes elektroonilistes maksesüsteemides nagu Wise, Paysera või Revolut, mis lihtsustab ja kiirendab oluliselt ettevõtte sisenemist rahvusvahelistele turgudele.
 8. Hoolimata sellest, et ametlik asjaajamine käib Eestis eesti keeles, on teil alati võimalus pöörduda riigiasutuste poole ja suhelda nendega ka vene või inglise keeles.
 9. Ettevõtte registreerimise protsess on Eestis ülimalt lihtne ja läbipaistev ning igasuguse liigse bürokraatia vaba. Ettevõtte võib registreerida isiklikult kohale tulles, volikirja alusel ja ise seejuures kohale tulemata või interneti teel e-Residentsuse abil vaid mõne päeva jooksul.
 10. Ettevõtte asutamiseks Eesti Vabariigi jurisdiktsioonis ei ole vaja kaasata ettevõtte struktuuri kohalikke elanikke. 100% asutajatest ja tegevjuhtidest võivad olla ka Eesti mitteresidendid.

See pole veel kaugeltki mitte täielik loetelu eelistest, mida annab Eesti jurisdiktsiooni valimine ettevõtte loomiseks Euroopa Liidus. Üksikasjalikumat teavet Eestis ettevõtte asutamise protseduuri ja tingimuste kohta leiate meie veebisaidi selleteemaliselt leheküljelt.

Kui teil tekkis huvi võimaluse vastu registreerida oma ettevõte Eestis või kui teil on mis tahes küsimusi, võtke palun julgesti ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või tehke oma päring vastava vormi täitmise kaudu meie veebilehel.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.