Majandusaasta aruanne

Äriühingute finantsaruandlus. Majandusaasta aastaaruanete koostamine ja esitamine

Üheks meie ettevõtte raamatupidamisteenuste pakkumise peamiseks erialaks on majandusaasta aruannete koostamine. Meie meeskond on sellel alal laia kogemustega ja professionaalsete teadmistega, mis võimaldab meil tõhusalt toime tulla igasuguste finantsaruandlusega seotud ülesannetega. Iga kliendi puhul rakendame individuaalset lähenemist, mis tagab mitte ainult aruannete täpse vastavuse kõigile standarditele ja nõuetele, vaid ka nende maksimaalse informatiivsuse ja kasulikkuse ettevõttele.

Käesolevas artiklis keskendume majandusaasta aruannete ettevalmistamisele ja esitamisele seotud küsimustele, samuti arutame peamisi aspekte ja pakume teile kasulikke soovitusi.

MIS ON MAJANDUSAASTA ARUANNE?

Millest koosneb raamatupidamise aastaaruanne?

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine on kohustuslik kõikidele ettevõtjatele, kes on registreeritud ja tegutsevad Eestis. Majandusaasta aruanne esitatakse Äriregistrile ja kogu aruande teave avalikustatakse ning igal soovijal on õigus tutvuda mistahes ettevõtte finantsaruannetega.

Iga-aastase finantsaruannete koostamise ja Äriregistrile esitamise kohustuse kehtestamise peamine eesmärk on anda riigiasutustele ja kolmandatele isikutele objektiivset ja usaldusväärset teavet ettevõtja finantsolukorrast ja majandustegevusest.

Raamatupidamise aastaaruanne peab rangelt vastama kehtestatud reeglitele ja standarditele, esitades organisatsiooni finantsseisu täieliku ja täpse pildi.

On oluline, et see peegeldaks ettevõtte tegelikku finantsseisundit, tegevuse tulemusi ja muutusi finantsstabiilsuses aruandeperioodi jooksul, tagades samal ajal esitatud teabe läbipaistvuse ja usaldusväärsuse aktsionäridele, investoritele ja reguleerivatele asutustele.

Ettevõtte aruandluse peab kindlasti sisaldama järgmisi punkte:

Ettevõtte bilanss

Bilansis kajastub teave ettevõtja finantsseisundist majandusaasta viimase päeva (vaikimisi 31. detsembri) seisuga, sh andmed ettevõtja varast, kohustustest ja omakapitalist.

Kasumiaruanne

Tulude ja kulude koondaruanne aruandlusperioodi (aasta) kohta, mis kajastab ettevõtja majandusnäitajaid, sh tulusid, kulusid, kasumit ja kahjumit.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne kajastab ettevõtja sissetulekuid ja väljaminekuid aruandlusperioodil, sh raha ja muude konverteeritavate varade laekumine ning ettevõtja tehtud väljamaksed äritegevuse raames, mida liigitatakse nende eesmärkide ja otstarbe alusel (äri–, investeerimis– ja finantstegevus).

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitali muutuste aruandes kajastatakse muutusi ettevõtja omakapitalis aruandlusperioodil, sh sissemaksed ettevõtja põhikirjakapitali või maksed äriühingu osanikele, kasum või kahjum ning muud olulised omakapitali suurust mõjutavad andmed ja asjaolud.

Lisateave

Sõltuvalt ettevõtja äritegevuse omapärast peab aasta finantsaruanne sisaldama kindlat täiendavat teavet. Aastaaruandele tuleb lisada vähemalt järgmised lisad:

a) ettevõtja tegevusaruanne – ettevõtja tegevuse ja edasiste plaanide kirjeldus, tuues välja ka muud aruande kontekstis olulise tähtsusega asjaolud;

b) selgitused, millisest finantsaruande standardist lähtuti aastaaruande koostamisel;

c) aastaaruande koostamisel kasutatud raamatupidamise põhimõtted;

d) selgitused ja täpsustused põhiaruannete oluliste kirjete ja nende muutmise kohta aruandeperioodil.

Majandusaasta aruannete koostamisel kasutatakse standardeid, mis põhinevad Rahvusvahelistel finantsaruandluse standarditel (IFRS), mis on kohandatud kohalikele normatiivsetele nõuetele. Need standardid on suunatud finantsinformatsiooni läbipaistvuse, võrreldavuse ja usaldusväärsuse tagamisele, mida esitavad erinevate majandussektorite ettevõtted.

NULLARUANNE

Kas tegevuse puudumisel tuleb esitada majandusaasta aruanne?

Iga-aastane finantsaruandluse (aastaaruandlus) kohustus laieneb kõikidele ettevõtjatele sõltumata sellest, kas ettevõtja viis läbi aktiivset majandustegevust majandusaastal või oli mingil põhjusel tegevusetu.

Kui ettevõtjal puudus mistahes majandustegevus (pangas ega sularahakassas ei toimunud ühtegi raamatupidamise toimingut), tuleb koostada ja esitada Äriregistrile nullaruanne.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ESITAMISE TÄHTAJAD

Mis kuupäevaks tuleb esitada majandusaasta raamatupidamisaruanne?

Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada, kinnitada ja esitada Äriregistrile poole aasta (6 kuu) jooksul pärast majandusaasta lõppu. Seega kui ettevõtja majandusaasta ühtib kalendriaastaga (1. jaanuar kuni 31. detsember), siis finantsaastaaruande esitamise tähtpäev on 30. juuni.

Mis juhtub, kui te ei esita majandusaasta aruannet õigel ajal?

Kui majandusaasta aruanne ei ole esitatud määratud tähtpäevaks, on Äriregistril õigus ettevõtjat trahvida. Reeglina määrab Äriregister pärast esimest hoiatust ettevõtjale täiendava tähtaja (enamasti 30 päeva) aastaaruande esitamiseks. Kui ettevõtja eirab talle tehtud ettekirjutusi, võidakse talle määrata trahv kuni 3200 eurot (enamasti 200–300 eurot). Kui ettekirjutused ning trahvid ei ole mingit mõju avaldanud, võib Äriregister algatada ettevõtja kohta sundlõpetamise menetluse.

Viimasel ajal on Äriregister hakanud pöörama erilist tähelepanu ettevõtjatele, kes ei täida oma kohustusi riigiorganitele finantsaruandluse esitamisel. Nii on Äriregistri ettekirjutuste ja määratud trahvide arv tõusnud kümneid kordi. Seoses sellega soovitame tungivalt mitte viivitada aastaaruandlusega ning täita oma kohustusi tähtaegselt.

KUIDAS ESITADA MAJANDUSAASTA ARUANNE?

Millistel viisidel saab esitada majandusaasta aruanne Äriregistrile?

Aastaaruanne esitatakse riigiorganitele elektrooniliselt e-äriregistri aruandluskeskkonna kaudu. Raamatupidajale antakse vormide täitmiseks ja aastaaruande esitamise ette valmistamiseks ligipääs aruandluskeskkonnale. Seejärel allkirjastab ettevõtja või äriühingu juht (juhatuse liige) finantsaruande. Nendeks toiminguteks on vajalik kehtiv digiallkiri (isikutunnistus, Mobiil-ID või e-residentsus).

Kui  ettevõtja või kõik äriühingu liikmed on mitteresidendid, kellel pole Eesti isikukoodi ja digiallkirja õigust, võib aastaaruande allkirjastada käsitsi ning esitada Äriregistrile allkirjastatud aruande skannitud koopia. Sel juhul täidab raamatupidaja kõik vajalikud vormid, loob aruande standardvormi ning esitab aastaaruande skannitud koopia ettevõtja või äriühingu juhi allkirjaga Äriregistrile iseseisvalt enda nimel.

KAS TE VAJATE ABI?

Võtke meiega ühendust ja küsige hinnapakkumist aastaaruande koostamiseks!

Kui vajate abi aastaaruandlusega, pöörduge julgelt meie raamatupidajate poole. Eelseisva töö hindamiseks ja hinnapakkumise koostamiseks saatke meile ettevõte tegevuse lühikirjeldus ja olemasolul väljavõtted kõikidest tehingutest pangas või  sularahakassa kaudu.

Tavaliselt jõuavad meie raamatupidajad koostada ja kontrollida aastaaruande ligikaudu ühe nädalaga. Raamatupidamise teenuste hind algab sel juhul 150 eurost.

Majandusaasta aruanne | Korduma kippuvad küsimused KKK

Altpoolt leiate loetelu korduma kippuvatest küsimustest aastaaruande koostamise ja esitamise kohta Eestis, millega meie konsultandid oma töös kokku puutuvad. Võib-olla on selle materjaliga tutvumine teile asjakohane.

 • Mis on ettevõtte majandusaasta aruanne?

  Majandusaasta aruanne on ametlik dokument, mis sisaldab teavet ettevõtte majandusaasta majandustulemuste ja tegevuse kohta.

 • Kuhu esitatakse majandusaasta aruanne?

  Eestis esitatakse majandusaasta aruanne Äriregistrile.

 • Millised on majandusaasta aruande esitamise tähtajad?

  Aastaaruanne tuleb esitada 6 kuu jooksul pärast ettevõtte majandusaasta lõppu. Enamikul juhtudel, kui ettevõte majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga, tuleb aruanne esitada hiljemalt järgmise aasta 30. juuniks.

 • Kas ettevõte peab esitama aastaaruande, kui ta äritegevusega ei tegelenud?

  Jah, ka need ettevõtted, kellel aasta jooksul majandustegevust ei olnud, on kohustatud esitama üldtingimustel majandusaasta aruande. Sel juhul kajastatakse aruandes finantstehingute ja -tegevuse puudumist, mis samuti on Äriregistri jaoks oluline info.

 • Milliseid andmeid tuleb aastaaruandes kajastada?

  Majandusaasta aruanne peab sisaldama teavet ettevõtte majandustulemuste kohta, näiteks: (1) bilanss, (2) kasumiaruanne, (3) rahavoogude aruanne, (4) finantsandmeid selgitavad lisad ja (5) audiitori aruanne (kui audit on kohustuslik).

 • Kuidas esitada majandusaasta aruannet?

  Majandusaasta aruanne esitatakse Äriregistri veebiportaali kaudu. Portaali sisenemiseks on vaja elektroonilist allkirja (ID-kaart, e-Residentsus või Mobiil-ID). Kui teil pole elektroonilist allkirja, saate aastaaruande koostamiseks kasutada kohaliku raamatupidaja teenuseid.

 • Mis juhtub, kui ma ei esita aastaaruannet õigeks ajaks?

  Kui majandusaasta aruannet ei esitata õigeaegselt, võib Äriregister määrata rahatrahvi, mille suurus sõltub ettevõtte liigist, rikkumise raskusastmest, varasemast käitumisest ja muudest asjaoludest. Kui karistusmeetmed ei mõju, võib algatada ettevõtte sundlikvideerimise koos selle edasise kustutamisega Äriregistrist.

 • Kas Eesti ettevõtte majandusaasta aruannet on vaja auditeerida?

  Ettevõtet tuleb auditeerida, kui ta vastab vähemalt kahele kolmest kriteeriumist: (1) vara bilansiline väärtus ületab 2 miljonit eurot, (2) aastakäive ületab 4 miljonit eurot või (3) keskmine töötajate arv ületab 50 inimest.

 • Kust leian infot teiste ettevõtete esitatud majandusaasta aruannete kohta?

  Teave teiste ettevõtete esitatud majandusaasta aruannete kohta on kättesaadav Äriregistri kodulehel, kust saab otsida ettevõtte nime või registreerimisnumbri järgi. Näete PDF-vormingus kõiki teid huvitava ettevõtte majandusaasta aruandeid, samuti ettevõtte peamisi finantsnäitajaid.

 • Mis toimub pärast aastaaruande esitamist?

  Pärast majandusaasta aruande esitamist kontrollib Äriregister esitatud dokumente ja kannab vastavad andmed registrisse. Kui dokumentides leitakse vigu või ebakõlasid, võidakse teilt nõuda täiendavaid täpsustusi või parandusi ettevõtte olemasolevatesse majandusaasta aruannetesse.

 • Kas ma saan majandusaasta aruannet parandada pärast selle esitamist?

  Jah, kui leiate majandusaasta aruandes pärast selle esitamist vigu või ebatäpsusi, saate esitada dokumendi parandatud versiooni. Soovitatav on seda teha võimalikult kiiresti, et vältida võimalikke karistusi või reguleerivate asutuste küsimusi.

 • Kas majandusaasta aruannet on võimalik esitada inglise keeles?

  Ei. Kõik Äriregistrile esitatavad dokumendid tuleb esitada eesti keeles. Kui teie majandusaasta aruanne on algselt koostatud inglise või mõnes muus võõrkeeles, peate selle enne esitamist laskma tõlkida eesti keelde.

 • Millised on tagajärjed majandusaasta aruandes valeandmete esitamisel?

  Valeandmete esitamine majandusaasta aruandes on otsene Eesti Vabariigi seaduste rikkumine ning võib kaasa tuua rahatrahvi, haldus- ja mõnel juhul ka kriminaalkaristuse. Lisaks võib see negatiivselt mõjutada ettevõtte mainet ning tekitada probleeme maksuhaldurite ja muude reguleerivate organisatsioonidega.

 • Kas majandusaasta aruanne tuleb avaldada ettevõtte kodulehel?

  Eesti seadused ei nõua majandusaasta aruande avaldamist ettevõtte veebilehel. Mõned ettevõtted teevad seda aga vabatahtlikult, et tagada läbipaistvus ja pakkuda teavet potentsiaalsetele investoritele, klientidele ja koostööpartneritele.

 • Kas ma saan muuta ettevõtte majandusaastat?

  Vastavalt Eesti seadustele saavad ettevõtted oma majandusaastat muuta, tehes asutajate vastava otsuse ja seejärel registreerides muudatused Äriregistris. Majandusaasta muudatus võib aga mõjutada ettevõtte aastaaruande esitamise aega.

 • Mida teha, kui mul on küsimusi majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohta?

  Kui teil on küsimusi majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohta, võite pöörduda professionaalsete raamatupidajate ja finantsnõustajate poole.

 • Kas aastaaruande hilinenud esitamise tõttu saab minu ettevõtte likvideerida?

  Majandusaasta aruannete esitamise nõuete korduva täitmata jätmise korral võib Äriregister algatada ettevõte likvideerimise ja kustutamise. Tavaliselt juhtub see aga alles pärast pikka mittevastavust ja pärast ettevõtte arvukaid hoiatusi võimalike tagajärgede kohta. Kui esitate aastaaruande hilinemisega, kuid parandate regulaarselt oma rikkumisi ja suhtlete Ettevõtlusregistriga, väheneb oluliselt likvideerimise tõenäosus.

 • Kuidas teha majandusaasta aruandes pärast selle esitamist muudatusi?

  Kui leiate juba esitatud majandusaasta aruandes vigu või ebatäpsusi, peaksite Äriregistrile esitama parandatud aruande – peate täitma ja esitama samad dokumendid, mis esialgsel esitamisel, täpsustades, et tegemist on majandusaasta aruande parandatud versiooniga.

 • Kas Äriregister annab abi või nõu majandusaasta aruande koostamisel?

  Ettevõtlusregister annab oma ametlikul veebilehel üldist teavet ja juhiseid majandusaasta aruannete koostamiseks ja esitamiseks. Äriregister aga ei anna majandusaasta aruande koostamisel individuaalset nõu. Küsimuste või probleemide korral on soovitatav pöörduda äriühingu- ja maksuõigusele spetsialiseerunud professionaalsete konsultantide, raamatupidajate või juristide poole.

 • Kes vastutab majandusaasta aruande esitamise eest?

  Majandusaasta aruande korrektse ja õigeaegse esitamise eest vastutavad ettevõte juhatuse liikmed (direktorid).

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.