IT-ettevõte Euroopas

IT-äri Euroopa Liidus registreerimise eelised

Kõrgtehnoloogia valdkond etendab Euroopa majanduses ülimalt olulist osa ning viimastel aastakümnetel on see oma mõjujõudu üha tugevdanud. Euroopa on laialt tuntud oma saavutuste poolest teaduse ja tehnika vallas ning tema panus innovatsiooni ja infotehnoloogia valdkonna arengusse üleilmsel tasandil on jätkuvalt märkimisväärne. Sellised valdkonnad nagu veebidisain, arvutitarkvara ja -rakenduste arendus, Web 3.0 tehnoloogiad, pilveteenused, küberturvalisus, tehisintellekt, andmeanalüüs ja arvutimängud on end Euroopa majandusstruktuuris sügavalt kinnistanud.

Käesolev artikkel on suunatud eelkõige neile IT-ettevõtjatele, kes näevad Euroopa Liitu kohana, kus luua oma IT-ettevõte. Selles ülevaates käsitleme Euroopa kui terviku ja konkreetsemalt Euroopa Liidu eeliseid IT-ettevõtte asutamisel ning innovatsiooni ja infotehnoloogiaga seotud projektide arendamisel. Põhjalikumalt vaatleme seda, miks just Eestis kui ELi liikmesriigis on eriti mõistlik oma IT-ettevõte või idufirma registreerida, kuivõrd just Eestis on alustava IT-ettevõtte arendamiseks kõige soodsamad tingimused, sealhulgas null-maksumääraga ettevõtte tulumaks.

IT-VALDKONNA ARENG EUROOPAS

Infotehnoloogia ja innovatsiooni valdkond ELis

IT-tehnoloogia valdkond on üks Euroopa Liidu majanduse peamisi liikumapanevaid jõude: Euroopas baseerub hulgaliselt tuntud IT-ettevõtteid, nt SAP, Nokia, Ericsson ja Spotify. Lisaks meelitab see piirkond aktiivselt ligi idufirmasid ja tehnoloogiainvesteeringuid. Samuti väärib märkimist, et Euroopa Liidust võib leida suurel hulgal kõrgelt kvalifitseeritud ja initsiatiivikaid infotehnoloogia valdkonna spetsialiste, kellel on ühtse tööjõuturu tõttu võimalik vabalt ELi siseselt ringi liikuda.

IT-sektori arenguväljavaated Euroopa Liidus

Euroopa Liit on viimastel aastakümnetel aktiivselt investeerinud uuenduslikesse tehnoloogiatesse ja IT-taristusse, mis aitab kaasa piirkonna IT-tööstuse kasvule ja konkurentsivõimele. Seega, tänu sellele, et liikmesriigid ja EL-i struktuurid on IT-sektorit toetanud, on edukate IT-idufirmade, teadus- ja uurimisprojektide ning infotehnoloogia valdkonda tehtud erainvesteeringute hulk märgatavalt kasvanud. Seejuures on IT-tööstuse arengu olulisimaks katalüsaatoriks digitaalne transformatsioon, mis on saamas paljude piirkonna ettevõtete jaoks võtme-eesmärgiks, mis puudutab kõiki majandussektoreid ja soodustab uute võimaluste loomist IT-ettevõtetele ja IT-spetsialistidele.

Koos sellega pakub Euroopa kvaliteetset IT-taristut, sealhulgas lairibainternetti, andmekeskusi ja tehnoparke. Lisaks on Euroopas IT-projektide ja idufirmade jaoks saadaval palju potentsiaalseid rahastamisallikaid, alates riigitoetustest ja -projektidest kuni kollektiivsete investeeringute ja riskikapitalini. Kõik see loob väljavaate IT-tööstuse jätkusuutlikuks arenguks ja laienemiseks regioonis ning tagab soodsa baasi innovatsiooniks ja ettevõtluseks infotehnoloogia valdkonnas.

ELi ühtne IT-tööstuse õigusraamistik

Euroopa riigid tagavad poliitilise ja majandusliku stabiilsuse, mis on oluline äritegevuse pikaajaliseks planeerimiseks ja investeeringute ligitõmbamiseks. Lisaks pakub Euroopa Liit oma siseturul osalejatele läbipaistvat ja ühtlustatud õiguslikku regulatsiooni, sealhulgas ühtset regulatiivset raamistikku intellektuaalomandi ja isikuandmete kaitseks, mis on ülimalt oluline tegur nii konkreetselt IT-ettevõtete jaoks kui ka infotehnoloogia sektorile tervikuna.

Euroopa Liidu ühisturg

Euroopa ja eriti Euroopa Liit on tohutu suur potentsiaalsete klientide turg, kus on üle 740 miljoni tarbija, kellest paljud kasutavad oma igapäevaelus aktiivselt IT-tooteid ja digitehnoloogiaid. Samuti on Euroopa riikides IT ja sellega seotud majandusvaldkondades suur hulk kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste, mis on aastatepikkuse haridus- ja teadusinvesteeringute tulemus.

Kõik ülaltoodud tegurid – aktiivne riiklik toetus, investeeringud haridusse ja innovatsiooni ning keskendumine digitaalsele transformatsioonile – tugevdavad Euroopa Liidu positsiooni infotehnoloogia valdkonna ühe juhtiva tegijana maailmaareenil. See loob soodsa keskkonna piirkonna IT-sektori dünaamiliseks ja jätkusuutlikuks arenguks, avades uusi võimalusi selle valdkonna ettevõtjatele, investoritele ja spetsialistidele.

IT-ETTEVÕTTE ASUTAMINE EUROOPAS

IT-äri registreerimine Euroopas ja sisenemine ELi ühisturule

Ettevõtte registreerimine Euroopas IT-projekti elluviimiseks võib olla tõhus lahendus, mis avab IT-idufirmale uusi arengu- ja kasvuvõimalusi ja -horisonte. Juriidilise isiku asutamine ELis tagab IT-projektile juurdepääsu tohutule ühisturule, kus kohaldatakse ühtseid reegleid ja standardeid. Lisaks iseloomustab Euroopa ärikliimat stabiilsus, seadusandluse läbipaistvus ja ettevõtjate õiguste kaitse. Seega võib Euroopa valimine IT-ettevõtte registreerimiseks olla alguspunktiks edukale teekonnale rahvusvahelise tunnustuse ja märkimisväärse ärilise eduni.

Paljud Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, Iirimaa ja Holland, pakuvad IT-ettevõtetele soodsaid tingimusi, sealhulgas olulisi maksusoodustusi ja tugiprogramme IT-ettevõtetele ja tehnoloogia idufirmadele. Lisaks tagavad nimetatud riigid IT-idufirmadele äritegemiseks vajaliku lihtsuse, ligipääsu kõrgelt kvalifitseeritud IT-spetsialistidele, stabiilse poliitilise ja majanduskeskkonna ning võimaluse siseneda oma IT-tootega ELi ühisturule. Kõik see võimaldab alustavatel ettevõtetel ja idufirmadel edukalt ületada esialgsed barjäärid ning kiirendada oma kasvu ja arengut.

Käesolevas artiklis soovitame pöörata tähelepanu Eestile kui ühele atraktiivseimale jurisdiktsioonile IT-ettevõtte loomiseks. Eestis pakutakse IT-ettevõtetele ja idufirmadele hulgaliselt eeliseid, muutes selle piirkonna tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas maailma liidriks.

EESTI IT-SEKTOR

Kas tasub luua oma IT-ettevõte Eestis?

Infotehnoloogial on Eesti majandus- ja sotsiaalarengus oluline roll. Eesti on viimastel aastatel digimajanduse arendamisse tublisti investeerinud ning tõusnud üheks maailma juhtriigiks e-valitsemise alal. Eestis on digitehnoloogiad integreeritud pea kõigisse eluvaldkondadesse, alates haridusest ja tervishoiust ning lõpetades avaliku halduse ja ettevõtlusega.

Digitehnoloogiate juurutamine, laiaulatuslik juurdepääs internetile, kvaliteetne IT-alane haridus ja aktiivne riigipoolne tugi muudavad Eesti atraktiivseks ettevõtjatele, investoritele ja andekatele IT-spetsialistidele kogu maailmast. Asjaolu, et IT-sektori arengut on riigi tasandil juba aastaid aktiivselt toetatud, on lõppkokkuvõttes viinud suure hulga kõrgtehnoloogiaettevõtete ja idufirmade siginemisele. Eestist on saanud koht, kust said alguse sellised edukad projektid nagu Skype, Wise ja Bolt, mille põhjal võib ise teha järelduse, kui tulemuslikult Eesti IT-sektor areneb.

Järgnevalt vaatleme oma artiklis peamisi eeliseid, miks on kõige soodsam valida Euroopa ettevõtte registreerimiseks ja IT-äri loomiseks Euroopas just Eesti.

ETTEVÕTTE REGISTREERIMINE EESTIS

Ettevõtte asutamine Eestis on kiire ja lihtne

Eesti on välismaiste ettevõtjate ja investorite jaoks sõbralik riik. Ettevõtte registreerimise protsess Eestis eristub oma lihtsuse ja läbipaistvusega: Eesti Vabariigi äriseadused soosivad ettevõtete registreerimist välisriikide kodanike poolt ning on koostatud selliselt, et Eestis saab ettevõtte luua pea iga soovija.

Kõige levinum äriühingu juriidiline vorm Eestis on OÜ ehk osaühing (ingl k LLC ehk limited liability company). OÜ peamiseks eeliseks on asjaolu, et osanike vastutus ettevõtte tegevuse eest on piiratud 2500 euroga. Lisaks on seda tüüpi ettevõtte loomiseks vaja vaid ühte asutajat, ettevõtte osanikud ja juhid võivad 100% olla välisriigi kodanikud ning põhikapitali minimaalne suurus on vaid 0.01 eurot (1 eurosent).

Kuidas registreerida ettevõte Eestis?

Ettevõtte saab Eestis registreerida järgmiselt: a) isiklikult kohal viibides: selleks on vaja, et asutaja tuleks isiklikult Eestisse kohale; b) volikirja alusel: asutaja vormistab vastavale teenusepakkujale volikirja ning ettevõte registreeritakse ilma, et asutaja ise kohal viibiks, või c) interneti teel: ettevõte luuakse interneti teel, kasutades e-residentsust.

Seega tõmbab Eesti äriseaduste orienteeritus välisinvestorite suunas ligi hulgaliselt välisettevõtjaid, kes saavad Eestis lihtsasti luua ja arendada oma ettevõtteid ja IT-projekte minimaalse alginvesteeringu ja peaaegu täielikult olematu bürokraatiaga. Tänu neile eelistele on Eesti tänasel päeval IT-ettevõtete ja idufirmade registreerimisel üks atraktiivsemaid ja nõutumaid jurisdiktsioone.

Meie spetsialistidel on aastatepikkune kogemus ettevõtete registreerimisel Eestis ning ühtlasi raamatupidamis- ja juriidilise toe pakkumisel IT-ettevõtetele. Oleme meeleldi valmis aitama teil selgust luua kõigis üksikasjades ja nüanssides, mis Eestis ettevõtte asutamise protseduuriga kaasnevad, ning aitame teie projektil võimalikult kiiresti Euroopa turule jõuda.

EESTI ATRAKTIIVNE MAKSUSÜSTEEM

Maksusoodustused ettevõtjatele Eesti Vabariigis

Eesti maksusüsteemi peetakse tõepoolest üheks atraktiivseimaks kogu Euroopa Liidus, ja seda eriti just ettevõtjatele, äriühingutele ja investoritele. See on saanud võimalikuks tänu paindlikele ja läbipaistvatele maksustamismehhanismidele, mis soodustavad ettevõtete arengut ja kasvu. Eesti tõhus maksupoliitika võimaldab ettevõtjatel teenida oma investeeringutelt maksimaalselt tulu ning oma majandustulemusi parandada. Eesti maksusüsteemi peamiste eelistena võiks nimetada järgmisi:

Jaotamata kasumi pealt maksu maksma ei pea

See tähendab, et Eestis puudub ettevõtte tulumaks ning ettevõtte kasumina kogunenud vahendeid ei maksustata enne, kui need jaotatakse dividendidena ettevõtte osanike vahel. Sellest järeldub, et Eestis registreeritud ettevõtetel on olemas teatav konkurentsieelis, sest neil on võimalus kasutada teenitud kasumit oma ettevõtte arendamiseks või investeerida oma vahendeid investeerimisinstrumentidesse või muudesse projektidesse, maksmata seejuures tulumaksu.

Väljamakseid vabakutselistele ei maksustata

Kui ettevõte palkab töötaja või sõlmib lepingu vabakutselisega, kes ei ole Eesti maksuresident ja hakkab täitma oma tööülesandeid kaugtöö korras välismaalt, siis töötasu või hüvitiste väljamakseid sellisele töötajale Eestis ei maksustata. Seega, omades võimalust koondada oma IT-toodete väljatöötamiseks ja arendamiseks tõhusaid rahvusvahelisi IT-spetsialistide meeskondi, saavad Eesti IT-ettevõtted teiste riikide konkurentide ees olulise eelise, säästes seejuures tööjõumaksude arvelt suuri summasid.

Kõik need tegurid muudavad Eesti maksusüsteemi eriti atraktiivseks just infotehnoloogia valdkonnas tegutsevatele välisinvestoritele ja ettevõtjatele. Seega on Eesti tänu oma efektiivsele maksupoliitikale suutnud ligi meelitada hulgaliselt välisettevõtteid, sealhulgas suuri tehnoloogiaettevõtteid, ning kujunenud oma piirkonna innovatsioonikeskuseks.

E-RESIDENTSUS

E-residentsuse programm kui peamine IT-ettevõtjate magnet

Aastal 2014 käivitati Eestis riiklik e-residentsuse programm, mille eesmärk on meelitada kohalikule turule välisettevõtjaid ja -investoreid. E-residentsus pakub kõigile huvilistele võimalust saada Eesti e-residendi staatus, mis omakorda võimaldab välisriikide kodanikel luua Eestis ettevõtteid interneti kaudu ja juhtida oma äri kaugjuhtimise teel, olenemata oma elu- või viibimiskohast. E-residentsuse programm on osutunud väga edukaks ja nõutuks: kogu selle aja jooksul on Eesti e-residendiks saanud üle 100 000 inimese, kes on loonud üle 25 000 ettevõtte.

Mis on e-residentsus?

E-residentsus kujutab endast digitaalset isikutunnistust, mis on mõeldud isiku tuvastamiseks veebikeskkonnas. E-residentsus väljendub elektroonilise kiibiga kiipkaardi kujul, mis on varustatud PIN-koodidega, mida teab ainult selle omanik. Eesti e-residendi digiallkiri vastab kõigile eIDAS direktiivis (910/2014) sätestatud reeglitele ja nõuetele.

Mida e-residentsus IT-ettevõtjale annab?

E-residentsus meelitab Eestisse ettevõtjaid kogu maailmast, lihtsustades nende ligipääsu Euroopa Liidu ühisturule, hõlbustades äriasjaajamise protsessi ja minimeerides bürokraatlikke takistusi. Eriti kasulik on e-residendi kaardi omamine IT-ettevõtjale, kelle jaoks võimalus luua ettevõte ja ajada äri internetis, omades seejuures Eesti ettevõttena otsest ligipääsu Euroopa turule, võib olla eriti asjakohane.

Kuidas e-residentsust saada?

E-residentsuse võib saada 1–2 kuu jooksul, esitades Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel spetsiaalse vormi kaudu vastava avalduse ning tasudes riigilõivu 100 eurot (on võimalik tasuda krediitkaardiga). E-residendi kaart on võimalik kätte saada järgmistes kohtades, mis paiknevad üle kogu maailma.

Seega võimaldab e-residendi kaart juhtida Eesti ettevõtet interneti kaudu mis tahes maailma punktist, allkirjastada dokumente digiallkirjaga, esitada maksudeklaratsioone ja -aruandeid ning pääseda ligi Eesti riigi elektroonilistele teenustele ja veel nii paljutki muud. On oluline märkida, et e-residentsuse omamine ei anna õigust Eestis elamiseks ega sissesõiduks Eestisse või Euroopa Liitu.

EESTI TÖÖVIISA JA ELAMISLUBA IT-SPETSIALISTIDELE

Võimalused kaasata oma projekti välismaiseid IT-spetsialiste

Eesti on juba ammu tuntud infotehnoloogiatööstuse ja innovatsiooni toetamise poolest, mis on loonud soodsa keskkonna IT-spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt Euroopa Liitu. Kuna IT ja innovatsiooni valdkond mängib Eesti majanduse arengus olulist rolli ja selles valdkonnas valitseb pidev tööjõupuudus, sätestab Eesti Vabariigi õigusraamistik välismaalastest kvalifitseeritud IT-spetsialistidele lihtsustatud korra tööviisa või elamisloa saamiseks, mis võimaldab ooteaegu märgatavalt lühendada ja vabastab tarbetutest bürokraatlikest takistustest.

Kuidas IT-spetsialist Eesti tööviisa või elamisloa saab?

Eesti IT-ettevõttel on võimalus palgata soodustingimustel IT-spetsialiste, kes ei ole ELi liikmesriigi kodanikud, järgmistel viisidel:

Tööviisa (D-viisa)

Tähtajalise töölepinguga välismaa IT-spetsialist Eesti IT-ettevõttes tööviisa alusel. Väljastpoolt EL-i Eestisse saabunud töötaja saab õiguse töötada ja viibida Eestis D-viisa alusel kuni 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul. Välisriigi IT-spetsialisti töötasule kehtivad vähendatud nõuded (välismaalaste seaduse § 107 lg 1): tema kuupalk ei tohi olla väiksem kui Eesti Statistikaameti poolt avaldatud riigi keskmine brutopalk (2023. aastal 1685 eurot).

Elamisluba

Infotehnoloogia spetsialistidel (programmeerijatel, arendajatel, disaineritel jt) on õigus taotleda Eesti tähtajalist elamisluba väljaspool seadusega kehtestatud iga-aastast sisserände piirarvu (välismaalaste seaduse § 115 lg 14), mis on võrreldes teiste elukutsetega üks olulisemaid eeliseid. Samuti kehtestavad õigusnormid (välismaalaste seaduse § 178 p 1 ja p 1⁴) lihtsustatud palganõuded IT-spetsialistist elamisloataotlejale, kelle kuusissetulek ei tohi olla väiksem kui riigi keskmine kuupalk (2023. aastal 1685 eurot (bruto)). Lisaks saavad koos välisriigi spetsialistiga elamisloa saamise õiguse ka tema abikaasa ja alaealised lapsed. Tähtajaline elamisluba antakse kuni viieks aastaks ja seda saab pikendada samadel alustel.

Siit järeldub, et Eesti immigratsiooniseadused võimaldavad IT-ettevõtetele kvalifitseeritud välistööjõu kaasamisel mitmeid eeliseid võrreldes teiste tööstusharude ettevõtetega. See asjaolu tõstab oluliselt Eesti IT-projektide konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul ning võimaldab väärtuslike IT-spetsialistide või isegi tervete IT-idufirmade meeskondade edukat kolimist Euroopa Liitu.

Meie ettevõtte spetsialistidel on immigratsiooniõiguse valdkonnas aastatepikkune kogemus. Võime pakkuda teile igakülgset õigusalast nõustamist, samuti aitame koostada dokumentatsiooni, mis on vajalik välistöötajate töölevõtmiseks või neile elamisloa või tööviisa hankimiseks.

KOKKUVÕTE

Kas Eesti on parim valik IT-ettevõtte asutamiseks EL-is?

Käesolevas artiklis käsitlesime IT-valdkonna peamisi arenguväljavaateid Euroopa Liidus ning tegime kindlaks, et kõige kasulikum jurisdiktsioon Euroopa IT-ettevõtte registreerimiseks on praegu just Eesti.

Nimelt pakub Eesti IT-ettevõtete arenguks erakordselt soodsaid tingimusi, sealhulgas lihtsat ja läbipaistvat ettevõtete registreerimise korda, sõbralikke äriseadusi ning maksusoodustusi. Arvestades, et Eesti on Euroopa Liidu liige, on siin registreeritud ettevõtetel vaikimisi juurdepääs kogu Euroopa turule ja ELi regulatiivsetele garantiidele. Lisaks on Eesti astunud tohutu sammu edasi ühiskonnaelu digitaliseerimisel, mille tulemusena on loodud võimalus registreerida ja juhtida ettevõtteid interneti teel e-residentsuse kaudu.

Kõik need tegurid muudavad Eesti atraktiivseks jurisdiktsiooniks rahvusvahelistele IT-idufirmadele ja tehnoloogiaettevõtetele, kes soovivad juurutada ja arendada oma uuendusi globaalsel tasandil. Just seetõttu peetakse Eestit tänasel päeval IT-ettevõtete registreerimisel üheks perspektiivikaimaks ja atraktiivseimaks riigiks Euroopas.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST!

Kas olete IT-arendaja ja loote ainulaadseid IT-tooteid? Kas vajate tõhusat lahendust sisenemiseks Euroopa turule? Kui teil tekkis huvi võimaluse vastu registreerida oma ettevõte Eestis, võtke julgesti ühendust meie juristide ja nõustajatega! Analüüsime üheskoos teie IT-idufirma ärimudelit ning pakume välja sobivaima lahenduse teie innovaatilise projekti viimiseks Euroopa Liidu ühisturule.

Täname!

Teie sõnum on edukalt kätte saadud!
Võtame TeMeie konsultandid võtavad teiega ühendust esimesel võimalusel.