Kontaktisik Eestis

Äritegevus Eestis mitteresidentidele: Mis on kontaktisik ja milleks seda vaja on?

2018. aasta alguses jõustusid Eestis Äriseadustiku muudatused, mis kohustavad kõiki mitteresidendist ettevõtjaid, kes soovivad asutada Eestis ettevõtet või juba tegelevad siin äritegevusega, määrama oma ettevõttes kohaliku kontaktisiku, kellele on võimalik toimetada ettevõttele adresseeritud ametlik dokumentatsioon ja teated.

Kontaktisiku olemasolu nõue

Seda nõuet nõrgendas mõnevõrra 1. veebruaril 2023. aastal vastu võetud Äriregistri seadus, mis selgitas, et kontaktisiku määramise kohustus on vaid neil Eestis registreeritud äriühingutel, kelle registrijärgne aadress asub väljaspool Eestit. Rohkem teavet kontaktisiku reguleerimise muudatuste kohta leiate meie juristide vastavast artiklist.

Äri Eestis: atraktiivne jurisdiktsioon välismaistele ettevõtjatele

Seega oli kontaktisiku institutsiooni juurutamise vajadus eelkõige tingitud sellest, et Eesti ettevõtte registrijärgne aadress võib asuda välisriigis. Lisaks on Eestist saanud üsna populaarne jurisdiktsioon mitteresidentide äriühingute registreerimisel ning välisriikide kodanike loodud Eesti ettevõtete arv on ületanud mitukümmend tuhat.

Ettevõtluse ja riigi vaheline suhtlussild

Kuna selliste äriühingute tegelik seos Eestiga võib olla minimaalne, on vajalik, et riigiorganitel, kontrollasutustel või ettevõtte potentsiaalsetel võlausaldajatel oleks tagatud katkematu sidekanal ning teadete, tahteavalduste ja muu olulise kirjavahetuse edastamine mitteresidendist ettevõtte juhtorganitele ning juhtidele.

Seega vastavalt Äriregistri seaduse §-le 24:

a) Juriidiline isik, sealhulgas välismaa äriühing, kellel on Eestis filiaal, võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada juriidilise isiku menetlusdokumente ja talle suunatud tahteavaldusi.

b) Kontaktisiku peab määrama, kui juriidilise isiku aadress on välisriigis.

c) Kontaktisikuks võib määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

d) Registrisse kantud kontaktisikul on õigus menetlusdokumente ja tahteavaldusi juriidilise isiku nimel vastu võtta, kuni kanne registrist kustutatakse ja kustutamine avaldatakse, välja arvatud juhul, kui vastuvõtuvolituse puudumine oli kolmandale isikule teada. Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse see juriidilisele isikule kätte toimetatuks. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul ka juriidilise isiku aadressik

Kontaktisiku mõiste käibelevõtmise eesmärgiks on täielikult seadustada ning juurutada meie õigusruumis võimalus, et Eestis registreeritud äriühingut juhitakse täielikult välismaalt ja kõik juriidilise isiku juhtorganid asuvad välisriigis.

MIKS TASUB MÄÄRATA KONTAKTISIK?

Soovitame kindlasti määrata kontaktisiku neile mitteresidentidest ettevõtjatele, kelle ettevõtted kasutavad juriidilise aadressi teenust ja omavad Eestis vaid virtuaalset esindust. Kontaktisiku olemasolu on äärmiselt oluline tagamaks pidevat suhtlust ettevõtte esindajate ja Eesti Vabariigi riigiasutuste, aga ka teiste isikute vahel, kes on potentsiaalselt huvitatud kirjavahetusest ettevõtte registreerimisaadressile.

Kui ma ei määra oma ettevõttele kontaktisikut?

Kui kontaktisik ei ole kantud ettevõtte registreerimiskaardile, on juriidilise aadressi teenuse osutajal võimatu saada ettevõttele adresseeritud ametlikku kirjavahetust. Seega on oht, et Äriregister sisestab ja avaldab märke suhtlemise ja ettevõtte teadete edastamise võimatuse ettevõte registreerimise aadressil (selline võimalus tekkis 2023. aasta alguses).

KONTAKTISIKU VOLITUSED

Kontaktisik on ühel või teisel määral ettevõtte esindaja ning tema andmed kantakse ettevõtte registrikaardile. Samas on kontaktisiku esindusfunktsioon puhtpassiivne: kontaktisikul on üksnes õigus võtta vastu ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente. Kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel õiguslikult tähenduslikke toiminguid.

Millised on kontaktisiku kohustused?

Samas tuleb märkida, et kehtivate õigusaktide kohaselt võrdsustatakse mis tahes teadete või dokumentide edastamine kontaktisikule sisuliselt nende materjalide üleandmisega ettevõtte juhatusele ja tegevjuhtidele. Samuti muutuvad kontaktisiku määramisel tema kontaktandmed ettevõtte ametlike kontaktandmete osaks ning kontaktisiku aadressist saab ka mitteresidendi ettevõtte ametlik aadress.

KES VÕIB OLLA KONTAKISIKUKS?

Seadus sätestab, et mitte igaühel ei ole õigust hakata mitteresidendi ettevõtte kontaktisikuks. Võimalike kontaktisiku kandidaatide ringi kitsendamise eesmärgiks oli anda kontaktisiku teenuste osutamise õigus ainult selliste kutsealade esindajatele, kellele vaikimisi kehtivad kõrgendatud kvalifikatsiooni- ja hoolsusnõuded ning kes näevad seadusandja ja üldsuse silmis üheselt välja kui usaldusväärsed isikud.

Seega võivad kehtivate õigusaktide kohaselt kontaktisiku teenust osutada eelkõige notarid, advokaadid, audiitorid või tegevusluba omavad äriühingute registripidajad.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kontaktisiku teenuse tellimine

Meie ettevõttel on olemas riiklik, Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud äriühingute registripidaja tegevusluba number FIU000144 ning meil on seaduslik õigus osutada oma klientidele kontaktisiku teenust.

Meie eksperdid pakuvad terviklikku tuge, sealhulgas abi Eestis äriühinu asutamisel ja erinevate äriõigusega seotud asjaolude lahendamisel. Võtke meiega ühendust professionaalseks juhendamiseks oma äri rajamisel Eestis ja enda ettevõtte võimaluste täielikuks ära kasutamiseks.

Kontaktisiku teenuse hind on 250 eurot aastas.

Täpsemat teavet Kontaktisiku ja Virtuaalkontori teenuse osutamise kohta Eestis leiate meie kodulehe teemalehelt. Kui soovite tellida meie ettevõttelt kontaktisiku teenust, võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või täites meie kodulehel vastava vormi.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.