Kontaktisik Eestis

Mis on kontaktisik ja milleks seda vaja on?

2018. aasta alguses jõustusid Eestis äriseadustiku muudatused, mis kohustasid kõiki mitteresidentidest ettevõtjaid nimetama oma ettevõttes ametisse kohaliku kontaktisiku, kellele oleks võimalik kätte toimetada ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente ja teateid.

Kontaktisiku institutsiooni loomise vajadus tekkis seoses sellega, et Eestist oli saanud mitteresidentide seas üsna populaarne jurisdiktsioon oma ettevõtte registreerimiseks ning välismaalaste loodud Eesti ettevõtete arv oli ületanud mitmekümne tuhande piiri. Kuna selliste äriühingute tegelik seos Eestiga ei pruugi olla enamat kui minimaalne, oli riigiasutuste, vastaspoolte ja mitteresidentide ettevõtete võimalike võlausaldajate jaoks vajalik tagada katkematud sidekanalid nende ettevõtetega ning võimalus edastada teateid, tahteavaldusi ja muud olulist kirjavahetust mitteresidentidest ettevõtete juhtorganitele ja juhtidele.

Seega vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustiku §-le 63¹:

  1. Ettevõtja võib määrata isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (edaspidi kontaktisik). Menetlusdokumendi või tahteavalduse kontaktisikule kättetoimetamisel loetakse vastav menetlusdokument või tahteavaldus kättetoimetatuks ka ettevõtjale.
  2. Kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, peab äriühing määrama käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud kontaktisiku. Kontaktisikuks võib sellisel juhul määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja. Kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks.

Kontaktisiku mõiste käibelevõtmise eesmärgiks on täielikult seadustada ning juurutada meie õigusruumis võimalus, et Eestis registreeritud äriühingut juhitakse täielikult välismaalt ja kõik juriidilise isiku juhtorganid asuvad välisriigis.

Kontaktisiku volitused

Kontaktisik on ühel või teisel määral ettevõtte esindaja ning tema andmed kantakse ettevõtte registrikaardile. Samas on kontaktisiku esindusfunktsioon puhtpassiivne: kontaktisikul on üksnes õigus võtta vastu ettevõttele adresseeritud ametlikke dokumente. Kontaktisikul ei ole õigust teha ettevõtte nimel õiguslikult tähenduslikke toiminguid.

Samas tuleb märkida, et kehtivate õigusaktide kohaselt võrdsustatakse mis tahes teadete või dokumentide edastamine kontaktisikule sisuliselt nende materjalide üleandmisega ettevõtte juhatusele ja tegevjuhtidele. Samuti muutuvad kontaktisiku määramisel tema kontaktandmed ettevõtte ametlike kontaktandmete osaks ning kontaktisiku aadressist saab ka mitteresidendi ettevõtte ametlik aadress.

Kas on võimalik luua ettevõte ilma kontaktisikuta?

Kui mitteresident soovib Eestis ettevõtet registreerida, kontrollitakse kontaktisiku olemasolu nii notari etapis kui ka Eesti äriregistris ettevõtte registreerimise avalduse läbivaatamise käigus. Kui tuvastatakse, et kontaktisik tuleb ametisse määrata, aga seda ei ole tehtud, annab äriregister tähtaja puuduse kõrvaldamiseks ning enne kontaktisiku määramist ettevõtet ei registreerita.

Juhul kui tuvastatakse, et äriühingul on kohustus määrata kontaktisik, kuid seda on mingil põhjusel eiratud või on varem määratud kontaktisik ennast taandanud, on äriregistril õigus teha ettevõttele ettekirjutus ja kohustada teda määrama endale kontaktisiku ning ettekirjutuse täitmata jätmise korral on äriregistril õigus äriühingut trahvida või algatada juriidilise isiku sundlikvideerimise menetlus.

Kes võib olla kontaktisikuks?

Seadus sätestab, et mitte igaühel ei ole õigust hakata mitteresidendi ettevõtte kontaktisikuks. Võimalike kontaktisiku kandidaatide ringi kitsendamise eesmärgiks oli anda kontaktisiku teenuste osutamise õigus ainult selliste kutsealade esindajatele, kellele vaikimisi kehtivad kõrgendatud kvalifikatsiooni- ja hoolsusnõuded ning kes näevad seadusandja ja üldsuse silmis üheselt välja kui usaldusväärsed isikud.

Seega võivad kehtivate õigusaktide kohaselt kontaktisiku teenust osutada eelkõige notarid, advokaadid, audiitorid või tegevusluba omavad äriühingute registripidajad.

Kontaktisiku teenuse tellimine

Meie ettevõttel on olemas riiklik, Rahapesu Andmebüroo poolt väljastatud äriühingute registripidaja tegevusluba number FIU000144 ning meil on seaduslik õigus osutada oma klientidele kontaktisiku teenust.

Kontaktisiku teenuse hind on 150 eurot aastas.

Täpsemat teavet esindusteenuste ja virtuaalkontori teenuse osutamise kohta Eestis leiate meie kodulehe teemalehelt. Kui soovite tellida meie ettevõttelt kontaktisiku teenust, võtke palun ühendust meie spetsialistidega telefoni või e-posti teel või täites meie kodulehel vastava vormi.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.